Banker og nyskapning

Uttalelsen forteller mye om banksjefer og lite om nyskapere. Han kan selvfølgelig se i sine arkiver at mange av de prosjektene de har gitt lån - har gått godt - og der hvor de har avslått lån, har det gått dårlig. Det er imidlertid snakk om et selvoppfyllende profeti. Skal noen føre frem et prosjekt uten brukbar finansiering, så medfører det store ekstrakostander - ågerrente på skatter og avgifter som ikke kan betales i tide og dyre innkjøp. Det medfører store problemer overfor familie og venner og det medfører store og unødige ekstra arbeidsbyrder.

Statsbudsjettets vinnere

Jo jeg ser noen - de som skal lage nye lover og forskrifter. Nå skal investeringsavgiften fjernes og avskrivningsreglene endres - slik at næringslivet skal betale minst like mye som før. Dette betyr at juristene i lovavdelingen får nok å gjøre. Det er nemlig ikke enkle regler som skal endres - de griper inn i svært mye annet.