July 2005

Likhet for loven

Faktum er at far prøvde å få hjelp av rettsapparatet i syv måneder, fra april til november, til å se sin sønn uten å få slik hjelp. Far henter sitt barn den 13. november. Allerede den 25. november, altså 12 dager etter far hentet sitt barn, avsa Karmsund tingrett kjennelse i medhold av barnelovens § 38, og uten at motparten hadde fått adgang til å uttale seg, at mor skal ha daglig omsorg for barnet. Kjennelsen ble forkynt for far den 5. desember.

Når staten gjør feil må du ta tapet

Barneloven §80 sier: ”Vert nokon som har betalt pålagt eller avtala fostringstilskot til eit barn, seinare friteken for farskapen til barnet, kan han krevje same sum betalt attende frå folketrygda.”

Lovens tekst forteller at vedkommende kan reise kravet direkte mot folketrygden; tilbakesøkingskravet. Lovens tekst sier dog intet om at vedkommende derved ikke kan ha krav på erstatning utover dette lovregulerte kravet.