Manipulatoren Riis

Time to read
7 minutes
Read so far

Manipulatoren Riis

Fri, 13/02/2009 - 17:29
Posted in:
0 comments

Jeg har blitt beskrevet som en kjeltring av enkelte utvalgte norske medier, bl.a. fordi jeg skal ha manipulert familien Riis til å ha signert på avtaler som jeg selv skal ha forfattet. Som denne artikkelen vil avdekke, har jeg ikke forfattet en eneste av disse avtalene. Tvert imot skal det vise seg at jeg har blitt presentert en avtalemal som Riis-familien har manipulert andre med før meg, hvor arverettigheter og millioner i gevinst fremstår som lokkemiddelet.

I nesten 10 år arbeidet jeg sammen med Einar og Amelia Riis i en kamp mot deres tidligere advokater, mot DNB NOR, mot Amelia Riis’ bror (det norske redermiljøet) og ikke minst mot den norske stat. I løpet av den første tiden av dette samarbeidet, forfattet Einar og Amelia en rekke avtaler for på den måten å binde meg til å arbeide for dem, og derved sikre seg at sakene ville fortsette utover deres egen død.

Innholdet i disse avtalene ble alene tenkt ut og forfattet av Einar og Amelia. Dette nekter de gjenlevende Riiserne for, men som dere skal få gjøre dere kjent med i denne artikkelen, kan jeg igjen bevise at familien Riis lyver, og igjen vil denne familiens handlinger styrke den oppfatning at vi kanskje kan stå overfor en av de største og mest utspekulerte svindlerne Norge har oppfostret (les gjerne denne artikkelen om hvordan familien har manipulert andre, også deres oppdragstakere).

Etter at Einar ble drept i 2006 har jeg blitt beskyldt for å ha manipulert Einar og Amelia til å tro at det skulle gå an å vinne mot staten. Videre har jeg blitt beskyldt for å ha forfattet de nevnte avtalene. Jeg har også blitt beskyldt for å ha manipulert Einar og Amelia til å signere avtalene og endelig har jeg blitt beskyldt for å ha manipulert Riis-familien til å foreta utbetalinger i medhold av avtalene.

Dersom en avtale er gyldig, hvilket våre avtaler er, er det intet normalt menneske i verden som ville sette seg imot en utbetaling i medhold av en slik gyldig avtale, og som vi vet; avtaler skal oppfylles.

Disse beskyldningene ble brukt i en hemmelig rettergang mot meg i Oslo byfogdembete våren 2007, hvor jeg naturlig nok ikke fikk forsvare meg. Jeg visste ikke engang om saken før den var over.

Trygve Hegnars beste venns (advokat Jon Tenden) datter, advokat Hanne Tenden (som ikke har gyldig ansettelse som dommer) i Oslo byfogdembete, fikk oppdraget med å dømme meg og samtidig sørge for at jeg ikke skulle få vite om saken før hun var ferdig med den og hadde fått forkynt sin arrestkjennelse for sin ”venn”; TV2 ”journalisten” Mats Ektvedt.

Tenden har for øvrig arbeidet for meg og Tore og skulle selvsagt aldri ha dømt i saken, men som sagt; med et rotråttent rettsvesen er også dette mulig.

Hva jeg mener om Hanne Tenden etter dette? Hun er, til en viss grad, som en hvilken som helst meitemark; hver gang hun ved et uhell får se sannhetens lys, stikker hun hodet inn i mørket igjen. Meitemarken gjør dog nytte for seg, dette i motsetning til Tenden som kun etterlater seg kaos og juridiske ruiner.

I den hemmelige arrestkjennelsen fra Tenden ble jeg beskyldt for på svikaktig vis å ha 1) forfattet avtalene; 2) manipulert Amelia og Einar til å signere avtalene; og 3) for deretter å ha manipulert dem til å foreta utbetalinger i medhold av disse.

Hanna Tenden aksepterte disse fantasiene hvor hun fant det sannsynliggjort at jeg hadde handlet på kriminelt vis slik Riis’ ”advokat” Ole Kristian Aabø-Evensen uten grunnlag hadde påstått.

I sitt kriminelle arbeid med å bevise at jeg virkelig hadde handlet slik som beskrevet, tilbød Aabø-Evensen å føre bl.a. Helge Elvebakk som vitne. Beviser finnes nemlig ikke. Han skulle bevitne at jeg hadde manipulert Einar Riis. Elvebakk er virkelig den rette til å stå i retten og tale sannheten.

Alle som kjente Einar Riis vet at det var umulig å forlede ham til noe som helst. Hanne Tenden legger selv til grunn i sin kjennelse at Einar var konspiratorisk (uten verken å ha sett ham, snakket med ham eller på annen måte vurdert ham), hvilket vil si at Einar var overfølsom for enhver handling som kunne ligne på en manipulasjon eller annen svindel, spesielt fra sine nærmeste som han overhodet ikke stolte på, bl.a. hans egen ”sønn”, Kenneth (se avsnittet s. 1 om ”Salg av båt. 17.500” hvor han gir sin egen sønn skylden for å ha planlagt senkingen).

En slik forledelse eller manipulasjon ville Einar ha oppdaget nær sagt før den var påtenkt. Men dersom vi for øvelsens skyld legger til grunn hva Tenden har slått fast; at Einar var en mentalt forstyrret person som så konspirasjoner over alt og lett lot seg manipulere, hvordan kan man av dette trekke den slutning at jeg på straffbart vis har manipulert Einar til å tro at det gikk an å vinne mot staten, og at dette var en skadegjørende handling mot familien Riis?

For øvrig: Hva er det som er så galt i det å vinne en sak for dem man har inngått avtale med, og deretter kreve utbetalt den avtalemessige gevinsten? Trodde virkelig Einar og Amelia at de skulle bli millionærer helt gratis? Ja, mer og mer tyder nettopp på det.

Det finnes ingen bevis mot meg, og det er heller aldri blitt presentert noen beviser mot meg. Det eneste familien Riis og deres ”advokat” har på meg, er løgnaktige uttalelser fra dem selv, fra deres tidligere fiender, og fra en mentalt svekket ”advokat” som rykker til i øyekroken hver gang noen nærmer seg en uttalelse om hans faglige egenskaper, og det er dette grunnlaget Hanna Tenden har benyttet i sin arrestkjennelse mot meg.

Jeg skal altså ha lurt/manipulert Einar og Amelia til bl.a. å ha inngått avtale av 10. april 2000 med meg. Men hva om det skulle vise seg at lignende avtaler har vært forfattet av Einar før de overhodet visste hvem jeg var? I så fall kan man med høy sannsynlighet slå fast at også avtalene med meg er forfattet av Riis.

Her er det nødvendig å nevne at den aller første gangen jeg snakket med Einar og Amelia Riis var rundt påsketider 1997, dette etter at Einar hadde ringt til Stud.Jur. redaksjonen og bedt om å få snakke med meg.

Vel, brevet av 5. august 1996 fra Einar til Helge Elvebakk bekrefter nettopp dette, at Einar har forfattet slike avtaler tidligere, og lenge før jeg visste hvem Einar var.

I brevet går det frem at Einar ønsket å få inn Elvebakk som arving.

Det har sikkert vært sårende for hans ”barn” å måtte oppleve at faren for det meste levde sammen med en annen dame de siste 14 år av hans liv hvor han skrøt av hennes barn, mens han samtidig så på sine egne som rimelig ubrukelige. Bedre ble det vel ikke at de måtte sitte og se på at Helge Elvebakk skulle tre inn som Einar og Amelias nye sønn. Spesielt for ”flykapteinen” Patrizio Kenneth, må det ha vært ille å se at han av sin far i realiteten ble sett på som – slik Einar flere ganger uttrykte seg – en bussjåfør som satt og så ut det blå intet hele dagen, og for øvrig var ”good for nothing”. Det var ikke disse planene Einar hadde hatt for ham.

Elvebakk ble i brevet lovet masse penger osv, bare han ville hjelpe til med å få formuen tilbake. Som dere vil se av brevet mente Einar at det var viktig å tilby ham et høyt beløp for derved å unngå at Elvebakk skulle bli kjøpt opp av fienden. Her lyktes han tydeligvis ikke helt, idet Elvebakk – som har truet både Einar og meg på livet (se her og her) – i dag fremstilles som et av kronvitnene mot meg.

Det er for øvrig interessant å se hvordan Elvebakk i sitt brev til Riis av 30. november 1999 selv har vurdert risikoen for å bli angrepet av ”maktmenneskene” som en mulig følge av hans engasjement for Riis. Elvbebakk mente at kr 15 millioner skulle rekke til den kampen som han åpenbart følte kunne komme.

Etter bare noen måneder begynte Einar å se gryende tegn til svikt og svik hos Elvebakk, se hans brev til Elvebakk av 23. februar 1997. Dette kan ha vært en årsak til at han og Amelia etter hvert kontakt med meg, hvor de tilbød meg omtrent den samme løsning som Elvebakk hadde fått, dog uten lønn.

Einars brev av 5. august 1996 til Elvebakk beviser at familien har benyttet de samme manipulative metoder mot andre, før meg, for å svindle til seg hjelp ved å tilby millionbeløp og arverettigheter.

Avtalens innhold er for øvrig omtrent identisk med det jeg ble tilbudt noen år senere, i avtale av 10. april 2000: no cure no pay, arverettigheter og informasjon om at det ikke var noen hjelp å få fra barna til Riis.

Forskjellen mellom den avtale Elvebakk fikk og det jeg ble tilbudt var at Elvebakk i tillegg til no cure no pay skulle få 40-50 tusen i året, og det fikk han. Fine greier.

*       *       *

Dette brevet av 5. august 1996 satt Amelia Riis, Ole Kristian Aabø-Evensen, Helge Elvebakk og Hanne Tenden på da sistnevnte avsa sin arrestkjennelse mot meg en eller annen gang i april 2007 (kjennelsen er i følge Dokumentlisten i saken avsagt flere ganger, noe som ikke er mulig i noe rettssystem bortsett fra det norske).

Det samme brevet, samt opplysningene gjengitt i denne artikkelen, satt også TV2 og Trygve Hegnar/Ketil Sæter på da de iverksatte produksjonen av løgner og skandaleoppslag mot meg, men de holdt opplysningene skjult for målet var ikke å fortelle sannheten, men derimot å utføre et betalt oppdrag i samarbeid med bl.a. Hanne Tenden.

Tenden har her misbrukt folkets makt, dets betrodde mandat, dets tillit til domstolene og sin egen stilling til å ta betalt for å gjemme unna informasjon og sentrale dokumenter (som viser at jeg har blitt svindlet og lurt av familien Riis til å arbeide for dem, gratis (de krever jo alle beløp tilbakebetalt), og som altså taler til min fordel), for derved å muliggjøre en iverksettelse av falske dommeravgjørelser mot meg.

Jeg har i flere år med gode grunner hevdet at Hanne Tenden skal i fengsel for sine forbrytelser. Grunnlaget er ikke blitt svakere med årene. Senest 25. januar 2008 anmeldte jeg henne til kongen (embetsmenn anmeldes til Kongen, jf strpl §64) for sine kriminelle handlinger. Som vanlig i Norge blir personer av en viss klasse og som har kriminelle tilbøyeligheter sparket oppover i systemet og ikke ut av det, noe vi må få en slutt på.

Den eneste måten å få Hanne Tenden – og andre dommere med lignende historikk og tendenser – fjernet fra rettssystemet på, er å protestere ved hver eneste anledning, hvilket er din rett men også din medmenneskelige plikt. Mitt skriv blir i så måte en advarsel og en sterk henstilling til alle som måtte komme i nærheten av denne Komodovaranen av et menneske om å kreve å få henne fjernet fra domstolen straks dere ser navnet hennes.

Hanne Tenden har ingen tillit blant dem som har blitt utsatt for henne og hun fortjener heller ingen tillit idet hun har – og dette er viktig – vist en fundamental forrakt for det rettsgrunnlag som en fri stat er bygget på og den lov hun er blitt satt til å forvalte.

Er du i tvil omkring det jeg her legger frem kan være riktig, ber jeg deg om å lese denne artikkelen samt anmeldelsen mot henne et par ganger til.

Det er nå opp til den øverste norske påtalemyndigheten å iverksette suspensjon samt etterforskning mot henne, og sørge for å få henne stilt for en straffedomstol.

Som et resultat av de artikler jeg har skrevet gjennom årene synes det som lite sannsynlig at du vil finne et råtnere og mer korrumpert rettssystem enn det norske. Men som dere sikkert har fått med dere fra Island, det nytter virkelig å kjempe mot samfunnsskadelige og kriminelle miljøer som slår seg ned i landets maktapparater. Tiden er inne til å utvide kampen om en rettferdig stat og kampen mot adelen, til Norge. Tenk utover din egen private sfære, tenk på dine medmennesker og gjør noe med det. I motsatt fall risikerer nettopp du å bli deres neste offer.

 

Herman J Berge
Luxembourg