Barn og foreldre

Å gi opp – Er det tøft?

Orker-ikke-mer genet
Jeg sitter for tiden og leser ”A resilient life”, av Gordon MacDonald. Boken er interessant, spesielt for dem som tror at de er i ferd med å nå sin egen tålegrense. Det var ikke akkurat derfor jeg satte meg ned med denne boken, men derimot for å se om den kunne gi meg – om mulig – enda mer styrke og motstandskraft, og for å se om det er noe jeg kan ha gått glipp av.

Keiserens nye havrepassere

En ny offentlig utredning om kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker er ute på høring (NOU 2006:9). Bakgrunn for oppnevning av utvalg og foreslåtte tiltak må nødvendigvis være at kvaliteten er for dårlig. Men vil opprettelse av en kontrollinstans a la rettsmedisinsk kommisjon, slik det offentlige utvalget anbefaler, nødvendigvis føre til kvalitetsheving, og sikre kvaliteten slik at tillit til rett og forvaltning kan ivaretaes på metodisk etterprøvbart vis?

Av Ole Texmo, frilans kritiker

Adoptivbarn, adoptivfedre og adoptivgiverland gjort rettsløse

Jeg viser til min tidligere artikkel, "En statsfeminisme på avveier", som er å finne på nettsiden til tidsskriftet Rettsnorge. Uten å ha lest denne, som forteller om bakgrunnen for hvorfor saken ble sendt til EMK, vil mange av de punkter som taes opp her ikke være forståelige.

Av Ola Arve Solstad

Direktør Wilfred Bang, trygdeetaten, og påtalemyndighetens prioriteringer

For personer som merogmindre frivillig blir kunder/klienter av offentlige tjenester som TI og andre trygdeetater administrerer, kan det være vanskelig nok å komme i kontakt med rette vedkommende ellers i uken, for ikke å nevne det å få adekvat saksbehandling. Lørdag holder man definitivt stengt, men altså ikke direktøren som formodentlig jobber tidlig og sent for å ta bidragsfedrene, ” om vi så skal gjøre dem til sosialklienter ”, jf stort oppslag i Dagsavisen 25.07.96.

Lovløse norske domstoler

5 måneders umenneskelig venting på en avgjørelse om tilbakeføring av to barn på 4 - 6 år for Linda i Sandnes tingrett. Barnevernsaker skal prioriteres i rettsvesenet, men noen driver heller trenering, og hvem andre enn barnevernet kan ha fordeler av slik uthalingstaktikk? Kan en dommer ha noen fordel av å hale ut tiden, eller hva er det egentlig som forgår i våre domstoler?

Av Noralf Aunan

Likhet for loven

Faktum er at far prøvde å få hjelp av rettsapparatet i syv måneder, fra april til november, til å se sin sønn uten å få slik hjelp. Far henter sitt barn den 13. november. Allerede den 25. november, altså 12 dager etter far hentet sitt barn, avsa Karmsund tingrett kjennelse i medhold av barnelovens § 38, og uten at motparten hadde fått adgang til å uttale seg, at mor skal ha daglig omsorg for barnet. Kjennelsen ble forkynt for far den 5. desember.

Når staten gjør feil må du ta tapet

Barneloven §80 sier: ”Vert nokon som har betalt pålagt eller avtala fostringstilskot til eit barn, seinare friteken for farskapen til barnet, kan han krevje same sum betalt attende frå folketrygda.”

Lovens tekst forteller at vedkommende kan reise kravet direkte mot folketrygden; tilbakesøkingskravet. Lovens tekst sier dog intet om at vedkommende derved ikke kan ha krav på erstatning utover dette lovregulerte kravet.