05.06.2014

 

 

 

Herjulfsgaard-saken

 

1994 – pågående

 

 

På begynnelsen av 1990-tallet investerte Trondrud flere millioner i ny driftsbygning. Samtidig gjorde han om sin gårdsvirksomhet til økologisk produksjon, hvilket i seg selv krevde større arealer enn ved ordinær drift. For å sikre driftsgrunnlaget og fortsatt drift på fjellgården hadde Trondrud behov for å skaffe seg tilleggsjord. Å skaffe bøndene tilleggsjord var i den tiden kommunens og fylkets oppgave. Ja, det var ikke bare en oppgave de hadde, de var forpliktet til å undersøke hvorvidt det var interesse for tilleggsjord. Når så den ene eller annen konsesjonssak var oppe til behandling i kommunestyret, skulle altså kommunestyret allerede være informert om det var en gårdbruker i kommunen som hadde behov for tilleggsjord, slik at kommunen kunne gripe inn og bistå.

 

Muligheten for Trondrud bød seg da naboeiendommen Herjulfsgaard ble tatt under offentlig skifte i Kongsberg skifterett. Trondrud var i dialog med skifteretten og ble bedt om å legge inn bud, hvilket han gjorde 31. mai 1994. Det kom ikke inn høyere bud, og Trondrud skulle da ha fått tilslaget. Dette skjedde ikke. I stedet underslo skifteretten budet, samtidig som den krevde at Trondrud burde fremvise en bekreftelse på at han virkelig drev gårdsbruk, slik at han kunne dokumentere at han var en reell søker og hadde behov for tilleggsjord. Trondrud gikk først til fylket og ba om en slik erklæring, dette da det var fylket som i de tider hadde det i sin makt å kjøpe eiendommer (å gjøre statens forkjøpsrett gjeldende), dette altså i den hensikt å selge disse videre til gårdbrukere som hadde behov for jord. Fylket ba Trondrud om å henvende seg til kommunen for å be om denne erklæringen, og da skjedde det ting, det vil si ingen ting. Fagsjefen for næring/miljø, Lars Inge Enerstvedt, nektet i flere år å avgi en slik erklæring, og i mellomtiden ble eiendommen solgt.

 

Mens Trondruds behov for tilleggsjord ble tilsidesatt av den samme kommune som etter loven var forpliktet til å bistå egne gårdbrukere i å få skaffe seg tilleggsjord, dekket sorenskriver Stein Husby over budet fra Trondrud, og la samtidig salget over til en lokal eiendomsmegler, med det resultat at en person fra kommuneadministrasjonen – en kollega av Enerstvedt – som frem til dette tidspunkt ikke hadde drevet gårdsbruk, fikk kjøpe eiendommen til hobbybruk. Kommunen og staten nektet å gjøre forkjøpsretten gjeldende og hobbybrukeren kunne dermed holde kalas med Enerstvedt og alle andre kommuneansatte som hadde bidratt til at en av de driftigste gårdbrukerne i kommunen ble skviset til side, dette for å tekkes denne kommuneansattes ønske om å grave i jorden på sin fritid.

 

Konsekvensen av at Trondrud ikke fikk noe bekreftelse fra kommunen var bl.a. at han ikke turte å ta imot produksjonstilskudd eller andre tilskuddsmidler. Dette, i tillegg til kommunens og tingrettens forpurring av Trondruds forsøk på å sikre driftsgrunnlaget, gjorde det umulig å fortsette en forsvarlig drift. Trondrud så da ingen annen råd enn å slakte ned hele buskapen, hvilket ble gjort sommeren 1996. Ett år senere var Husby og hans viljløse ”tjener”, Liv Synnøve Taraldsrud (nå sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett, en tingrett som under hennes regime også har dømt imot Trondrud), godt i gang med rettslige aksjoner mot Trondrud, deriblant utpanting.

 

Trondrud ønsket ikke å gi opp håpet om å kunne fortsette gårdsdriften, og i den forbindelse engasjerte han en rekke stortingspolitikere. I brev av 17. juli 1997 gir de tidligere stortingsrepresentantene Hallgrim Berg og Sigrun Eng sin beskrivelse av Trondrud og hans virksomhet:

 

Som reportasjane i Drammens Tidende viser, er det lagt ned mykje kapital og eit fantastisk arbeid i dette bruket. Det gjeld heime i bygda og på stølane. Det er rett og slett ein imponerande innsats, bortimot eineståande i våre fjellbygder, eit heilt livsverk av eit enno ungt menneske.[1]

 

Noe bedre vitnemål kan man vel knapt få fra Stortingsrepresentanter som jo i utgangspunktet bare fremmer saker som kan sikre fortsatt makt og posisjon.

 

Etter et møte i 1998 mellom Landbruksdepartementet, stortingsrepresentantene Sigrun Eng og Finn Kristian Marthinsen samt Trondrud selv – ba Landbruksdepartementet fylket og kommunen om å bidra til (sørge for) at Trondrud skulle få tilleggsjord. Dette brevet, datert 9. januar 1998, har deretter blitt liggende hos Fylkesmannen i Buskerud og i Nore og Uvdal kommune i 15 år, uten at noen har løftet en finger for å bidra til at Trondrud skulle få ervervet seg tilleggsjord. Følgelig var det ikke regningssvarende å starte opp driften igjen.

 

Med denne passivitet overfor Trondruds behov for og krav på tilleggsjord, har staten og kommunen sørget for å bryte med de prinsipper som regjeringen har lagt til grunn i sin jordbrukspolitikk. Det skulle bli verre for, selv etter at arbeiderpartiregjeringen, i 2006, klarte det kunststykket å fjerne ekspropriasjonsbestemmelsen i jordloven – en bestemmelse som frem til dette tidspunkt hadde gitt myndighetene et verktøy og, i lys av jordloven, en plikt til å bistå bøndene i å skaffe tilleggsjord – har den samme regjering med sterke ord, og åpenbart helt i blinde, opprettholdt en politikk som i klar tekst forutsetter at ekspropriasjonsbestemmelsen fremdeles eksisterer, hvilket den altså ikke gjør, og jeg viser da til Meld. St. nr. 9 (2011-2012), hvor følgende står å lese:

 

Regjeringen vil at ressursene på landbrukseiendommene skal bli bedre utnyttet for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Det er særlige utfordringer i områder med avstand til større markeder og nedgang i folketall, og det må settes et særlig politisk fokus på slike områder. Det er viktig med lokale og regionale initiativ, kreativitet og engasjement som fremmer ønsket utvikling. Det må legges til rette for at virkemidlene kan brukes ulikt i distrikt og i byområder. I pressområder er det særlig viktig å sikre et sterkt jordvern, mens utfordringene i utkantene er å legge til rette for bosetting. Formålene i lovverket, og virkemidlene i lovene har sammenheng med disse målene.

 

Målet i landbrukslovgivningen om at eier og bruker skal være den samme jf. omtalen i kapittel 10.6.2 tilsier at det bør stimuleres til at aktive brukere kan sikre seg eid tilleggsjord i form av jordbruksareal og skog.” Mine understrekinger.

 

Dette er noe av det Trondrud og mange andre bønder sliter med; politikere som ikke ser eller ikke bryr seg om en skjult agenda; politikere som handler som viljeløse tjenestefolk til skade for dem som forsøker å skape noe; og en politikk som åpenbart ikke er på høyde med loven, eller omvendt.

 

Til tross for all motgang, en motgang som det ikke er mulig å beskrive i en kort gjennomgang som denne, startet Trondrud i 2007 likevel opp driften (melkeproduksjon) på gården igjen. Trondrud har fremdeles behov for tilleggsjord, men fylket og kommunen nekter å bistå, dette til tross for regjeringens klare melding til Stortinget, og til tross for departementets 15 år gamle brev som har ligget nedstøvet både i fylket så vel som i kommunen. Kommunen vil ikke hjelpe Trondrud, og har i både ord og handling gitt klart uttrykk for dette. Med en slik motstand fra egen kommune, vil selv en ressurssterk gårdbruker som Trondrud ha små sjanser for å overleve, men han overlever, dog ikke takket være stat og kommune.

 

 

Herman J Berge

In Exile

 

Nuku’alofa, Tonga                                            

RettsNorge.no RettsNorge.com © 1997 – 2014 • Copyright

 

 

 

 [1] Denne mannen hadde altså Enerstvedt og Nore og Uvdal kommune i flere år nektet å erkjenne at drev gårdsbruk.