Hva skal vi med dommere?

Time to read
2 minutes
Read so far

Hva skal vi med dommere?

Fri, 25/02/2005 - 15:23
0 comments

NRK Brennpunkt og privatetterforsker Tore Sandberg kunne den 22 februar 2005 dokumentere at Molde-politiet hadde manipulert etterforskningen i en drapssak. Tidligere sorenskriver Ragnar Solli, som behandlet fengslingsspørsmålet, tok juridisk selvmord i programmet.

 

Hvilke virkemidler har samfunnet til rådighet når politiet i sin etterforskning manipulerer politirapporter, og holder tilbake eller produserer nye bevis?

Av Herman J Berge

Kanskje man i stedet burde spørre: Finnes det noen nordmenn som i det hele tatt tror at politiet har manipulert eller forfalsket politirapporter for på den måten å få reist straffesak mot en person som ellers aldri skulle vært siktet?

Politiet vil selvsagt beskytte seg selv mot slike påstander, koste hva det koste vil. Men hva med dommerne som skal vurdere de dokumenter som blir fremlagt av påtalemyndigheten (politiet)? Tror dommerne at politiet er i stand til å misbruke loven og rettssystemet vårt til de blir blå i ansiktet?

Ja, det har vi nå fått svar på gjennom en, hva jeg må få tillate meg å kalle, juridisk selvmordsuttalelse fra tidligere sorenskriver i Molde, Ragnar Solli.

I et intervju i NRK Brennpunkts program den 22 februar 2005, ble følgende spørsmål stilt den tidligere sorenskriveren: Tror du at politiet kan finne på å holde opplysninger tilbake, eller til og med produsere rapporter som har usant innhold? I dette programmet ble det dokumentert at politiet manipulert etterforskningen, hvorpå Solli med et noe skjevt smil svarer: ”Det anser jeg som helt utelukket.”

For det første burde enhver dommer som gir uttrykk for et slikt syn selv bli utelukket fra ethvert dømmende arbeide. For det annet burde dommeren fått et tilleggsspørsmål: Er det da overhodet nødvendig med noen dommer, enn si en domstol? Dommeren blir jo arbeidsløs i og med at alt det politiet gjør er troverdig, og urokkelig sant.

Slike guddommelige holdninger og uttalelser forventer man ikke å høre fra en dommer. Når det likevel kommer til uttrykk, bør vi ha lov til å forvente at slike dommere umiddelbart blir fradømt sitt embete og overført til annet arbeid hvor deres skadegjørende holdning ikke får konsekvenser for andre.

Veien er ikke lang å gå fra straffesaker, hvor dommeren synes å tro blindt på påtalemyndigheten, til sivile saker hvor den ene parten hører til et spesielt tilgodesett samfunnssjikt eller nettverk. Hvem tror dommeren på i disse sivile sakene? Skal vi overføre sorenskriver Solli's håpløse syn til de sivile saker, vil vi kunne oppleve følgende dommersyn når man med dokumentene i hånden søker å overbevise dommeren om at den aller nådigste og høyst erværdige motpart lyver; ”Det anser jeg som helt utelukket.”

Solli har med sin justisselvmordsuttalelse åpenbart pensjonert seg fra enhver fornuftig debatt.

Hvor lenge skal vi godta at vår justisminister ikke bryr seg om de aller mest grunnleggende rettssikkerhetsgarantier innen norsk rett? Hvordan har Dørum tenkt seg å garantere oss borgere mot dommere som er forutinntatt, som i Solli's tilfelle? Hvordan har Dørum tenkt seg å garantere den norske borger en rettferdig rettergang hvor løgnen ikke blir lagt til grunn som faktum i dommen? Og endelig: Kan Dørum garantere at staten og dens domstoler ikke forgriper seg mot oss borgere? Det er på høy tid at Dørum nå skyver til side den mur av "hjelpere" som han synes å være omkranset av, og tar tak i de sentrale rettssikkerhetsproblemer som vi i dag sliter med i Norge. Har ikke justisministeren fått tilstrekkelig med signaler?

Jeg sier det igjen; vi mennesker er – og det må vi bare akseptere – feilbarlige. Det er antakelig kun jurister, og muligens en og annen likeartet yrkesgruppe som fra og med embetseksamen kan holde seg for ørene og titulere seg selv som absolutt feilfri, og som derfor selvsagt ikke har noen forståelse for at egne handlinger av andre kan oppfattes som hinsides rettferdighet og sunn fornuft.

Konsekvensen av å akseptere mennesket som feilbarlig, er at det bør bygges opp kontrollfunksjoner omkring menneskets mer sentrale handlinger. Dette gjelder selvsagt på alle områder i samfunnet. I tidligere artikler har jeg arbeidet for å bygge opp rammene innen norsk rettsvesen, for derved å kunne unngå fremtidige justismord. Les mer om rettssikkerhet i rettssalen.

Den som ønsker å se Brennpunktprogrammet – noe alle samfunnsengasjerte mennesker burde gjøre – kan gå til denne linken.

Vi må kunne tillate oss å sende en stor takk til NRK Brennpunkt og Tore Sandberg for det arbeidet de har gjort for å vise seerne at veien til himmelen - eller noe annet aktverdig mål - neppe går gjennom noen norsk domstol.