L19.03.1937 nr. 1 Lov angående forholdsregler for å hindre deltagelse i krig i fremmed land.

 

Kortform:       lov om krigsdeltakelse i fremmed land

 

 

§ 1.

 

Kongen kan utferdige forbud[1] mot

 

1)        at noen her i riket lar sig hverve til fremmed krigstjeneste for et land hvis statsborger han ikke er og ikke har vært i en nærmere fastsatt tid;

 

2)        at noen reiser fra Norge til et sådant land for å delta i krig.

 

Overtredelse av sådant forbud eller medvirkning hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

 

§ 2.

 

Vedkommende departement kan treffe de forføininger som er nødvendige for å gjennemføre og påse overholdt forbud som omhandlet i § 1.

 

§ 3.

 

Denne lov trer i kraft straks.

 [1] Forbud er utferdiget ved kgl. res. 19. mars 1937.