Forsvarer regjeringsadvokaten straffbare forhold?

Time to read
2 minutes
Read so far

Forsvarer regjeringsadvokaten straffbare forhold?

Tue, 17/10/2000 - 15:19
0 comments

Byrettsdommer Margarethe Hoff valgte i dag å stoppe regjeringsadvokaten i hans innledningsforedrag med følgende spørsmål: "Unnskyld at jeg spør, men når jeg hører denne fremstillingen, så synes jeg disse handlingene minner svært mye om straffeloven §270. Er det ikke et straffbart forhold du står her og forsvarer?"

av Herman J Berge

Hudson-transaksjonene
Regjeringsadvokat Thomas K Svensen (RA) har nå holdt på med sitt innledningsforedrag i over en uke, og i dag gikk han løs på det man kaller for "Hudson-transaksjonen". Det var statens fremstilling og oppfatning av disse transaksjonene, som fikk dommeren til å reagere.

Amelia Riis hevder som kjent at staten må være ansvarlig fordi skifteretten - til tross for en rekke anmodninger fra Amelia og hennes advokat - ikke grep inn mot en rekke disponeringer som rederiet Olsen & Ugelstad foretok i perioden 1970 - 1976, og som til slutt førte til at hennes arv smuldret bort i løpet av perioden. Siden skifteretten i realiteten hadde overlatt forvaltningen av det omtvistede dødsboet til rederen Kristoffer Olsen, må altså RA nå forsvare rederiets disposisjoner, dette for ikke å havne i erstatningsansvar overfor Riis.


RA fremhevet i retten i dag at denne transaksjonen var av en relativt komplisert karakter. Grunnen til dette var bl.a at de engelske myndighetene ikke skulle oppdage at norske redere tok urettmessig del i engelske subsidier.

For rederiet innebar transaksjonen en meget pen gevinst på en ca 40 mill kroner. RA mente i retten i dag at det måtte være mer positivt for rederiet at de tok del i disse engelske subsidiene, for således å spare 20% av kjøpesummen på skipet, i stedet for å selv gå direkte til verftet og bestille båten for full pris.

En "glimrende" forretning
I retten kunne det derfor se ut som om RA karakteriserte denne disposisjonen som en meget fin forretning for rederiet Olsen & Ugelstad. I den forbindelse leste RA opp fra et dokument hvor skipsmegler Georg Rønneberg hadde uttalt at "Investment Grant" var en "glimrende" forretning.

"- Fordelen med denne "Granten", fortsatte Svensen, var at man fikk et skip 20% billigere enn om man gikk direkte til verftet og kjøpte skipet. Bakdelen var at man ikke kunne disponere skipet fullt ut". Dette siste er noe Riis mener til slutt resulterte i et tap, selv om rederiet på kort sikt fikk en uberettiget Grant.

Videre konkluderte RA med at de norske rederne som innlot seg på disse forretningene, ikke ble oppdaget av engelske myndigheter. "- Det gikk greit, og rederiet tapte intet", avsluttet Svensen.

Er ikke dette et bedrageri?
Under RA's forelesning om disse transaksjonene som tilførte norske redere - blant dem Olsen & Ugelstad - subsidier som var ment for engelske redere, brøt dommeren inn: "Unnskyld at jeg spør, men når jeg hører denne fremstillingen, så synes jeg disse handlingene minner svært mye om straffeloven §270. Er det ikke et straffbart forhold du står her og forsvarer?"

RA: "Eh, men det er jo en handling som rederne gjorde overfor engelske myndigheter."

Dommeren: "Vi har jo straffelovens §12. Har regjeringsadvokaten vurdert handlingene opp imot straffeloven?"

RA: "Nei, vi har bare sett på avtaleverket hvor vi forsøker å fremstille dette slik det forelå for de engelske myndighetene."

Dommeren: " Dere har altså ikke vurdert det straffbare i disse avtalene?"

RA: "Nei."

Dommeren: Dette er oppsiktsvekkende. Det virker som om staten her forsvarer straffbare handlinger."

RA: "Nei, det vil vi ikke gjøre. Jeg vet ikke hva påtalemyndigheten har gjort i denne saken, men vi har ikke tenkt å forsvare noen av disse disposisjonene."

Pinlig for regjeringsadvokaten
Slik endte den hittil mest pinlige delen av regjeringsadvokatens innledningsforedrag.

Personlig finner vi det oppsiktsvekkende at RA står i retten og forsvarer og beskriver handlinger som god forretning for rederiet, mens det både for tilhørerne og for dommeren kan se ut som om de samme handlinger trolig rammes av straffeloven.

Regjeringsadvokaten antas å være ferdig med sitt innledningsforedrag i morgen. Etter dette vil retten ta til med parts- og vitneforklaringene. Det kan bli en meget spennende høst i Oslo byrett