Domstoladministrasjonen og domstolene har begynt å forfalske dommerforsikringer og postjournaler

Time to read
2 minutes
Read so far

Domstoladministrasjonen og domstolene har begynt å forfalske dommerforsikringer og postjournaler

Sun, 04/03/2012 - 16:36
0 comments

Som det går frem av overskriften kan vi nå dokumentere at Domstoladministrasjonen (DA) og domstolene har iverksatt nye tiltak for å unngå erstatningsansvar og andre konsekvenser: Dommerne anbefales nå å forfalske dommerforsikringer.

Først litt praktisk informasjon: En dommerforsikring skal signeres og avgis før man tar sete som dommer, første gang. Det vil altså si at eksempelvis en konstituert dommer eller dommerfullmektig, som i medhold av dl. § 60 skal ha avgitt forsikring før vedkommende tok sete, ikke behøver å avgi ny forsikring når han/hun eventuelt skulle forfremmes til fast stiling som tingrettsdommer. Man avgir altså forsikring én gang i livet.

I flere år har jeg etterspurt dommerforsikring for Hanne Tenden. Les min artikkel om Hanne Tenden – råten i det norske rettsvesen – for en innføring i saken.

I 2009 fikk jeg endelig oversendt – fra en leser – Hanne Tendens dommerforsikring og embetsed. Som dere kan se er begge dokumentene signert 29. mai 2008.

Det fremgår av pressemelding fra regjeringen at Hanne Tenden ble utnevnt i statsråd 15. mai 2008. Tendens embete er dermed ugyldig, dette da det ikke forelå noen embetsed ved utnevning. Se nærmere om problemet i min artikkel: Kongen i statsråd utsteder falske og ugyldige embetsbrev

I en sak i Oslo byfogdembete, nevnt i linken ovenfor (råten i det norske rettsvesen), argumenterte jeg for at Tenden – som følge av manglende dommerforsikring – ikke var dommer og at alle hennes handlinger i saken var å regne som nulliteter, uten enhver rettsvirkning.

Lars Borge Andersen i Oslo byfogdembete kom etter hvert frem til den eneste mulige løsningen for staten og statens domstoler, dette høyst sannsynlig i nært samarbeid med DA og regjeringen, nemlig å be Hanne Tenden om å forfalske dommerforsikringen, hvilket hun gjorde 3. mars 2011 (forsikringen ble oversendt til meg denne dagen). Dere finner hennes forfalskede dommerforsikring her, og som det fremgår av denne har hun nå avgitt forsikring både i 2005, og i 2008.

Forsikring og embetsed fra 2008 kommer fra DA. Forsikringen fra 2005 kommer direkte fra Oslo byfogdembete. DA sitter ikke på 2005-forsikringen.

Bare dette, at domstolen selv sitter på forsikringen, bør få varselklokkene til å ringe, av flere årsaker. Vi har jo i det siste sett at domstolene ikke har forsikringene, og at de heller ikke vil ha noe med saken å gjøre, og derfor ber innsynssøkerne om å henvende seg til DA, eller andre. At en domstol plutselig sitter på en forsikring, er i dette bildet et svært dårlig tegn.

Det faktum at 2005-forsikringen ikke befinner seg hos DA, men kun hos domstolen, er i seg selv et solid bevis på at dommerforsikring ikke er avgitt. Forsikring er nemlig – som tidligere nevnt – ikke avgitt før DA har mottatt den. DA har ikke mottatt 2005-forsikringen.

Vi kan derfor konkludere med at Hanne Tenden ikke er dommer, samt at hun har pådratt seg straffansvar (dokumentfalsk) og følgelig er kriminell.

Jeg ber dere med dette om å være våkne for all slags forfalskninger, ikke bare mht dommerforsikring og embetsed, men også mht postjournaler. Ved å be om innsyn i postjournalene vil dere kunne få en bekreftelse på når dokumentet ble mottatt i DA.

Dette med å søke i postjournalen kan lønne seg, og her kommer et eksempel på Domstoladministrasjonens forfalsking av stempel, hvilket er en straffbar handling i seg selv:

En leser ble utsatt for dommerfullmektig Erik Bjørns handlinger under en hovedforhandling som startet 7. mars 2011. Spørsmålet var da hvorvidt Bjørn hadde papirene i orden på tidspunktet for hovedforhandlingen, og jeg anbefalte vedkommende om å søke innsyn i DA.

Innsyn ble gitt, og av dokumentet fremgår det at Erik Bjørn signerte sin forsikring 8. juni 2010. Han lot det dog gå et halvt år før han avga forsikringen til Domstoladministrasjonen. DA stemplet forsikringen innkommet 24. januar 2011, og med dette kunne det da se ut som om Bjørn hadde papiret sitt i orden da hovedforhandlingen startet 7. mars 2011.

For ordens skyld søkte jeg på nettet for å se om det kunne ligge ute en postjournal for det tidsrom i januar 2011 hvor DA hadde stemplet forsikringen innkommet. Det jeg fant var postjournal for 17. mars 2011, 7 dager etter at hovedforhandlingen i leserens sak var over, og i denne journalen finner vi (søk på Erik Bjørn, dere finner han på side 1 nederst) at DA mottok og journalførte forsikringen nettopp den 17. mars 2011, og man kan da slå fast at Bjørn ikke var dommer da han startet hovedforhandling 7. mars 2011, samt at DA har forfalsket Bjørns forsikring ved å påføre falsk dato på stempelet.

Fortsatt God Helg, og søk videre etter sannheten.

 

Herman J Berge
Luxembourg