Voir Note explicative

See Explanatory Note

Se klageveiledningen (NOR)

 

 

 

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

 

Conseil de l’Europe – Council of Europe - Europarådet

Strasbourg, France - Frankrike

 

 

 

REQUÊTE

APPLICATION

KLAGESKJEMA

 

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

 

under Article 34 of the European Convention on Human Rights

and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

 

jfr. artikkel 34 i Menneskerettighetskonvensjonen og

reglene 45 og 47 i Domstolens regelverk

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.

This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.

 

VIKTIG: Dette klageskjemaet er et juridisk dokument og kan få betydning for Deres rettigheter og

forpliktelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.         LES PARTIES

THE PARTIES

PARTENE I SAKEN

 

A.           LE REQUÉRANT / LA REQUÉRANTE

THE APPLICANT

KLAGEREN

 

(Renseignements à fournir concernant le / la requérant(e) et son / sa représentant(e) éventuel(le))

(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

(Fyll ut de følgende detaljer angående klageren og eventuell representant)

 

1. Nom de famille ...Riis……........................................ 2. Prénom (s) ...Amelia (K) og Einar (M)....................

Surname / Etternavn                                                                        First name (s) / Fornavn

 

Sexe: masculin / féminin                    Sex: male / female                              Kjønn: mann / kvinne

 

3. Nationalité ...................Norske................................... 4.          Profession ....Pensjonister......................................

Nationality / Nasjonalitet Occupation /                                      Yrke

 

5. Date et lieu de naissance ....Henholdsvis…16.03.1930 (Oslo) og 19.10.1922 (Oslo).......................................

Date and place of birth / Fødselsdato og fødselssted

 

6. Domicile ...Michelets vei 23 A, N-1366 Lysaker, Norway................................................................................

Permanent address / Fast bopel

 

7. Tel. N° / Tlf. ....+47 67 53 88 66...........................................................................................................................

 

8. Adresse actuelle (si différente de 6.) .

Present address (if different from 6.) / Nåværende adresse (hvis forskjellig fra 6.)

 

9. Nom et prénom du / de la représentant(e)* ............Herman J Berge..................................................................

Name of representative* / Representantens navn*

 

10. Profession du / de la représentant(e) …Jurist.....................................................................................

Occupation of representative / Representantens yrke

 

11.Adresse du / de la représentant(e) ....Doktor Holms vei 17 D, N-0787 Oslo, Norway......................................

Address of representative / Representantens adresse

 

12.Tel. N° / Tlf. ...+47 67 53 74 03................................................................Fax N° / Telefaks...+47 67 53 65 57..

 

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE

THE HIGH CONTRACTING PARTY

DEN HØYE KONTRAHERENDE PART

(Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée)

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

(Angi den eller de stater klagen er rettet mot)

 

13......Norway...........................................................................................................................................................

_________

* Si le / la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le / la requérant(e) en faveur du / de la représentant(e).

A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed. Hvis klageren er representert, skal det vedlegges en fullmakt til representanten, signert av klageren.

 

 

 

 

 

II.        EXPOSÉ DES FAITS

STATEMENT OF THE FACTS

REDEGJØRELSE FOR FAKTA I SAKEN

 

(Voir chapitre II de la note explicative)

(See Part II of the Explanatory Note)

(Se punkt II i klageveiledningen)

 

14.      Tidsakse for hendelser frem til siste avgjørelse

 

Først en meget kort gjennomgang av de faktiske hendelser.

 

·                                                                                Den 7 mars 1989 leverte Einar Riis – på egne og Amelia’s vegne – inn stevning mot staten v/Finansdepartementet, sak 90-02020 A/01 for Oslo tingrett.

 

·                                                                                Hovedforhandling i første instans er fremdeles ikke holdt.

 

·                                                                                Dom har ikke falt.

 

·                                                                                Det finnes ingen forventninger om når saken kan berammes.

 

·                                                                                Sett i lys av faktum i sak nr 23106/02 for Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, vil man muligens kunne vente en endelig avgjørelse i Høyesterett i perioden 2015 – 2020.

 

·                                                                                Einar og Amelia Riis er nå henholdsvis 82 og 75 år gamle.

 

·                                                                                Denne part ber intenst om forståelse for at slik prosedyre som Norge – gjennom Norges domstoler – har tilbudt familien Riis siden 1975, ikke kan og ikke vil aksepteres av noen.

 

·                                                                                Norge har signert menneskerettighetskonvensjonen, og domstolen har en plikt til å sørge for at krenkelser blir reparert, og gjennom slike avgjørelser sørge for at stater for fremtiden velger å ikke fortsette med krenkelser av borgernes konvensjonsbeskyttede rettigheter.

 

*       *        *

 

Den 7 mars 1989 stevnet Amelia og Einar Riis (klager) staten v/Finansdepartementet for Oslo byrett. Saken har fått saksnummer 90-02020 A/01, og blir gjerne kalt Stat III.

 

Denne stevning ble avvist ved lagmannsrettens avgjørelse av den 20 februar 1990.

 

Den 29 juni 1990 sendte Riis inn ny stevning

 

BILAG NR 1            : Stevning av den 29 juni 1990

 

Staten påsto foreldelse, hvoretter foreldelsesspørsmålet ble besluttet særskilt avgjort. Dette skjedde i rettslige forhandlinger den 17 og 18 november 1992.

 

BILAG NR 2            : Brev fra Oslo byrett av den 26 november 1992 til regjeringsadvokaten

 

Statens påstand ble ikke tatt til følge, hvoretter saken fortsatte.

 

Våren 1992 ble det kjent at Den norske Creditbank (DnB NOR) på oppfordring fra Norges sentralbank (Norges Bank) hadde tatt rettsstridig pant i Amelia Riis’ skip, MS Sognefjell.

 

Disse alvorlige opplysningene førte til at Riis søkte å gjenoppta en tapt sak mot DnB NOR. Forberedelsene i søksmålet mot Finansdepartementet ble som følge av disse opplysninger stilt i bero inntil det forelå rettskraftig avgjørelse i sak mot DnB NOR.

 

BILAG NR 3            : Brev fra Oslo byrett av den 1 februar 1993 til regjeringsadvokaten

 

Mye tyder på at Riis ikke var kjent med at saken var stilt i bero, jf Riis’ brev til retten av den 6 desember 1993. Her kommer det frem at familiens advokat, høyesterettsadvokat Tore Engelschiøn ikke hadde gitt noen opplysninger til Riis, samt at han hadde reist til Afrika for et lengre opphold.

 

BILAG NR 4            : Brev fra Riis til Oslo byrett av den 6 desember 1993

 

I dette brevet gir Einar Riis uttrykk for at intet har skjedd i saken. Videre spør han retten om det er noe han kan gjøre for å fremskynde saken, jf brevets tredje avsnitt.

 

Riis spør videre om han kan få lov til å sende retten en liste over saksbevis som man ønsket innsyn i. Endelig spurte Einar Riis retten om han kunne ordne med vitneavhør forut for hovedforhandling.

 

Retten reagerer umiddelbart på brevet, ved å skrive til Riis’ advokat. Dommeren truer med å avslutte saken idet retten helt klart ga uttrykk for å mene at dersom Einar Riis skulle bistå Amelia Riis, så ville retten anse parten for uteblitt.

 

BILAG NR 5            :Brev fra Oslo byrett til advokat Engelschiøn av den 8 desember 1993

 

Den 15 desember 1993 skriver advokat Engelschiøn til Eidsivating lagmannsrett og trekker tilbake Riis prosesskrift til Oslo tingrett av den 6 desember 1993. Engelschiøn uttaler i brevet at Riis’ brev var en misforståelse.

 

BILAG NR 6            : Høyesterettsadvokat Engelschiøns faks av den 15 mars 1993 til Eidsivating lagmannsrett

 

Den 21 juli 1994 ber advokat Engelschiøn om at det berammes hovedforhandling i saken.

 

BILAG NR 7               : Høyesterettsadvokat Engelschiøns brev av den 27 juli 1994 til Oslo byrett

 

Oslo byrett skrev tilbake til Engelschiøn og sa at det ikke ville bli berammet hovedforhandlinger før Engelschiøn hadde sendt inn fullstendig oppgave av de bevis som skulle føres.

 

BILAG NR 8            : Oslo byretts brev til høyesterettsadvokat Engelschiøn av den 24 august 1994

 

Som en kan se så ble Engelschiøn anmodet om å fremlegge noe Riis hadde påpekt i sitt brev av den 6 desember 1993, og som Engelschiøn trakk tilbake som en misforståelse.

 

Det skal allerede her sies at det ikke var noe som hindret dommer Truls Lie i Oslo byrett i å beramme saken. En manglende bevisoppgave burde ikke hindre en beramming. Denne kan retten med letthet kreve fremlagt etter å ha berammet saken. Vi ser her klare tegn på trenering fra domstolens side.

 

Advokat Engelschiøn skriver den 8 september 1994 på ny brev til Oslo byrett og ber om at saken berammes. Han ser altså ingen problemer i få levert fra seg bevisoppgaven i god tid før hovedforhandling, som han ber om at blir satt til mars 1995.

 

BILAG NR 9            : Høyesterettsadvokat Engelschiøns brev av den 8 september 1994 til Oslo tingrett

 

Angivelig på grunn av sykdom ble ikke dette brev besvart av dommeren før den 16 mars 1995. Det tok altså et halvt år før byretten besvarte brevet.

 

I en samtale mellom dommeren og Engelschiøn, ble saken igjen satt til side, angivelig i påvente av dom i Falkefjellsaken (sak Riis hadde reist mot AS Falkefjell og Kristoffer Olsen begrunnet i erstatningsbetingende handlinger i forbindelse med det rettsstridige pantet i MS Sognefjell).

 

Til tross for at saken var satt til side og uvissheten om når det ville falle dom i Falkefjellsaken, ble saken igjen tatt opp til behandling, hvor hovedforhandlingen ble berammet til den 15 april 1996.

 

I tillegg til dette lanserte retten på ny – uoppfordret – at den følte behov for å prosedere foreldelsesspørsmålet på ny.

 

BILAG NR 10             : Oslo byretts brev til høyesterettsadvokat Engelschiøn av den 16 mars 1995

 

Av brevet går det tydelig frem at retten ikke mente noe med berammelsen, idet retten først gir Riis en frist på 8 ½ måned med å legge frem bevisoppgaven, hvorpå retten deretter vil gi regjeringsadvokaten en tilsvarende frist, dvs nye 8 ½ måned. Med dette brev fikk regjeringsadvokaten en frist til 15 august 1996 med å komme med supplerende bevistilbud. Bare gjennom dette brevet har Oslo byrett trenert saken med 1 ½ år.

 

Det er helt klart at Oslo byretts dommer Truls Lie her har lagt opp til en utstrakt trenering av saken. Trenering er for så vidt ingen ukjent foreteelse fra den norske stats side. Da verken norske eller internasjonale domstoler reagerer på den rekke med klager som reises mot Norge (mot domstoler og dommere) med bakgrunn i den norske stats forpurring av rettferdig rettergang, vil treneringen og annen form for forpurring av rettferdig rettergang selvsagt aldri stoppe. Tvert i mot!

 

Jeg nevner her hvordan konstituert lagdommer Nils B Hohle i september 1978 på regjeringsadvokatens oppfordring lovet å forpurre en rettferdig rettergang for familien Riis, den gang i sak mot staten v/justisdepartementet. Denne saken har saksnummer 23106/02 i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD). På mirakuløst vis klarte staten å få EMD med på å trekke denne saken fra domstolen i en avgjørelse av den 8 juli 2004. Like fullt står man igjen med en klar innrømmelse av treneringen også i den saken.

 

Det hører med til denne skandaløse historien at det var den samme dommer Truls Lie som administrerte Skiftesaken i Oslo byrett. Truls Lie satt altså med både Skiftesaken og Stat III, og kunne skalte og valte (trenere og forpurre rettferdig rettergang) som han ville med sakene, noe han da også gjorde.

 

Det foreligger for øvrig en rekke saker hvor staten Norge åpenbart har bedrevet trenering av en rettferdig rettergang, mao; forpurring av rettferdig rettergang.

 

I Oslo byretts brev av den 4 desember 1995 ble det bestemt at ny dommer skulle settes på saken, samt at saken derved ble utsatt til den 25 april 1996, med antatt avslutning satt til den 15 mai 1996. I samme brev gis Engelschiøn to ukers utsettelse på den frist som var satt til den 30 november 1995.

 

BILAG NR 11             :Oslo byretts brev av den 4 desember 1995 til høyesterettsadvokat Engelschiøn

 

Med denne utsettelsen, ga retten også en automatisk to-ukers utsettelse for regjeringsadvokaten, til den 30 august 1996.

 

Den 11 desember 1995 skrev retten et nytt brev til partene, hvor Engelschiøn fikk utsatt fristen for innlevering av bevisoppgave til den 31 januar 1996.

 

BILAG NR 12 : Oslo byretts brev av den 11 desember 1995 til partene

 

Som nevnt ovenfor hadde retten allerede berammet hovedforhandling, samt avsatt spesifikt med tid til denne. I brev av den 11 desember 1995 endrer situasjonen seg, idet retten nå plutselig signaliserer at man ikke har bestemt seg for hvor lang tid hovedforhandlingen vil ta, jf; ”…retten vil snart ta standpunkt til…”

 

Rettens siste meget forvirrende utspill står i sterk kontrast til rettens brev av den 4 desember 1995, jf; ”Etter avtale med advokatene starter hovedforhandlingen torsdag 25…det er satt av tid for hovedforhandlingen frem til onsdag 15…” Utspillet fra Oslo byrett må anses for å være del av den utstrakte trenering og forpurring av rettferdig rettergang som stadig pågår mot Riis.

 

I Oslo byretts brev av den 15 desember 1995 ble partene pålagt å utarbeide utdrag i saken. Frist for innsendelse ble satt til den 22 mars 1996. Samtidig ble Engelschiøn pålagt å utarbeide et faktisk utdrag innen den 9 februar 1996. 

 

BILAG NR 13 : Oslo byretts brev av den 15 desember 1995 til partene

 

Den 18 desember 1995 skriver Engelschiøn til Oslo byrett hvor han nevner at hovedforhandlingen er forskjøvet til den 6 mai 1996 og 14 dager fremover.

 

BILAG NR 14             : Høyesterettsadvokat Engelschiøns brev til Oslo byrett av den 18 desember 1995

 

Engelschiøn står hårdnakket fast på at det må avsettes minimum 14 dager til hovedforhandlingen.

 

Den 4 januar 1996 skriver Engelschiøn til Oslo byrett, hvor han ombestemmer seg og nevner at hovedforhandlingen nå skal starte den 25 april 1996, slik retten allerede har lagt opp til.

 

BILAG NR 15             : Brev av den 4 januar 1996 fra høyesterettsadvokat Engelschiøn til Oslo byrett

 

I samme brev søker Engelschiøn å få utsatt fristen for innlevering av bevisoppgave, idet han nå mener at fristen burde ha vært satt tettere opp mot tidspunktet for hovedforhandling.

 

Endelig tar Engelschiøn opp det allerede avgjorte foreldelsesspørsmålet, hvor han ber om dommerens syn på hvorvidt dette igjen skal forhandles om.

 

Samme dag, den 4 januar 1996, skriver Engelschiøn et nytt brev til Oslo byrett, hvor han ber om at det avsettes to dager ekstra dersom det skal prosederes over foreldelsesspørsmålet atter en gang

 

BILAG NR 16             : Høyesterettsadvokat Engelschiøns brev nr 2 til Oslo byrett av den 4 januar 1996

 

Som følge av at Oslo byrett satte ny dommer på saken, tok byretten i brev av den 11 januar 1996 igjen opp spørsmålet om det på ny skulle forhandles særskilt over foreldelsesspørsmålet.

 

BILAG NR 17 : Oslo byretts brev av den 11 januar 1996 til partene

 

Partene ble spurt om sitt syn på dette spørsmålet, som i realiteten ville bety – dersom det atter en gang skulle forhandles over foreldelsesspørsmålet – at saken måtte utsettes, samt at det måtte avsettes ekstra tid for denne delen av prosedyren.

 

Legg merke til at Oslo byrett rent faktisk hadde tatt opp spørsmålet om hvorvidt det skulle forhandles særskilt over foreldelsesspørsmålet, før det ble besluttet å sette ny dommer på saken, jf Bilag nr 10.

 

Oslo byrett, v/dommer Truls Lie, ønsket altså å lage et problem ut av en sak som dommeren selv allerede hadde vurdert i 1992, jf Bilag nr 2. Da dommer Truls Lie første gang (den 16 mars 1995, Bilag nr 10) tok opp spørsmålet om særskilt forhandling over foreldelsesspørsmålet, utvidet han i realiteten den trenering som allerede var i gang i Riis-saken generelt.

 

Dersom Oslo byrett hadde klart å få overført saken til en ny dommer før retten på ny lanserte særskilt forhandling over foreldelsesspørsmålet, ville treneringsutspillet muligens sett noe renere ut. I herværende tilfelle gjorde Oslo byrett en ny blamasje ved å la dommeren som allerede hadde vært med på den første særskilte behandling av foreldelsesspørsmålet, be om ny forhandling omkring dette, åpenbart uten saklig eller juridisk grunnlag. Dette må anses for å være en ny generaltabbe fra statens side, å la treneringen skinne så lett igjennom.

 

I brev av den 10 januar 1996 svarer regjeringsadvokaten på Engelschiøns brev av den 4 januar 1996, og uttrykker at det vil være en saksbehandlingsfeil av den nye dommeren dersom han ikke også lot partene prosedere over foreldelsesspørsmålet en gang til.

 

BILAG NR 18 : Regjeringsadvokatens brev av den 10 januar 1996 til retten

 

I brev av den 10 januar 1996 til byretten ber Engelschiøn – meget overraskende – om at saken stanses.

 

BILAG NR 19             : Høyesterettsadvokat Engelschiøns brev av den 10 januar 1996 til retten

 

Engelschiøn begrunner stansingen med at det er en forutsetning for dette søksmålet at Amelia Riis vinner i Falkefjellsaken (sak mot AS Falkefjell og Amelia’s bror Kristoffer Olsen).

 

Engelschiøn mener videre at det vil være vanskelig å få dømt staten v/Finansdepartementet dersom AS Falkefjell og Kristoffer Olsen blir frikjent.

 

Advokat Engelschiøn hjemlet begjæringen om stansing i tvml §107, hvor han anførte at endelig dom i Falkefjellsaken ville ha bindende virkning for saken mot staten v/Finansdepartementet, et meget uholdbart argument.

 

Det er uklart hvordan han kunne bygge stansingen på denne hjemmel, like uklart er det hvordan han har kommet frem til at utfallet av Falkefjellsaken skulle ha bindende virkning for saken mot staten v/Finansdepartementet.

 

Utfallet av Falkefjellsaken ville naturligvis ikke få bindende virkning for saken mot staten v/Finansdepartementet. Tvml §107 kan ikke benyttes som hjemmel for stansing av saken mot staten v/Finansdepartementet. For det tilfellet at man skulle kunne benytte tvml §107 som hjemmel for stansing, måtte Falkefjellsaken ha vært ført mellom de samme parter, noe som altså ikke var tilfellet.

 

Hadde familien Riis vært klar over hva Engelschiøn drev med her, så hadde han straks blitt fjernet fra saken.

 

Engelschiøns begjæring om stansing fremstår som suspekt, meget påfallende, totalt unødvendig, og har åpenbart vært en del av statens trenering av Riis’ saksanlegg.

 

I regjeringsadvokatens prosesskrift til byretten av den 12 februar 1996, stiller man seg tvilsom til bruken av tvml §107 som hjemmel for stansing. Regjeringsadvokaten vil likevel ikke motsette seg at saken stanses i ett år etter tvml §105.

 

BILAG NR 20             : Regjeringsadvokatens prosesskrift av den 12 februar 1996 til Oslo byrett

 

Den 17 februar 1996 tilskrives partene hvor Oslo byrett ber dem om å bekrefte enighet om stansing i ett år.

 

BILAG NR 21 : Oslo byretts brev av den 17 februar 1996 til partene

 

Det ble aldri sendt inn noen bekreftelse på slik enighet, fra noen av partene.

 

Den 16 januar 2001 skriver Oslo byrett til partene, hvor retten viser til rettens brev av den 7 mars 1996 hvor det angivelig skal fremgå at saken ble stanset til 5 mars 1997.

 

BILAG NR 22 : Oslo byretts brev av den 16 januar 2001

 

Brevet av den 7 mars 1996 til partene eksisterer ikke i sakens dokumenter.

 

Retten redegjorde til partene for konsekvensene av stansing dersom ingen av partene har begjært saken igangsatt inne to år etter stansing. Partene ble gitt en frist til 15 februar 2001 med å uttale seg om dette spørsmålet.

 

I brev av den 9 februar 2001 til Oslo byrett ba Riis om utsettelse av den gitte frist, til ut juni 2001, i påvente av dom i Skiftesaken (sak mot staten v/Justisdepartementet).

 

BILAG NR 23 : Einar Riis’ brev til Oslo byrett av den 9 februar 2001

 

I brev fra Oslo byrett av den 21 februar 2001 ble det opplyst at retten ville komme tilbake til saken etter at det var avsagt dom i Skiftesaken. Heller ikke dette utspillet fra Oslo byrett har noen fornuftig forklaring.

 

BILAG NR 24 : Oslo byretts brev av den 21 februar 2001 til partene

 

I brev av den 28 februar 2001 fra Amelia Riis til Oslo byrett – ført i pennen av advokat Ole Kristian Aabø-Evensen – ble saken begjært fortsatt stanset inntil det forelå endelig dom i Falkefjellsaken.

 

BILAG NR 25 : Amelia Riis’ brev til Oslo byrett av den 28 februar 2001

 

Idet regjeringsadvokaten ikke hadde noen innvending på fortsatt stansing av saken, anså Oslo byrett at fortsatt stansing av saken var avtalt fra 10 mai 2001 og 18 måneder fremover.

 

BILAG NR 26 : Oslo byretts brev av den 21 mai 2001 til Amelia Riis

 

I prosesskrift av den 29 oktober 2002, ble saken begjært gjenåpnet av Riis, og i nytt prosesskrift av den 17 februar 2003 ble Oslo tingrett opplyst om at det var behov for omfattende innsyn i statlige arkiver før saken kunne berammes.

 

Det ble samtidig søkt om innsyn i følgende arkiver: Finansdepartementet, Handelsdepartementet, Arbeiderpartiet, Hambros Bank, Den norsk Bank, Garantiinstituttet for Eksportkreditt (som administrerer arkivet etter Garantiinstituttet for skip og borerigger), Hilmar Rekstens dødsbo dets konkursbo, og Stortinget. Nær samtlige henvendelser ble besvart negativt.

 

Den 17 februar 2003 sendte Riis inn prosesskrift til Oslo tingrett, hvor denne part redegjorde for hvorfor saken ikke var klar for beramming. Videre ble det redegjort for utgangspunktet for erstatningskravet.

 

BILAG NR 27 : Amelia Riis’ prosesskrift til Oslo tingrett av den 17 februar 2003

 

Regjeringsadvokaten besvarte Riis i skriv av den 20 mars 2003, hvor staten redegjorde for følgende: Staten tok til etterretning at Riis har behov for ytterligere undersøkelser av sakens faktum, og at saken derfor ikke er moden for beramming. Videre utba regjeringsadvokaten seg en redegjørelse over forholdet mellom herværende sak, og saken mot Oslo Skifterett (saken som ble forlikt den 5 juni 2003).

 

BILAG NR 28             : Regjeringsadvokatens prosesskrift til Oslo tingrett av den 20 mars 2003

 

Riis ble gitt frist til den 30 april 2003 med å besvare regjeringsadvokatens prosesskrift. Idet menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg tok telefonisk kontakt med undertegnede den 30 april 2003 med det for øyet å søke å få meg til å få Riis til å inngå forlik omkring alle saksanlegg mot staten – samt at Justisminister Dørum samme dag i brev til Riis gjentok ønske om forlik –  fremsto saken i et nytt lys, hvorved jeg begjærte fristutsettelse til den 9 mai 2003.

 

I prosesskrift av den 10 mai 2003, besvarte denne part statens anførsler om at påstander fremført i Skiftesaken skulle være både bindende og rettslig avgjort for søksmål i herværende sak. Denne part anførte at tvistetemaet i herværende sak ikke ville komme i konflikt med tvistetemaet i Skiftesaken.

 

BILAG NR 29 : Amelia Riis’ prosesskrift til Oslo tingrett av den 10 mai 2003

 

Den 5 juni 2003 ble det inngått forlik mellom staten v/justisdepartementet og Riis. Forliket forutsatte bl.a. at de menneskerettslige sidene av saken, samt erstatningskrav tilknyttet eventuelle krenkelser, ble holdt utenfor forliket.

 

BILAG NR 30 : Forliksavtale mellom Riis og staten av den 5 juni 2003

 

Jeg ber domstolen om å rette oppmerksomheten mot pkt 5 i forliket, hvor det er åpenbart at staten er enig i at de menneskerettslige sider av saken skal holdes utenfor forliket. Denne forståelsen av forliket støttes også av justisminister Odd Einar Dørums redegjørelse i brev av den 17 april 2002, s. 2.

 

BILAG NR 31 : Justisminister Odd Einar Dørums brev til Riis av den 17 april 2002

 

Dersom dette ikke skulle være klart nok, så understreker Justisminister Odd Einar Dørum i sitt brev av den 30 april 2003 at forlikstilbudet skal ses i sammenheng med hans brev av den 17 april 2002, hvor det altså overhodet ikke er tvil om at Justisministeren legger til grunn at de menneskerettslige sider av saken skal holdes utenfor forliket.

 

BILAG NR 32 : Justisminister Odd Einar Dørums brev til Riis av den 30 april 2003

 

Sammenligner vi et av de tidligere forlikstilbud (som var forfattet i tid etter at Riis hadde krevd å få skilt ut de menneskerettslige sidene av saken), med selve forliksavtalen, så ser vi at pkt 4 i forlikstilbudet er kraftig redusert i selve forliksavtalen. Dette har sin grunn i at Riis krevde – og fikk gjennomslag for – at forliket kun skulle avslutte selve Skiftesaken.

 

BILAG NR 33 : Udatert forlikstilbud fra 2002

 

Noen uker etter at forliket var inngått i Skiftesaken, forfattet regjeringsadvokaten et prosesskrift hvor staten signaliserte at de etter sommerferien ville komme med en redegjørelse over hvorvidt forliket i Skiftesaken vil få betydning for herværende sak (Stat III-saken).

 

BILAG NR 34 : Regjeringsadvokatens prosesskrift av den 23 juni 2003

 

Det kom aldri noen slik redegjørelse. Derimot kom staten med tilsvar til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor staten innrømmet krenkelse. Til alles store overraskelse – og stikk i strid med forliksavtalen og justisminister Odd Einar Dørums brev og løfter – snudde staten seg rundt og anførte at det ikke kunne bli på tale med noen erstatning for den nå innrømmede krenkelse av Riis’ menneskerettigheter, idet staten anførte at de hadde betalt for menneskerettighetskrenkelsen i forliket av den 5 juni 2003.

 

BILAG NR 35             : Statens redegjørelse til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg av den 6 august 2003, side 1

 

Med dette har staten brutt forliket av den 5 juni 2003, i tillegg til at tjenestemennene i staten har begått grovt bedrageri overfor Riis, derved at justisministeren i samarbeid med regjeringsadvokaten og andre tjenestemenn, gjennom flere villedende handlinger rettsstridig har forledet Riis til en handling som kunne volde tap for Riis.

 

De nevnte gjerningsmenn har med forsett forledet Riis til å inngå forlik, hvor Riis – gjennom en rekke brev og løfter – er blitt villedet til å tro at de menneskerettslige sider av saken, inklusive erstatningskrav tilknyttet eventuelle menneskerettslige krenkelser, skal holdes utenfor forliket. Straks forliket var inngått, snudde Justisminister Dørum seg rundt og ba sine tjenestemenn om å innrømme krenkelser samt kreve at de økonomiske tap som følge av krenkelser skal være gjort opp for i forliket.

 

Den 19 mai 2004 forfattet regjeringsadvokaten et nytt prosesskrift hvor regjeringsadvokaten atter en gang tok opp de spørsmål som allerede var stilt i prosesskrift av den 20 mars 2003.

 

BILAG NR 36             : Regjeringsadvokatens prosesskrift av den 19 mai 2004. Ikke vedlagt denne klage. Må ettersendes

 

Denne åpenbare treneringstaktikken ble sterkt imøtegått av Riis i prosesskrift av den 24 juni 2004.

 

BILAG NR 37             : Amelia og Einar Riis’ prosesskrift av den 24 juni 2004 til Oslo tingrett

 

I det nevnte prosesskriftet anbefalte Riis at Oslo tingrett skulle kalle partene inn til forberedende rettsmøte for å få fremdrift i saken.

 

Siden den gang har vi intet hørt fra Oslo tingrett i anledning saken.

 

*       *        *

 

Den 20 juli 2004 ble denne part informert om at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg hadde lyttet til staten, og bestemt seg for å trekke saken fra sakslisten. Med denne handling ble forliket av den 5 juni 2003 endelig krenket og brutt.

 

Idet jeg viser til den rekke av klager som familien Riis har reist mot Norge inklusive herværende klage, idet jeg viser til den tid som har gått siden Norges første menneskerettslige krenkelser overfor familien Riis på midten av 1970-tallet ble iverksatt, idet jeg viser til at disse krenkelser ikke stopper men derimot synes å øke i styrke og omfang, idet jeg viser til de til dels meget alvorlige krenkelser og derigjennom store skader som Norge daglig påfører familien Riis, anmoder jeg domstolen i Strasbourg om å forene klagesakene så langt det lar seg gjøre, og å prioritere familien Riis’ klage.

 

Det er ikke bare sannsynlig, men derimot helt åpenbart at staten Norge utøver trenering i denne saken, slik staten gjorde i den s.k. Skiftesaken, som ble klaget inn for Strasbourg i sak nr 23106/02 (Riis – Norge).

 

Intet tyder på at Riis vil få oppleve en rettskraftig avgjørelse i herværende sak, idet man etter 16 år i Oslo tingrett fremdeles ikke engang har noen avgjørelse fra domstolenes første instans.

Dette utgjør slutten på den faktiske gjennomgangen i saken.

 

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée

Continue on a separate sheet if necessary

De kan om nødvendig forsette på eget ark

 

 

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES

PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI

STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND / OR

PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

OPPLYSNINGER OM DEN ELLER DE ARTIKLER I KONVENSJONEN OG/ELLER

DENNES TILLEGGSPROTOKOLLER SOM DE MENER ER KRENKET, SAMT DE

ARGUMENTER SOM STØTTER DETTE

 

(Voir chapitre III de la note explicative)

(See Part III of the Explanatory Note)

(Se punkt III i klageveiledningen)

 

15 Konvensjonskrenkelser

EMK’s art. 6. 1. sier: In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time.

Saken ble anlagt den 7 mars 1989

Saken er i dag – 16 år senere – fremdeles ikke behandlet i Oslo tingrett

Dette er i seg selv en grov krenkelse av de rettigheter som er gitt i art. 6.1.

Jeg minner om konstituert lagmannsrettsdommer Nils B Hohle som i 1978 skrev brev til (og på oppfordring fra) regjeringsadvokaten, hvor dommer Hohle tilbød seg å fortsette å knuse familien Riis.

”Jeg skal i lagmannsretten i Oslo i uken 2 - 6 okt og kan da bistå ytterligere med å punktere din venns (dvs Einar og Amelia Riis’) saksanlegg.”

Det vil ikke være unaturlig å anta at Justisministeren gjennom regjeringsadvokaten også i herværende sak har kontaktet alle relevante personer som sitter i avgjørelsesposisjoner i Riis-saken – deriblant dommere – og anmodet disse om å forpurre enhver rettferdig rettergang for familien Riis. Dette er for øvrig en helt alminnelig normal fremgangsmåte blant advokater som arbeider for det offentlige.[1]

Denne part må gå ut fra at dette har skjedd i herværende sak (at staten bevisst har trenert saken, med alle tilgjengelige midler), idet det nå har tatt 16 år uten at saken er blitt behandlet av Oslo tingrett. Faktum nevnt ovenfor taler klart for at det foregår en målrettet trenering av herværende sak 90-02020 A/01 for Oslo tingrett.

Artikkel 13: Kravet om ”an effective remedy,” innebærer at staten forplikter seg til å ha tilgjengelig en instans som kan gjennomføre konvensjonsrettighetene.

Familien Riis får ikke engang tilgang til de normale domstoler for å få prøvet sine sivile rettigheter. Familien Riis får da selvsagt ikke tilgang til domstolene for å få prøvet hvorvidt det foreligger krenkelser som følger av forpurring av rettferdig rettergang.

I herværende sak blir konvensjonsrettighetene krenket hver eneste dag.

En kan derved konstatere en krenkelse av artikkel 13.

Familien Riis ber om at saken får høyeste prioritet. Dette kravet bygger på:

·           Familien Riis’ alder

·         Saken har vært forsettlig trenert av den norske stat i 16 år

·         Det er ingen ting som tyder på at saken skal kunne bli endelig avgjort innen rimelig tid. Tvert imot tyder det meste på at staten vil komme til å trenere saken videre til familien Riis’ bortgang.

·         Sakens alvor: Det pågår en stadig, planlagt og gjennomtenkt (forsettlig) forpurring av rettferdig rettergang fra statens side mot familien Riis.

Dette avslutter den rettslige gjennomgang av saken.

 

 

IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION

STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

OPPLYSNINGER OM KONVENSJONENS ARTIKKEL 35 § 1

 

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements

demandés sous les points 16 à 18 ci-après)

(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

(Se punkt IV i klageveiledningen. Om nødvendig kan opplysninger under punkt 16, 17 og 18, føres opp på eget ark, med ett ark for hvert klagepunkt)

 

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organejudiciaire ou autrel’ayant rendue)

Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Siste og endelige nasjonale avgjørelser (dato, navn på domstolen eller myndigheten og avgjørelsens art)

 

Det finnes ingen rettslig avgjørelse, og det er intet som peker i retning av at en rettskraftig avgjørelse vil kunne komme de nærmeste 10-15 årene.

 

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et

l’organejudiciaire ou autrel’ayant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

Andre avgjørelser (angitt i kronologisk rekkefølge, med dato, navn på domstolen eller myndigheten og avgjørelsens art, i hvert enkelt tilfelle)

 

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?

 

Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.

 

Finnes det eller fantes det noen annen anke- eller klagemulighet som De ikke har benyttet? Hvis det er tilfelle, bes De redegjøre hvorfor.

 

·         Nei.

 

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée

Continue on a separate sheet if necessary

De kan om nødvendig fortsette på eget ark

 

 

V. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION

OPPLYSNINGER OM KLAGENS FORMÅL

 

(Voir chapitre V de la note explicative)

(See Part V of the Explanatory Note)

(Se punkt V i klageveiledningen)

 

19.  Motivet for klagen er selvsagt å få en endelig og rettferdig avslutning av Riis-saken.

 

Vi ønsker å få bekreftet ved dom at staten har krenket familien Riis’ rett til å få saken avgjort for norsk domstol innen rimelig tid, for derved å få tvunget staten til å stoppe videre trenering og forpurring av rettferdig rettergang.

 

Familien Riis ønsker videre å bli kompensert økonomisk for det tap de har lidd som følge av at saken har stått for Norsk førsteinstans i 16 år.

 

Riis anser tapet – som følge av statens handlinger – for å være $14 millioner pluss rentesrenter fra 1975. Slik vi ser det, har tapet i dag passert 2 milliarder dollar, hvor det løper renter på over kr 5 mill. Pr dag. Tapsberegningene gir forhåpentligvis et bilde av sakens størrelse og alvor.

 

Ser vi hen til den dom som falt i Riis’ favør i Oslo byrett den 28 februar 2001 (Skiftesaken), så er det stor sannsynlighet for at Riis hadde vunnet Skiftesaken fullstendig dersom saken hadde blitt behandlet i tråd med EMK’s art. 6.1; ”…fair hearingwithin a reasonable time”. Vitner ville ha vært i live og vitnene ville den gang ikke ha fått – som i dag – noen forståelse fra retten for at de ikke husker.

 

Det er således stor sannsynlighet for at herværende søksmål mot Finansdepartementet hadde vært unødvendig, idet Riis hadde blitt rettferdig kompensert i en rettferdig, og tidlig avsluttet dom i Skiftesaken.

 

Sannsynligheten for at staten står bak treneringen også i herværende sak, er nær sagt udiskutabel.

 

Jeg minner om at staten i sak nr 23106/02 for Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg har innrømmet og tatt på seg ansvaret for 25 års trenering i den saken.

 

Treneringsrisikoen er en risiko som staten må bære.

Fullmakt er vedlagt i tidligere klager. Dersom tidligere fullmakt ikke aksepteres, ber jeg om rask tilbakemelding.

 

VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ

L’AFFAIRE

STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

ANDRE INTERNASJONALE INSTANSER SOM BEHANDLER ELLER HAR BEHANDLET SAKEN

 

(Voir chapitre VI de la note explicative)

(See Part VI of the Explanatory Note)

(Se punkt VI i klageveiledningen)

 

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente

requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.

Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so,give full details.

Har De sendt ovennevnte klage til andre internasjonale instanser? I så fall bes De angi hvilke.

 

·         Nei

 

VII. PIÈCES ANNEXÉES                                                            (PAS D'ORIGINAUX,

LIST OF DOCUMENTS                                          UNIQUEMENT DES COPIES)

LISTE OVER DOKUMENTER                              (NO ORIGINAL DOCUMENTS,

ONLY PHOTOCOPIES)

(INGEN ORIGINALE

DOKUMENTER, KUN FOTOKOPIER)

 

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les

copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas

retournés.)

(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)

(Se punkt VII i klageveiledningen. Legg ved kopier av alle avgjørelser som De henviser til i punktene IV og VI ovenfor. Hvis De ikke har kopier, bes De anskaffe disse, eller forklare hvorfor De ikke kan. Ingen dokumenter vil bli sendt tilbake til Dem.)

 

21. Dokumenter vedlagt saken

 

I)........................    vedlagt bilagene 1 til 37 ..................................................................................

 

 

 

VIII.   DÉCLARATION ET SIGNATURE

DECLARATION AND SIGNATURE

ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT

 

(Voir chapitre VIII de la note explicative)

(See Part VIII of the Explanatory Note)

(Se punkt VIII i klageveiledningen)

 

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

 

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

Jeg erklærer herved at opplysningene som er gitt i dette klageskjemaet er, etter min beste overbevisning, i

overensstemmelse med sannheten.

 

 

 

 

 

Lieu / Place / Sted .....Oslo.................................................................................

Date / Date / Dato .....16 mars 2005.................................................................................

 

 

 

 

 

(Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e))

(Signature of the applicant or of the representative)

(Underskrift av klageren eller representanten)

 

 

 [1] Høyesterettsadvokat Jens Kristian Thune, bobestyrer i Hilmar Rekstens dødsbo, gjenspeiler statens syn mht hvorvidt man kan forpurre en rettferdig rettergang. I sin bok ”Jakten” (1991), s. 52 flg, forteller Thune hvordan han torpederte motpartens mulighet til adekvat juridisk forsvar i Norge: ”All nødvendig norsk juridisk ekspertise måtte på banen. Konkurslovens far – professor Sjur Brækhus – var helt sentral…Da jeg senere kom hjem til Oslo, prøvde jeg så godt jeg kunne å lamme våre fremtidige mulige motparter. De skulle ikke få sikret seg sakkyndig hjelp i Norge – i hvert fall ikke noen som stod på høyde med Sjur Brækhus. Jeg måtte trekke de sakkyndige inn i Reksten-saken på en eller annen måte.”