Lovdata anmodes om å slette rettsavgjørelser

Time to read
1 minute
Read so far

Lovdata anmodes om å slette rettsavgjørelser

Fri, 25/11/2011 - 12:18
0 comments

Som et resultat av at det nå er blitt avdekket at lagdommerne Anne Ellen Fossum og Mary-Ann Hedlund ikke har lov å opptre som dommere – dette idet de har nektet å avgi embetsed og dommerforsikring – og at de i henholdsvis 12 og 21 år følgelig har virket som dommere i strid med loven, har jeg bedt Lovdata om å ta konsekvensene av dette og fjerne alle avgjørelser disse to dommerne har medvirket i, fra Lovdatas databaser. Brevet til Lovdata kan du lese nedenfor. Det originale brevet finnes her.

Lovdata
Postboks 2016 Vika
0125 Oslo

---

Anne Ellen Fossum og Mary-Ann Hedlund er begge dommere i Borgarting lagmannsrett, og har virket i denne rett i henholdsvis 12 og 21 år.

Det har blitt avdekket at ingen av dem har avgitt dommerforsikring. De har heller ikke avgitt embetsed. Fossum og Hedlund oppfyller derved ikke vilkårene for å kunne ta sete som dommere, jf dl § 60 og grl § 21.

Avgjørelser avsagt av personer som ikke har avgitt dommerforsikring og som av den grunn ikke er dommere, skal – i medhold av lov – anses som nulliteter, og har følgelig ingen rettskraft.

Ved et enkelt søk i Rettsdatas database finner en omtrent fem hundre rettsavgjørelser signert Fossum og Hedlund. Tallet over rettsavgjørelser disse personene har medvirket i, må antas å være langt høyere.

Mot denne bakgrunn anmoder jeg Lovdata om å slette/fjerne – fra databasen – alle avgjørelser som de to ovennevnte personene har deltatt i, dette slik at det ikke skal være mulig å benytte/vise til disse ugyldige avgjørelsene i den alminnelige rettspraksis og utdannelse av jurister.

Dersom Lovdata skulle se behov for en grundigere dokumentasjon på forholdet, kan jeg vise til artikkelen ”Domstolenes uavhengighet - Dommerforsikringens betydning”, som finnes ved å følge denne linken: www.rettsnorge.no

Jeg ber om at henvendelsen blir prioritert og at jeg blir holdt orientert om saken.

 

Med vennlig hilsen

Luxembourg 25. november 2011

Herman J Berge