November 2000

Pressen - advokatens siste rettsmiddel

Kan det ha noe for seg å stille spørsmålet; går advokaten til pressen først når han ser at han har tapt? Og hva er grunnen til at han går til pressen? Kan det hende at han har gjort en dårlig jobb? Hadde han ikke satt av tid nok til saken? Kan det være at advokaten hadde tatt på seg for mange saker, slik at den aktuelle saken ville komme til å lide under hans prioriteringer? Eller var advokaten ikke godt nok kjent på det aktuelle rettsområdet?

Banker og nyskapning

Uttalelsen forteller mye om banksjefer og lite om nyskapere. Han kan selvfølgelig se i sine arkiver at mange av de prosjektene de har gitt lån - har gått godt - og der hvor de har avslått lån, har det gått dårlig. Det er imidlertid snakk om et selvoppfyllende profeti. Skal noen føre frem et prosjekt uten brukbar finansiering, så medfører det store ekstrakostander - ågerrente på skatter og avgifter som ikke kan betales i tide og dyre innkjøp. Det medfører store problemer overfor familie og venner og det medfører store og unødige ekstra arbeidsbyrder.

Statsbudsjettets vinnere

Jo jeg ser noen - de som skal lage nye lover og forskrifter. Nå skal investeringsavgiften fjernes og avskrivningsreglene endres - slik at næringslivet skal betale minst like mye som før. Dette betyr at juristene i lovavdelingen får nok å gjøre. Det er nemlig ikke enkle regler som skal endres - de griper inn i svært mye annet.

Kronikk - Foreldreansvar, Omsorg og Samvær

Dessverre later det ikke til at kunnskapsnivået hos ledende politikere er godt nok til at man blir klok av deres utsagn. På kronikkplass i Dagbladet 14.08.00 skriver familiestatsråd Orheim : " Foreldreansvar handler om hvem som skal kunne ta avgjørelser for barnet i personlige forhold ". Statsråden kan umulig være godt nok skolert i lovhistorie, begreper og strukturnivåer, hva enten disse er logiske i sine innbyrdes forhold, eller fremstår som direkte kjønnsdiskriminerende overfor fedre.