16.05.1994

 

LE-1992-3135

 

Eidsivating lagmannsrett - Dom. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

PARTENE: Ankende part: E. Riis & Co. Italy S. R. L. (Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Engelschiøn v/ Advokat Tore S. Engelsschiøn). Motpart: 1) Braathen Lease and Aviation Know How AS (Rettes til Ludvig G. Braathens Rederi AS i medhold av tvistemålsloven § 156 siste punkt). 2) Bjørn G. Braathen 3) Einar Fjeldstad (Prosessfullmektig: Wikborg, Rein & Co. H.r. advokat Lars A. Christensen v/ advokat Torleif Dahl). 

 

DOMMERNE: Lagdommer Odd Jarl Pedersen. Lagdommer Jan Villum. Ekstraord. lagdommer Bjørn Vade. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

       E. Riis & Co. Italy S.R.L. (Riis) krever meglerprovisjon etter salg av et fly fra Quebecair til *Ludvig G. Braathens Rederi A/S som senere har endret navn til Braathen Lease and Aviation Know How AS*. Quebecair har akseptert kravet, men på grunn av økonomiske problemer fikk Riis bare delvis dekning for sitt krav. Saken gjelder spørsmålet om Ludvig G. Braathens Rederi A/S, direktør Bjørn G. Braathen og driftsdirektør Einar Fjeldstad er ansvarlig for den del av meglerprovisjonen som ikke ble betalt av Quebecair.

 

       Asker og Bærum herredsrett avsa den 24 september 1992 dom i saken med slik domsslutning:

 

1. De saksøkte nr. 1 - 3 frifinnes. 

2. E. Riis & Co, Italy SRL dømmes til å betale de saksøktes saksomkostninger med kr 97750,- - kronernittisjutusensjuhundreogfemti - innen 14 - fjorten - dager fra forkynnelsen av denne dom. 

 

       E. Riis & Co. Italy S.R.L. påanket dommen den 20 november 1992. Braathen Lease and Aviation Know How AS, Bjørn G. Braathen og Einar Fjeldstad tok til motmæle i tilsvar av 15 desember 1992.

 

       Under ankeforberedelsen provoserte ankemotparten fremlagt dokumentasjon for at E. Riis & Co. Italy S.R.L. eksisterte. Den 1 april 1993 ga byretten i Roma, Rettskontoret for Handelssaker, følgende attest:

 

       Undertegnede administrator bekrefter følgende: På grunnlag av dokumentene som er registrert, offentliggjort og gyldige på nåværende tidspunkt ved dette rettskontor bekreftes det at firmaet "E. RIIS & COMPANY s.r.l." under avvikling er registrert ved dette kontor under nr. 2220/76 og har hovedkontor i Roma, Largo Sarti nr. 4. Firmaet er f.t. under avvikling og er representert av KENNETH PATRIZIO RIIS, født i Roma den 22/01/1960, ansvarlig for avviklingen, som har alle fullmakter i henhold til loven.

 

       "E. Riis & Company s.r.l." er fullt ut handledyktig som *-* Rettes til - til Braathens Lease and Aviation Know How AS som senere har endret navn til ludvig G. Braathens Rederi AS - i medhold av tvistemålsloven § 156 siste punkt. firma under avvikling. Det er ikke underlagt forliksmegling, konkursbehandling, forebyggende forlik eller tvangsadministrasjon.

 

       Under saksforberedelsen og under hovedforhandlingen begjærte Riis saken utsatt. Ankemotpartene motsatte seg utsettelse.

 

       Lagmannsretten bemerker at saken er blitt gammel. Herredsrettsdommen ble avsagt den 24 september 1992. Frist etter tvistemålsloven § 375 gikk ut den 7 mai 1993. Advokat Engelschiøn svarte den 1 juni 1993 at det ble arbeidet med å fremskaffe ytterligere bevismateriale. Det samme ble gjentatt i prosesskrift av 12 juli 1993. Den 2 august 1993 bestemte forberedende dommer at saken skulle legges til berammelse. Hovedforhandlingen ble berammet til tirsdag 16 august 1994 som var det første tidspunkt advokat Engelschiøn hadde anledning til å ta saken. Etter klage fra ankemotpartene ble saken omberammet til 3 mai 1994.

 

       I brev av 14 april 1994 ba advokat Engelschiøn om at saken ble flyttet til den 16 august 1994. Han anførte blant annet:

 

       Min klient Einar Riis, hevder ikke å ha fått beskjed eller underretning om omberammelsen fra august til mai. Dette kan jeg ikke uttale meg om, men jeg mener han har fått beskjed selv om jeg reiste til Etiopia. Imidlertid har han berammet utenlandsreise på tidspunktet, nettopp i anledning denne saken. Han skal til Canada og fremskaffe bevis. Forutsetningen for reisen er imidlertid at han blir frisk. Han er for tiden syk.

 

       Ankemotpartene protesterte i brev av 18 april 1994 og anførte at heller ikke det forhold at Einar Riis ikke vil kunne være til stede under hovedforhandlingen er tilstrekkelig til å utsette den. Det ble vist til at Einar Riis ikke er part i saken og at han heller ikke har verv i selskapet som gjør ham til partsrepresentant, slik at det er tilstrekkelig at han avgir forklaring som vitne.

 

       Advokat Engelschiøn forsøkte deretter flere ganger under saksforberedelsen å få saken utsatt, sist ved telefax av 2 mai 1994.

 

       Vedlagt oversendes sykmelding på min klient fra forrige uke og, såvidt skjønnes, for en måneds tid.

 

       Jeg ber igjen om sakens omberammelse. Min klient er representert ved Einar Riis og det er - tross min motparts insinuasjoner om annet - nødvendig med hans forklaring som part til sakens avklaring.

 

       Sykemeldingen var en melding datert 29 april 1994 fra lege Helge Ludvigsen til Folketrygden om at Riis var sykemeldt fra 29 april til 31 mai 1994. Lagmannsretten ga den 2 mai 1994 advokat Engelschiøn beskjed om at hovedforhandlingene ville bli påbegynt, og at spørsmålet om utsettelse ville bli avgjort av den samlede rett. Senere samme dag la advokat Engelschiøn fram slikt brev fra Einar Riis.

 

       Dersom ovenstående sak skal føres med hovedforhandlingen i morgen, 3. mai 1994, uten at jeg kan være tilstede, fratar jeg deg din prosessfullmakt, fordi det er tvingende nødvendig at jeg er tilstede og får forklart meg som partsrepresentant.

 

       Jeg er sykemeldt for 30 dager og hjemme, til dels sengeliggende. Jeg kan ikke ta en risiko med min egen helse i den tilstand jeg er i - ref. Johan Jørgen Holst. Det er helt uhørt hvis min sykemelding - i den tilstand jeg nu er i - ikke tas til følge. Jeg stoler på at dommeren vil ta hensyn til lege-erklæringen, som dessverre er mere enn alvorlig nok som den er.

 

       Ved hovedforhandlingens begynnelse begjærte advokat Engelschiøn igjen forhandlingene utsatt. Ankemotpartene motsatte seg utsettelse. Lagmannsretten avsa slik beslutning:

 

       Lagmannsretten legger til grunn at Einar Riis ikke har status som partsrepresentant for E. Riis & Co. Italy S.R.L. Ifølge attest datert 1. april 1993 utstedt av Roma byrett er selskapet under avvikling og er representert av Kenneth Patrizio Riis med alle fullmakter i henhold til loven. Han er således enestyrer. Status som partsrepresentant kan ikke delegeres til andre enn styremedlemmer, jf tvistemålsloven § 42.

 

       Spørsmålet blir så om ankeforhandlingen skal utsettes fordi Einar Riis ikke kan møte som vitne. Han har fremlagt erklæring om at han er sykemeldt. Men den sier ikke noe om at sykdommen hindrer ham fra å møte som vitne og avgi forklaring, jf Rt-1981-53.

 

       Ankende part får frist til imorgen - onsdag 4 mai 1994 - kl 0900 til å legge frem tilfredsstillende legeerklæring.

 

       Beslutningen er enstemmig.

 

       Slutning:

 

       Forhandlingene utsettes til den 4 mai 1994 kl 0900.

 

       Da forhandlingen ble påbegynt den 4 mai 1994 la advokat Engelschiøn frem slik legeattest vedrørende Einar Riis:

 

       Det bekreftes at pasienten ikke kan møte i retten pga. sykdom. Sykemeldingen varer frem til 31 mai 1994.

 

       Etter at prosessfullmektigene hadde fått uttale seg, traff lagmannsretten beslutning om at saken skulle fremmes, men slik at spørsmålet om utsettelse av ankeforhandlingene fordi Riis var for syk til å avgi forklaring som vitne, skulle utstå til bevisførselsen.

 

       Deretter meddelte advokat Engelschiøn etter å ha fått anledning til å konferere med Einar Riis at han trakk seg som prosessfullmektig og forlot rettslokalet.

 

       Advokat Dahl begjærte avsagt uteblivelsesdom og la ned slik påstand:

 

1. Herredsrettens dom stadfestes. 

2. Den ankende part dømmes til å betale ankemotpartens saksomkostninger for lagmannsretten. 

 

       Lagmannsrettens bemerkninger:

 

       Spørsmålet i saken var om hovedforhandlingen skulle utsettes på grunnlag av den fremlagte sykeattest om Einar Riis. Hjemmelen for å gi utsettelse er tvistemålsloven § 96 som sier at retten må finne det nødvendig. For at utsettelse skal kunne gis, må det foreligge en bestemt grunn som er så tungtveiende at en umiddelbar fortsettelse av forhandlingene ville hindre sakens rette og fullstendige opplysning.

 

       Einar Riis er ikke partsrepresentant, men har status som vitne. Han har imidlertid en sentral rolle som vitne slik at det måtte foretas en nøye vurdering av partenes tarv før man besluttet å ta saken opp til doms uten at han fikk forklare seg. Imidlertid fant retten det ubetenkelig å påbegynne forhandlingen med innledningsforedrag og bevisføring før den tok standpunkt til om hans vitneprov var nødvendig og i tilfelle hvorledes og når han skulle avhøres.

 

       Lagmannsretten bemerket at selv om det legges frem en legeerklæring, må retten foreta en selvstendig vurdering om sykdommen er av en slik art at den hindrer vedkommende i å møte. En legeerklæring om at en part ikke kan møte i retten, vil ha stor vekt, men det kan foreligge særlige forhold som medfører at retten må innhente nærmere opplysninger. Einar Riis ble bedt om å legge frem legeattest på at han ikke kunne møte som vitne, men den fremlagte erklæring presiserer ikke det.

 

       Riis ville være til stede under hele hovedforhandlingen som partsrepresentant. En avveining av partenes tarv i saken tilsier ikke at hele saken utsettes i påvente om at Riis skal kunne møte under hele hovedforhandlingen, i så fall med status som vitne, jf tvistemålsloven § 213 annet ledd.

 

       Etter at prosessfullmektigen hadde forlatt forhandlingene uten at det var partsrepresentanter til stede, er betingelsene for å avsi uteblivelsesdom etter tvistemålsloven § 341 annet ledd jf § 381 til stede. Herredsrettens dom blir å stadfeste.

 

       Advokat Dahl har lagt frem omkostningsoppgave på kr 68975, hvorav kr 975 er utgifter.

 

       Dommen er enstemmig.

 

 

 

Slutning:

 

 

 

1. Herredsrettens dom stadfestes. 

2. I saksomkostninger betaler E. Riis & Co. Italy S. R. L. til *Braathen Lease and Aviation Know How AS*, Bjørn G. Braathen og Einar Fjeldstad kr 68.975 innen 2 - to - uker. d kr 68.975 innen 2 - to - uker.