-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olsø, Hilde [mailto:hilde.olso@domstoladministrasjonen.no]
Sendt: 29. februar 2012 13:10
Til: herman.berge@rettsnorge.no
Kopi: Borgersen, Anne Mari; Moe, Erling
Emne: 200900907/187 - Svar på innsynsforespørsel fra Herman Berge - Dommerforsikringer, embetsed og bestallingsbrev

 

Til Herman Berge

Vi viser til din innsynsforespørsel av 15.02.12 vedr. dommerforsikringer, embetseder og bestallingsbrev for alle dommere ved Rana tingrett, altså sorenskriver Fredrik Meyer
tingrettsdommer Rolf Selfors, dommerfullmektig Tom Bertil Eriksen og dommerfullmektig Martin Bråteng.

Innsyn er gitt – se vedlegg.

 

Noen merknader:

-        For å få innsyn i bestallingsdokumenter må du henvende deg til Justisdepartementet. Vanlig praksis er at JD sender bestallingsdokumentet til den enkelte dommer ved utnevnelse. Kun en kopi av oversendelsesbrevet sendes til DA for arkivering, ikke selve bestallingsdokumentet.

-        Dommerfullmektige avlegger ikke embetsed, kun dommerforsikring.

-        Fredrik Meyers dommerforsikring og embetsed finnes ikke i DAs arkiv. Alle dommere undertegner forsikring og ed ved utnevnelse, og Meyer ble utnevnt til dommer lenge før DAs opprettelse i 2002. Våre arkiver fra den tiden er noe ufullstendige. Det var Fylkesmannen og Justisdepartementet som hadde det administrative ansvaret for domstolene før DAs opprettelse, så vi foreslår at henvender deg til dem. Det er også mulighet for at det fortsatt finnes arkiverte kopier av dokumentene hos de domstoler hvor Meyer har vært ansatt.

 

Med vennlig hilsen

Domstoladministrasjonen
Postboks 5678 Sluppen

7485 Trondheim
Tlf: 73 56 70
00 Faks: 73 56 70 01
E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no

Internett:
<http://www.domstol.no/>

 

 

 

RettsNorge.no © 1997 – 2012 • Opphavsrett