05.06.2014

 

Odelssaken

 

2004 – pågående

 

 

I 2004 ble enkelte landbrukseiendommer solgt til en Roar Gravermoen. Da Arne Trondrud hevder å ha odelsrett til disse eiendommene, fremmet advokatfirmaet Schiøtz, på hans vegne, odelssøksmål for Kongsberg tingrett. Dette ble gjort 16. november 2005. Etter at sorenskriveren, Stein Husby, gjennom flere års saksbehandling hadde tilsidesatt Trondruds rettigheter, ble han – våren 2007 – dømt inhabil til å handle i saken, av Borgarting lagmannsrett. Dette var den første av en rekke avgjørelser fra Borgarting lagmannsrett hvor Husby enten ble erklært inhabil eller på annen måte ble fratatt saker som følge av inhabilitet.

 

En av hovedårsakene til at det tok tid før odelssaken ble behandlet i tingretten, var at Trondrud protesterte mot advokat Trine Buttingsrud Mathiesens forhold til partene/saken og Husby. Advokatfirmaet Buttingsrud Mathiesen har nemlig bistått Trondrud tidligere (1996-2000). Senere hen har Trine Buttingsrid Mathiesen dømt imot Trondrud (i 2004, som medlem av Tilsynsutvalget for dommere), til fordel for og – av alle ting – etter ordre[1] fra den nå innhabile Husby. Handlinger som ble foretatt og uttalelser som ble gitt under den korte perioden saken var til behandling hos Tilsynsutvalget, var da også en av årsakene til at det igjen ble reist habilitetsinnsigelse mot Husby, hvilket i mars 2007 endte med at han ble erklært inhabil. Da jeg foreløpig ikke har tilgang til den første habilitetskjennelsen, legger jeg her inn den andre kjennelsen fra Borgarting (240609) som viser til og også gjengir fra den første kjennelsen. Buttingsrid Mathiesen har de siste 8 årene bistått Trondruds motpart

 

I og med at Husby er enedommer i sin tingrett, skulle saken (etter lagmannsrettens habilitetskjennelse) derved ha vært overført til annen tingrett. Problemet var at Husby hadde ”glemt” å søke om overføring i medhold av dl § 119, første ledd, for det tilfellet at han ble erklært inhabil. Følgelig ble saken liggende ”død” i Kongsberg tingrett, og idet det ikke eksisterer prosessregler som løser en slik situasjon hvor enedommeren er innhabil og derved ikke kan røre saken, skjedde intet før høsten 2007, hvor Husby plutselig og uten noe forvarsel, igjen tok tak i saken (det skulle senere hen vise seg at han i realiteten aldri hadde sluppet den) og berammet hovedforhandling i sin egen tingrett. Deretter konstituerte Husby sorenskriver Morten Gunnes ved Sør Trøndelag tingrett. Husbys konstitusjon av Gunnes var av åpenbare grunner ugyldig (en inhabil dommer har ikke anledning til å oppnevne en dommer i sitt sted), følgelig skulle både innkalling og konstitusjon ha vært foretatt på ny, denne gang av en habil dommer. Dette skjedde ikke. Mot denne bakgrunn reiste Trondrud 1. september 2007 kjæremål mot innkallingen. Sorenskriver Husby underslo[2] kjæremålet, dette til tross for at kjæremålsgebyret var betalt.

 

5. september 2007 – dagen før den ugyldig innkalte hovedforhandling skulle gjennomføres – ble Trondrud oppringt av sorenskriver Gunnes. I opptaket av samtalen – hvor Trondrud igjen reiste sine innsigelser mot at Gunnes var blitt konstituert av den inhabile vennen, Husby, og at han følgelig ikke kunne møte i retten – går det frem at Gunnes allerede hadde bestemt seg for utfallet;

 

du har fått annen dommer, som, som du ba om, og dermed så er løpet kjørt,[3] for deg.[4]

 

Under samtalen ble Trondrud i realiteten truet til å akseptere Gunnes som dommer (til tross for den uhørte og ulovlige konstitusjonen), samt at han ble forsøkt villedet til å tro at han ikke hadde krav på å få vite hvilke dommere som skulle dømme i saken. Mot denne bakgrunn henvendte Trondrud seg til Borgarting lagmannsrett og informerte retten om truslene, Gunnes oppfatning av hemmelig rettergang, samt om hans habilitetsinnsigelse mot Gunnes.

 

Som det for øvrig fremgår av samtalen mellom Trondrud og sorenskriver Gunnes, påstår Gunnes å ha blitt oppnevnt/konstituert at Domstoladministrasjonen en gang på sommeren 2007. Av dokumentlisten fra Kongsberg tingrett fremgår det derimot at han ble konstituert av Husby selv 30. august 2007; altså av en inhabil sorenskriver, og det omtrent en uke etter at den inhabile sorenskriveren hadde sendt ut innkallingen.

 

Av Domstoladministrasjonens dokumentasjon fremgår det derimot at Gunnes ble konstituert ca 1 time før hovedforhandlingen skulle gjennomføres, på morgenen 6. september 2007, og det av DA selv. Gunnes var på tidspunktet for telefonsamtalen med Trondrud følgelig ikke kjent med det rettslige grunnlaget for hans egen konstitusjon i forbindelse med den hovedforhandling han skulle avholde i underkant av 24 timer senere. Gunnes handlet altså uten kompetanse da han ringte Trondrud. Uansett hvordan man ser på dette fremstår i hvert fall to momenter som rimelig klare: 1) at sorenskriver Gunnes snakket mot bedre viten, og 2) at sorenskriver Gunnes ikke var lovlig konstituert. Konklusjonen var etter dette klar; enhver handling av Gunnes i denne odelssaken ville måtte bli å anse som en nullitet.

 

Gunnes avholdt sin hovedforhandling og dømte i saken, likegyldig til habilitetsinnsigelser og de alvorlige mangler som forelå mht både innkalling så vel som hans egen konstitusjon. Da Gunnes oppdaget at hans konstitusjon var gått ut da han tre uker senere skulle skrive dommen, produserte DA – i etterkant – enda en konstitusjon, slik at Gunnes kunne skrive ut dommen under et tilsynelatende gyldig mandat.

 

Til tross for dommens manglende rettskraft, har den likevel fått leve i beste velgående, frem til i dag, og har følgelig også kastet av seg en rekke nye og unødvendige rettstvister som alle blir brukt som rettsgrunnlag for de tvangsforretninger som er blitt reist mot Trondrud.

 

Det som har skjedd under domstolsbehandlingen i hovedsaken; Odelssaken, er i beste fall ulovlig, og er hovedårsaken til at Trondrud har protestert og gang på gang har forsøkt å få sine rettigheter prøvet gjennom en rimelig og rettferdig rettergang, av en uavhengig og upartisk domstol. Denne konvensjonsbestemte rett har domstolene frem til i dag fratatt ham. I stedet for å få en fair trial har Trondrud blitt gjenstand for kontinuerlige rettsovergrep med tilhørende trakasseringer og fornærmelser, hvor alt peker i retning av et tett samarbeid mellom Husby, Buttingsrud Mathiesen og lensmann / namsmann Arve Bjerke. Mer om dette her.

 

 

 

Herman J Berge

In Exile

 

Nuku’alofa, Tonga                                            

RettsNorge.no RettsNorge.com © 1997 – 2014 • Copyright

 

 

 

 

 [1] Klagen mot Husby var blitt trukket av Trondrud i november 2004. Til tross for at det derved ikke eksisterte noen tilsynssak mot Husby, beordret han like fullt Tilsynsutvalget og Buttingsrud Mathisen til å åpne saken slik at han skulle få medhold. Buttingsrud Mathiesen medvirket i dette ulovlige opplegget, og avgjorde saken (vedtak av 15. desember 2004) til fordel for Husby.

[2] Det kan se ut for at kjæremålet ble sendt til lagmannsretten et par måneder etter at Gunnes hadde avgjort saken.

[3] Ja, de får jo sagt det. Trondrud var dømt på forhånd.

[4] Merk her at det er Husby som har oppnevnt sin venn, Gunnes, og at Husby – som allerede var dømt inhabil – selvsagt ikke kunne røre saken, langt mindre sette seg i sving og oppnevne dommer. Trondrud har følgelig ikke fått en annen dommer. For øvrig har ikke Trondrud bedt Husby om å oppnevne sin venn som dommer.