Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

 

 

 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet          Luxembourg den 15. februar 2008

co/Thommesen Krefting Greve Lund AS

Postboks 1484 Vika

N-0116 Oslo

Norway

 

 

 

Att                        : Advokat Christian Bruusgaard, Tilsynsrådets leder

Ad                         :

Saks nr                  : 07/CB - 07/1222 IAJ og 07/IAJ osb.

Deres Referanser      :

Vår Referanse          :

Oversendelse           : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 23 11 10 10

Antall sider              : 4

Vedlegg                  :

Kopi                      : Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, sekretariatet.

Prioritet                       :

 

Jeg viser til Tilsynsrådets leders brev til meg av 11. januar 2008.

 

Som nevnt i tidligere korrespondanse, grep Tilsynsrådets leder (advokat Christian Bruusgaard) personlig inn i en sak som en av Tilsynsrådets ansatte – ”adviser” Irene Aarset Johansen – hadde åpnet på vegne av advokat Ole Kristian Aabø-Evensen i begynnelsen av mai 2007.  

 

Saksbehandleren søkte å villede meg til å tro at hennes fremstøt var fundert på innslag i TV2 – som Aabø-Evensen (kreditor i Einar Riis’ dødsbo) i samarbeid med advokat Hanna Tenden (Oslo byfogdembete) og Mats Ektvedt i TV2 (kreditor i Einar Riis’ dødsbo) hadde iverksatt mot meg – mens realiteten etter hvert viste seg å være at sak i Tilsynsrådet hadde blitt åpnet som følge av et samarbeid mellom Aabø-Evensen og saksbehandleren før innslagene overhodet var sendt på TV2.

 

Saksbehandlingen har blitt holdt hemmelig for meg, hvor Tilsynsrådet og dets leder har nektet ethvert innsyn i sakens dokumenter.

 

Det viser seg for øvrig at saksbehandlingen i Tilsynsrådet har blitt ført på engelsk, uten at Tilsynsrådet har redegjort for denne noe uortodokse administrasjon av en sak, for et norsk statsorgan.

 

I brev av 11. januar 2008 legger leder Bruusgaard stor vekt på at han kun er leder av Tilsynsrådet, at han ikke har noe å gjøre med den daglige drift, og at jeg av den grunn ikke får lov å henvende meg til ham. Likevel hopper han inn i saken og skriver den 29. august 2007 brev på vegne av Tilsynsrådet, som leder, fra advokatfirmaet Thommesens kontorer, med advokatfirmaet Thommesens kontormateriale.

 

Det forhold at leder Bruusgaard benytter advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve og Lunds’ PC, IT systemer, konvolutter og frankeringsmaskin (Thommesens kontormateriale), oppfatter jeg som en klar trusselhandling, hvor lederen med dette spesialfremstøtet forsøker å skremme meg til å svare på henvendelser fra Tilsynsrådets ansatte.

 

I sitt brev av 11. januar 2008 uttaler Bruusgaard følgende:

 

”Som leder har jeg intet ansvar for den løpende saksbehandling og ønsker heller ikke å delta i denne.”

 

I brev fra Bruusgaard av 29. august 2007 synes det åpenbart at lederen søker å påvirke en sak som hører under ”løpende saksbehandling” og som han ikke vil delta i.

 

I brev fra Tilsynsrådet av 27. september 2007 går det frem at den løpende saksbehandling har blitt styrt av Tilsynsrådets styre. Bruusgaard er leder av dette styret. På Tilsynsrådets nettsider står det å lese at sekretariatet forestår den daglige virksomhet i nært samarbeid med styret. Styret og styrets leder deltar således i den løpende saksbehandling i denne saken.

 

Til tross for denne klare dokumentasjon på at Styret og styrets leder deltar i behandlingen av denne saken som jeg nektes kjennskap til, søker Bruusgaard nå å unndra seg ansvar og plikter ved å villede meg til å tro at han ikke har noe å gjøre med Tilsynsrådet og dets drift.

 

*        *        *

 

Under Tilsynsrådets styremøte den 27. september 2007 ble det besluttet å true meg med politianmeldelse for derigjennom – gjennom straffbar trussel per brev – å se om man kunne være heldig å få presset et svar ut av meg.

 

Tilsynsrådets leder fulgte opp saksbehandlingen ved å tvinge en av advokatfirmaet Thommesens ansatte, sekretær Merete Jansen, til å sende en e-mail til meg den 29. oktober 2007, hvor hun på Bruusgaards vegne forsøker å redegjøre for Bruusgaards stilling i Tilsynsrådet, bl.a. at Bruusgaard ikke deltar i noen form for praktisk saksbehandling, at Bruusgaard driver løpende habilitetsvurderinger, samt at han aldri har vært siktet for noe straffbart forhold.[1]

 

Avslutningsvis – i e-mailens siste avsnitt – ble jeg truet av Jansen, på vegne av Bruusgaard, hvor Jansen forsøker å skremme meg til å besvare spørsmål som Aabø-Evensen i samarbeid med adviser Irene Aarset Johansen søker svar på. Trusselen fra Jansen/Bruusgaard forsterkes betraktelig (og forsettlig) ved at korrespondansen sendes fra advokatfirmaet Thommesen, ved bruk av Thommessens kontormateriale og underlagt Thommessens administrative regelverk.

 

E-mailen er sendt i kopi til Bruusgaard, men ikke til Tilsynsrådets filial i Rådhusgaten 23, Oslo. Mye kan tyde på at Bruusgaard derved har søkt å holde denne e-mailen utenfor den ordinære saksbehandlingen i Tilsynsrådet, for derved å unngå å bli kontrollert, og derved unngå eventuell kritikk for å benytte utenforstående advokatfirmaer i Tilsynsrådets virksomhet.

 

Vi står her overfor helt uholdbare forhold, hvor Tilsynsrådets leder Christian Bruusgaard, advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, bruker Thommessens kontormateriale og Thommessens sekretærer (som lønnes av advokatfirmaet Thommessen) i sitt arbeid for Tilsynsrådet. Advokatfirmaet Thommessens og/eller Thommesens sekretærer er neppe akkreditert for arbeid i Tilsynsrådet, ei heller underlagt det regelverket som Tilsynsrådets ansatte forventes å være underlagt.

 

I brev av 12. november 2007 fulgte Tilsynsrådet opp sin forrige trussel om politianmeldelse, idet Tilsynsrådet igjen forsøkte å skremme meg ved å vise til tidligere vedtak av Tilsynsrådets styre; om å politianmelde meg.

 

For å understreke trusselens alvor og å gi den intensitet, valgte Tilsynsrådet å true med at saken (hvorvidt jeg skulle politianmeldes) atter en gang ville bli tatt opp i Tilsynsrådets styre – dersom jeg ikke besvarte denne henvendelsen. Følgelig skulle det atter en gang behandles en sak om politianmeldelse mot meg, med antatt samme utfall: at jeg skulle politianmeldes dersom jeg ikke besvarte Aabø-Evensens/Johansens uhjemlede spørsmålsrekke.

 

Jeg ble sågar truet til å komme med de riktige svar (tilfredsstillende redegjørelse, tilfredsstillende tilbakemelding, etc), hvor jeg altså ville bli politianmeldt dersom jeg ikke skulle klare å svare korrekt på disse spørsmål. Dette minner om middelalderens inkvisisjon, hvor den anklagede ikke ble kjent med hva han ble anklaget for, ei heller hvilke regler hans handlinger ble vurdert etter, men like fullt ble lagt i munnen hva det korrekte og ikke minst livgivende svaret skulle være. Etter å ha svart korrekt, ble vedkommende likevel brent eller bakbundet og kastet i havet.

 

I forbindelse med den rekke av truende og sjikanøse brev fra Tilsynsrådets ansatte, har jeg flere ganger begjært innsyn i sakens dokumenter. Svaret fra Tilsynsrådet er at dette ikke vedkommer meg, og at det overhodet ikke vil bli gitt innsyn. Dokumentene og saken holdes altså hemmelig for meg, i tråd med resten av de rettslige skritt som denne gjengen av advokater, dommere og saksbehandlere har iverksatt mot meg i Norge.

 

I Tilsynsrådets brev av 4. februar 2008 truer ”adviser” Johansen meg igjen med at dersom jeg ikke svarer på hennes og Aabø-Evensens spørsmål, så er jeg å anse som mistenkt for ulovlig rettshjelpsvirksomhet, og vil derfor bli vurdert politianmeldt av en eller annen, kanskje Johansen selv, som nå synes å ha fått påtalemandat i tillegg til en udokumentert anmeldelseskompetanse. En påtalemessig mistanke kan ikke reises av andre enn korrekt påtalemyndighet, og selvsagt ikke av en eller annen adviser hos Tilsynsrådet. En mistanke følger som regel etter at det er foretatt visse etterforskningskritt av kompetent påtalemyndighet.

 

Tilsynsrådets saksbehandling bekrefter kaotiske tilstander. Videre bekrefter saksbehandlingen – hvor Tilsynsrådet nekter å foreta seg noe mht den dokumenterte straffbare virksomhet som bl.a. advokatfirmaet Aabø-Evensen utøver – at Tilsynsrådet ikke driver sin virksomhet etter loven, men heller etter hvem som kan tilby den beste parfyme. Her viser jeg bl.a. til det meget oppsiktsvekkende forhold at Tilsynsrådet beskytter – i stedet for å slå ned på – advokat Ole Kristian Aabø-Evensens kriminelle virksomhet, hvor det bl.a. er avdekket og uomtvistelig dokumentert at han har truet og presset Dagny Amelia Olsen Riis til å inngå forlik med ham, samt at Tilsynsrådet ikke reagerte på KPMG’s ulovlige advokatvirksomhet i siste halvdel av 1990-tallet. Tilsynsrådet nekter å utlevere dokumenter også i denne sistnevnte saken. Mye tyder på at advokater og advokatfirmaer i en årrekke har kunnet inngå spesialavtaler med Tilsynsrådet for å slippe unna kontroll, kritikk og alvorligere reaksjoner.

 

Hvor galt det er fatt med Tilsynsrådet og dets leder viser lederens reaksjoner på at jeg henvender meg til ham:

 

”…korrespondansen jeg mottar for fremtiden adressert til meg, løpende vil bli makulert og ikke gjenstand for behandling.”

 

Reaksjonen er en god søknad om avskjed i nåde.

 

Jeg er nå blitt truet tre ganger med politianmeldelse av en av Tilsynsrådets ansatte, adviser Irene Aarset Johansen. Forslaget til å forfatte disse truslene om politianmeldelser, synes å ha vært bestemt av styrets leder; Christian Bruusgaard, som således har deltatt aktivt i den løpende driften av denne hemmeligholdte saken.

 

Johansen har vist seg spesielt uskikket til arbeidet som adviser hos Tilsynsrådet. Tilsynsrådets styre har vist det samme.

 

Tilsynsrådet og dets styre, inklusive styreleder, er åpenbart inhabile i saken. Mot denne bakgrunn ber jeg Tilsynsrådets styre og styrets leder om å iverksette nødvendige tiltak for å få overført saken til et sette-Tilsynsråd for ny og denne gangen korrekt behandling. Dette gjelder konkret alle de bekymringsmeldinger og anmodninger om tiltak og kontroll mot advokater og advokatfirmaer som er sendt herfra, og som er nektet behandlet av Tilsynsrådet.

 

Hva gjelder påstått sak mot meg, tilknyttet en haug med forskjellige saksnumre, anmoder jeg at også denne saken – dersom det eksisterer en sak; jeg har som kjent ikke fått innsyn i den påståtte saken – overføres til det samme forventede nyoppnevnte sette-Tilsynsråd for korrekt behandling.

 

Jeg forventer hurtig og korrekt saksbehandling, av på alle måter kompetente og uhildede saksbehandlere.

 

 

 

Luxembourg den 15. februar 2008

Herman J Berge

 

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett[1] Her skal det nevnes at Veidekke ASA ble av ØKOKRIM ilagt flere forelegg for straffbare handlinger, forelegg på omkring kr 7 millioner – som ble betalt. Som styreleder i Veidekke ASA var Bruusgaard automatisk siktet, og senere straffet for disse kriminelle handlinger.