• 040821 Forslag til ny lov om tvangsvaksinering på Tonga

Fra Paradis til helvete - Tonga skal innføre tvungen vaksinering og straff for den som nekter

Time to read
5 minutes
Read so far

Fra Paradis til helvete - Tonga skal innføre tvungen vaksinering og straff for den som nekter

Wed, 04/08/2021 - 17:05
Posted in:
0 comments

Det kan se ut for at verdenssosialismen har plukket ut Tonga som sin første prøvekanin. De Tonganske lovgiverne har nemlig fått i hendene et av den nyere tids dødeligste våpen, og som ingen i dag kjenner konsekvensene av – bortsett fra at det åpenbart vil utvikle seg til en global krig. Vi snakker om regjeringens forslag om å innføre tvangsvaksinering og samtidig gjøre det straffbart å nekte å la seg vaksinere. Dette fremgår av en artikkel i Ma’tangi Tonga i dag.

Med demokratiske midler kan alt kriminaliseres, også den frie tanke og vilje
Lovforslaget har allerede blitt banket igjennom i den lovgivende komité (Legislation Committee) med 17 til 0, altså enstemmig. Ingen protester whatsoever, hvilket objektivt sett må ses på som svært oppsiktsvekkende, spesielt sett i lys av hva man her faktisk forsøker å tvinge igjennom.

I følge avisen skal lovforslaget nå sendes til the Standing Committee on Social Services for gjennomgang, for så å bli sendt tilbake til parlamentet for endelig avgjørelse. Dersom referatet fra Ma’atangi Tonga er korrekt, har man valgt en svært forkortet lovgivningsprosess. Normalt skal nemlig et lovforslag gjennomgå fire nivåer (1st to 3rd reading i parlamentet) før kongen foretar den siste akt. Denne noe omstendelige prosess hopper man nå tydeligvis over, hvilket indikerer panikk – hos noen.

Mht lovforslaget, så har den tonganske regjeringen benyttet seg av en nødbestemmelse i landets helselovgivning (§ 181 i Public Health Act ). Det nye lovforslaget går ut på å gi en bot på 1,000 pa’anga (ca kr 4,000), eller fengsel i et halvt år, for den som skulle nekte å la seg eller sitt barn vaksinere. Jeg har ikke sett lovforslaget, men i og med at artikkelforfatteren sier; to enforce inoculation of the public, så må dette bety at lovforslaget også inneholder en bestemmelse som regulerer tvangsavhenting, tvangsinnleggelse og tvangsvaksinering.

Det som ikke fremgår av artikkelen er at Tonga allerede har anledning til å tvangsvaksinere, jf Public Health Act § 181, første ledd, bokstav e, sammenholdt med § 182, som bestemmer at vedkommende må følge loven. Men, den som nekter vil i dag ikke kunne bli straffeforfulgt. Dette følger av § 161, annet ledd. I tillegg har myndigheten anledning til å tvangsinnlegge personer som er en fare for samfunnet (eksempelvis de som antas at har blitt smittet av en farlig sykdom) og som nekter å følge ordrer fra helsepersonell, jf § 187, men denne bestemmelsen gir egentlig ikke hjemmel til å tvangsinnlegge og tvangsvaksinere mennesker som antas å være friske. Det må da antas at det er denne bestemmelsen, samt § 161, annet ledd, som skal endres, hvor alle borgere i utgangspunktet heretter skal anses som en fare for samfunnet, og at et ønske om å holde kroppen ren for fremmedelementer nå skal anses som en straffbar handling. Med andre ord vil vaksinenektere – etter at den nye loven om kort tid blir vedtatt – bli tvangshentet, tvangsinnlagt, tvangsvaksinert, og deretter bøtelagt eller fengslet i et halvt år.

Hvorfor Tonga?
At FN/WHO/verdenssosialismen har valgt Tonga – som har vært omtrent totalt isolert siden mars 2020, som ikke har hatt ett eneste tilfelle av Covid-19, og som derfor ikke har behov for å påtvinge befolkningen en vaksine – er i og for seg ikke så merkelig. Befolkningen i dette lille kongeriket på ca 110.000 innbyggere, er lydhøre for autoriteter, trofast til sin konge og handler tradisjonelt slik de blir fortalt å handle. Opprøret i november 2006 endrer ikke på dette generelle bildet av tonganerne. Kunnskap om egne rettigheter, virus, vaksiners innhold og funksjon, er for dem av svært liten interesse. Befolkningen har helt andre ting å tenke på i sitt daglige liv. De vil derfor lettere akseptere det de får høre, og ta vaksinen (dersom det kan hjelpe myndighetene), og vil etter alle solemerker ikke protestere mot tvangsinnføringen, noe vi allerede ser klare signaler på fra behandlingen i den lovgivende komité. Når dette er gjort, altså; når tvang og straff er innført i landet, vil ”løsningen” bre seg videre i Stillehavet, og så vil andre land i andre verdensdeler følge etter, hvilket åpenbart vil lede til borgerkrig i nasjon etter nasjon.

Kriminalisering av friheten til å bestemme over egen kropp og andre fundamentale spørsmål
Jeg tror ikke at de tonganske lovgiverne har tenkt over de store spørsmål som reises fra deres iver etter å oppfylle de sveitsiske krav: Er det virkelig mulig å tvinge et friskt menneske til å motta ”helsehjelp”? Kan sosialistkollektivet bestemme at mindretallet skal tvangshentes, tvangsinnlegges og tvangsvaksineres for å redde sosialistkollektivet? Er dette overhodet etisk mulig? Eller sagt på en annen måte; er det etisk gjennomførbart å drepe én person basert på en antagelse om at dette vil redde livet til 1, 10, 100, 1.000, eller 100.000 kollektivister? Hvem av dere kan gi et positivt svar på dette spørsmål?

Rekker den sosialdemokratiske lovgivervilje så langt at man kan kriminaliserer friheten til å bestemme over egen kropp, slik man er i ferd med å gjøre på Tonga? Finnes det en grense for verdenssosialismens lovgivervilje, eller kan verdenssosialismen gi lover om absolutt alt så sant man har flertall, eksempelvis lov om at helsepersonell er forpliktet til å amputere langfingeren på begge hender på alle nyfødte barn, fordi da unngår man trafikkulykker, blind gatevold, og obskøn oppførsel, som ellers kan oppstå ved at man viser fingeren.

Dernest: Er vaksinasjon å regne som helsehjelp – altså hjelp til en syk person? Og hva fører egentlig straffebestemmelsen til for den som fortsetter å nekte? Jeg forstår at Tonga og andre nasjoner med dårlig infrastruktur (eksempelvis manglende økonomi, fengselsplasser og personell) og liten forståelse for hva FN/WHO/verdenssosialismen egentlig driver med, velger å hoppe over dette spørsmålet, ved å tvangsvaksinere, for da vil spørsmålet om hvor lenge man kan holde en person fengslet – inntil vedkommende dør eller gir etter for presset – ikke oppstå, og problemet er løst.

I realiteten har den tonganske regjering tatt et par meget alvorlige skritt lengre enn hva Filippinenes ”Kong” Duterte har indikert at han vil gjøre. Rodrigo Duterte truet for ikke lenge siden med å i realiteten innføre livstidsstraff uten rettergang for dem som nekter å la seg vaksinere. Rettergang – altså en full hovedforhandling i en straffesak – er jo ikke nødvendig idet det bare skal gjøres en objektiv vurdering av om vedkommende er vaksinert eller ikke. Straffen er som sagt på livstid, og kan bare suspenderes ved at den dømte lar seg vaksinere. Jeg er rimelig overbevist om at Tonga ikke har tenkt selv, men har fått beskjed fra høyere hold om å forsere dette enorme problemet, og i stedet trumfe igjennom en hurtig tvangsavvikling av vaksinasjonsprogrammet til de sveitsiske institusjoner og deres eiere.

Hvor går veien?
Når verden har kommet så langt som vi ser konturene av på Tonga, Filippinene og også i Tyskland og Frankrike, har jeg ikke lenger noen tro på at vi kan unngå krig, med mindre noe blir gjort meget raskt. Det eneste som kan stoppe FN/WHO/verdenssosialismen fra å påføre verdens folk enda en krig, er å stoppe denne galskapen. Og den eneste som kan stoppe FN/WHO/verdenssosialismen er du og jeg og alle andre som søker fred og frihet.

En kriminalisering av friheten til å velge over egen kropp og helse, samt tvangsinjeksjon av ukjent materiale i din friske kropp, er å likestille med uaktsomt og i verste fall forsøk på folkemord, og må bekjempes med absolutt alle midler – med livet om så nødvendig. Dersom denne lovgivningen går igjennom, har du ikke mer igjen av det livet du ble gitt i gave da du ble født. Da er det slutt, og resten av livet (for så vidt at du ikke ønsker frihet) har ikke lenger noen mening. Er du glad i den frihet du i dag har, anbefaler jeg deg å kjempe mot dette faenskapet fra Sveits med absolutt alle midler. Du kan ikke sitte å vente lengre!

Denne lovendringen på Tonga bekrefter min påstand om at innføringen av demokratiet er den desidert største ulykke verdens folk har påført seg selv. Uten demokratiet ville den krig som kommer, og alle de store kriger (rovmord på uskyldige mennesker) som har forpestet verdens folk siden den franske revolusjon, aldri ha kunnet skje.

 

Herman J Berge, i eksil.

Internal banner image(s)
Slideshow image