LB-2008-39765  (Borgarting lagmannsrett)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

PARTENE: Finn R. Møller AS (Advokat Ole Marius Bachke) mot Prosjektutvikling Norge AS (Advokat Odd Roar Tvedt). 

 

DOMMERNE: Lagdommer Dag A. Minsaas. Lagdommer Eirik Akerlie. Lagdommer Espen Bergh. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

       Prosjektutvikling Norge AS har ved stevning av 30. november 2007 til Oslo tingrett reist erstatningssøksmål mot Finn R. Møller AS med krav om å bli tilkjent erstatning etter rettens skjønn, oppad begrenset til 5 millioner kroner. Grunnlaget for kravet er forskjellige påstått skadegjørende disposisjoner i forbindelse med rehabilitering og salg av en bygård i Oslo. I tilsvaret har Finn R. Møller påstått saken avvist under henvisning til at tvisten er undergitt voldgift.

 

       Tingretten uttalte i beslutning av 27. februar 2008 at « retten finner ikke grunn til å avvise saken. Dersom avvisningspåstanden opprettholdes, vil spørsmålet behandles under hovedforhandlingen, jfr. tvistemålsloven § 93 annet ledd ».

 

       Finn R. Møller AS har påkjært tingrettens beslutning til Borgarting lagmannsrett og nedlagt denne påstand:

 

1. Saken avvises. 

2. Finn R. Møller AS tilkjennes sakens omkostninger med tillegg av lovens til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

       Prosjektutvikling Norge AS har inngitt tilsvar og nedlagt denne påstand:

 

1. Anken avvises. 

2. Finn R. Møller dømmes til å betale Prosjektutvikling Norge AS sakens omkostninger med kr 4.000,- med tillegg av lovens rente fra forfall til betaling finner sted. 

 

       Etter lagmannsrettens begrunnelse og resultat er det unødvendig å gjengi partenes anførsler.

 

 

 

       Lagmannsretten bemerker at angrep på saksstyrende avgjørelser der hovedsaken behandles etter tvistemålsloven, skal skje i form av kjæremål etter tvistemålsloven, jfr. Tore Schei m.fl.: Tvisteloven Kommentarutgave bind II side 1678 og Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse, HR-2008-00230-U.

 

       Tingrettens beslutning må forståes dithen at saken foreløpig fremmes, men at avvisningsspørsmålet blir å behandle i forbindelse med hovedforhandlingen. Beslutningen angir således på hvilket trinn i saksbehandlingen avvisningspåstanden skal behandles. Lagmannsretten antar at hjemmelen for beslutningen er tvistemålsloven § 93 første ledd. Annet ledd regulerer behandlingsmåten for avvisningsspørsmålet, men ikke på hvilket trinn spørsmålet skal behandles. Lagmannsretten går ikke nærmere inn på spørsmålet ettersom rettens beslutninger etter § 93 uansett ikke kan angripes ved kjæremål eller anke, se tvistemålsloven § 93 tredje ledd.

 

       Etter dette avvises kjæremålet.

 

       Kjæremålet har vært forgjeves. I samsvar med hovedregelen i tvistemålsloven § 180 første ledd og påstanden tilkjennes Prosjektutvikling Norge AS 4.000 kroner i saksomkostninger for lagmannsretten, tillagt renter i samsvar med forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd. Beløpet innbefatter merverdiavgift.

 

       Kjennelsen er enstemmig.

 

 

 

Slutning:

 

 

 

1. Kjæremålet avvises 

2. Finn R. Møller AS betaler innen 2 - to - uker fra kjennelsens forkynnelse 4.000 - firetusen - kroner til Prosjektutvikling Norge AS, tillagt forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd fra forfall til betaling skjer.