05.06.2014

 

Haavindsaken

 

2009 – pågående

 

 

Advokatfirmaet Haavind representerte Arne Trondrud i ankesaken (i Odelessaken) som i august 2008 gikk for Borgarting lagmannsrett. Alle advokathonorarer og andre utgifter ble betalt punktlig og etter hvert som de ble presentert. Straks før hovedforhandlingen i lagmannsretten sensommeren 2008 krevde Haavind å få utbetalt et forskudd på hele kr. 90.000,-. Før dette hadde Trondrud forskuttert flere titalls tusen kroner, dette etter hvert som advokaten hadde utbedt seg forskudd. Trondrud hadde følgelig – etter at saken var avsluttet i lagmannsretten – ingen grunn til å tro at han ikke hadde gjort opp for seg mht hovedforhandlingen og oppdraget.

 

Omtrent et halvt år etter at saken var over, og etter at Trondrud hadde betalt Haavinds siste krav, fikk Trondrud en ny solid regning fra advokatfirmaet, på kr 55.000,-.

 

Som naturlig var, etterspurte Trondrud en redegjørelse for kravet, og fikk i all korthet søksmål til svar. Før hovedforhandlingen i Nore og Uvdal forliksråd skulle gjennomføres 15. desember 2009, reiste Trondrud habilitetsinnsigelse mot forliksrådets formann, og det med god grunn.

 

Senere hen viste det seg at forliksrådets formann hadde underslått Trondruds siste prosesskriv til forliksrådet, samt at han i fraværsdommen hadde løyet bort habilitetsinnsigelsen som var reist mot ham, hvilket ble gjort på denne måten:

 

Det fremkom ingen innvendinger mot forliksrådets habilitet

 

Det skulle også vise seg at ett av forliksrådets medlemmer, Lars Inge Enerstvedt – den tidligere næringssjefen i Nore og Uvdal som på 1990-tallet over en lengre periode hadde nektet å gi Trondrud en erklæring på at han drev gårdsbruk, dette med den følge at Trondrud ikke fikk kjøpt tilleggsjord (Herjulfsgaardsaken) og følgelig ikke fant annen løsning enn å slakte ned buskapen – åpenbart ikke kunne og heller ikke kan sitte som dommer, dette da han er utstyrt med begrenset politimyndighet. Ja, Enerstvedt kunne ikke engang stille til valg som dommer, jf domstolloven § 71 (5). Selv dette åpenbare rettsovergrepet har domstolene latt seile videre, hvor det til slutt ble forseglet av Høyesteretts eget segl 15. desember 2010.

 

Dette faktum alene; 1) at forliksrådets formann bevisst løy og unndro både prosesskrift så vel som habilitetsinnsigelsen mot ham selv, samt 2) at domstolen/forliksrådet var besatt av en person som gjennom lov (dl § 71 nr. 5) ikke engang kunne stille til valg og selvsagt ikke kunne sitte som dommer, er i seg selv tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne slå fast at avgjørelsen av 15. desember 2009 er en rettslig nullitet, uten rettskraft.

 

Jeg nevner her at straks Enerstvedt ble gjort kjent med at Trondrud hadde klaget til Fylkesmannen over hans dømmende og utøvende makt i en og samme hånd, trakk Enerstvedt seg fra sine verv som forliksrådsmedlem og jordskiftedommer.

 

Heller ikke rettsgrunnlaget for denne avgjørelsen har Trondrud fått prøve i noen norsk rett. I stedet benyttes denne åpenbare nulliteten som rettsgrunnlag for tvangssalg og tvangsfravikelse.

 

 

Herman J Berge

In Exile

 

Nuku’alofa, Tonga                                            

RettsNorge.no RettsNorge.com © 1997 – 2014 • Copyright