05.06.2014

 

 

Vassetvegsaken

 

 

1994 – pågående

 

 

Arne Trondrud er eier av en eiendom som har andel i en lokal skogsbilvei; Vassetvegen. I utgangspunktet er Trondruds eiendom beheftet med en vedlikeholdsandel overfor Vassetvegen Sameige. I det skjulte har de fleste av sameierne/grunneierne, i samarbeid med utro tjenere i kommunen, planlagt en storstilt hytteutbygging, med Vassetvegen som innfartsåre.

 

Sameiet har foreslått, fremmet og gjennomført to veiutvidelser / utbedringer; én mot slutten av 1980-tallet, og den siste i begynnelsen av 2001. Begge gangene har Trondrud protestert, uten å ha blitt hørt.

 

Den siste veiutvidelsen er ulovlig, og har kommet i stand gjennom straffbare handlinger. Vedlikeholdskravet (pengekravet som er hjemlet i vedlikeholdsandelen), hviler altså på straffbar grunn, og Trondrud har derfor nektet å være med å betale for denne veiutvidelsen.

 

Mer konkret bygger årsaken til betalingsnektelsen på følgende omstendigheter: 1) Vassetvegen Sameige har ikke levert regnskaper de siste 10-15 årene før siste veiutvidelse; 2) Sameiet har heller ikke kunnet dokumentere behovet for veien. Det reelle motivet for veiutvidelsen – som sameiet har holdt skjult – var å villede staten til å dekke utgifter til bedre vei for den storstilte og skjulte hytteutbyggingen i området tilknyttet Vassetvegen; 3) Det har blitt avdekket at sameiet, gjennom søknadsprosessen, ga uriktige og villedende opplysninger til offentlige organer. Dette ble i hovedsak gjort for å få tilgang til statlige og kommunale midler (såkalt subsidiekriminalitet), som sameiet ellers ikke ville ha fått tilgang til. Forholdet ble anmeldt til politiet 22. mars 2004, og ble som alle andre korrupsjonssaker hvor stat og kommune er involvert, henlagt.

 

Etter at jeg hadde gjennomgått saken og bearbeidet og sendt inn anmeldelsen, ble korrupsjonsgranskeren Erling Grimstad, tidligere førstestatsadvokat og fungerende Økokrimsjef, engasjert. Han avga rapport 11. oktober 2005, hvor han kom frem til samme konklusjon, nemlig at sameiet hadde forfalsket sine regnskaper og bedratt stat og kommune mht søknaden om tilskudd, og følgelig hadde begått subsidiebedrageri. Statlige organer har blitt varslet, men de har ikke vært villige til å gjøre annet enn å dekke over de kriminelle forholdene som Grimstad har slått fast i sin rapport..

 

Det er her viktig å få med seg at på tidspunktet for subsidiebedrageriet var sameiets formann, Svein Sporan, ansatt som teknisk sjef i kommunen, hvilket ga han full kontroll på saksbehandlingen. Like viktig er det å få med seg at Sporans sønn, Nils Runar, var den som signerte både søknad om bygging av landbruksvei og søknaden om statstilskudd for bygging av denne veien som i realiteten skulle tjene som områdets nye hyttevei.

 

Før du leser disse to søknadene bør du lese anmeldelsen. Etter å ha gjort det vil du lettere se svindelen. I sameiets regnskaper i årene forut for denne veiutvidelsen i 2000, var interessene i/bruken av veien ført opp som følger: 60 % jordbruk og 40 % skogbruk. Dette skulle endre seg dramatisk, for så å gå tilbake til det normale igjen.

 

I den første søknaden har Nils Runar Sporan angitt interessene i veien på følgende vis: Skogbruk 70 %, jordbruk 10 %, seter/beiting 10 % og annet 10 %. I den siste søknaden finnes det bare skogbruksinteresser til veien, og årsaken er klar; ved å føre opp 100 % skogbruksinteresse – og dermed bevisst dekke over jurdbruksinteressene som i alle år hadde stått som største bruker/interessent – ville man få full pott på statstilskuddet.

 

Et annet interessant moment her finner vi i Nils Runar Sporans ansettelsesforhold på dette tidspunkt. Han var ikke bare sønn av sameiets leder, han var også ansatt som prosjektleder i den samme kommune som nå skulle forberede og vurdere vei- og statstilskuddsøknad. På spørsmål – i politiavhør – om hvorfor han har signert på sameiets vegne, svarte den kommunalt ansatte Nils Runar Sporan at dette gjorde han fordi hans sjef hadde bedt ham om å gjøre det. Motivet var å komme raskere i gang med saksbehandlingen samt å forenkle saksbehandlingen. En bedre erklæring på at kommuneadministrasjonen er gjennomkorrupt skal man vel lete lenge etter. Selvsagt fikk ikke dette noe konsekvenser mht politietterforskningen, som altså ble henlagt.

 

Som følge av korrupsjonen i stat og kommune, har sameiet fått frie hender til å kreve inn betaling også fra Trondrud, som altså har motsatt seg å støtte oppunder denne organiserte kriminelle virksomhet som sameiet frem til i dag har drevet. Avvisningen av krav som har sitt grunnlag i kriminelle handlinger, har i sin tur ført Trondrud inn i klørne til en velkjent figur i Kongsberg tingrett, med det ene tapet etter det andre – samt utpanting – som følge.

 

*        *        *

 

Problemene for Arne Trondrud kan sammenfattes i en korrupt kommuneadministrasjon, en korrupt lokal domstol og dennes sorenskriver, et korrupt lensmannskontor og en kontrollinstitusjon (fylkesmann) som ikke har bein i nesa til å slå ned på den åpenlyse korrupsjon som knuser den som ikke vil være med.

 

 

 

 

 

 

Herman J Berge

In Exile

 

Nuku’alofa, Tonga                                            

RettsNorge.no RettsNorge.com © 1997 – 2014 • Copyright