03.07.1998

 

LB-1997-2307 – Borgarting lagmannsrett

--------------------------------------------------------------------------------

 

PARTER: Den offentlige påtalemyndighet (Førstestatsadvokat Petter Nordeng) mot skipsreder Pål Ugelstad (Forsvarer: Advokat Kristin C Slørdahl). 

 

Dommere: Lagdommer Hans Kristian Bjerke, formann. Lagdommer Jørgen Fredrik Brunsvig. Lagdommer Jan Hein Eriksen. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

       Oslo byrett avsa den 12 juni 1997 dom med slik domsslutning:

 

1. Pål Ugelstad, f. *.*.41, dømmes for overtredelse av straffeloven § 256, jfr. § 255 til en straff av fengsel i 2 -to- år. 

2. Pål Ugelstad dømmes til å betale saksomkostninger med kr 5.000 -femtusen-. 

 

       Pål Ugelstad har anket over straffutmålingen. Lagmannsretten henviste anken til ankeforhandling ved beslutning av 26 august 1997.

 

       Ankeforhandling ble avholdt i Oslo tinghus den 1 juli 1998. Pål Ugelstad møtte med sin forsvarer og avga forklaring. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.

 

       Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av byrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger i det følgende.

 

       Pål Ugelstad har gjort gjeldende at straffen på 2 års fengsel er for streng etter rettspraksis, og at det foreligger særegne omstendigheter som gir grunnlag for deldom.

 

       Han har hele tiden hatt tilbakebetalingshensikt. I likhet med pensjonsfondets to øvrige styremedlemmer har han ansett forholdet som "uautoriserte" låneopptak. Uttakene er foretatt i full åpenhet. Omsetningsgjeldsbrev ble utstedt løpende for hvert enkelt uttak, og disse ble postert i fondets regnskaper. Det er betalt renter av beløpene både i 1994 og 1995.

 

       Det må tillegges vesentlig vekt at han har foretatt tilbakebetaling, også etter byrettens dom, og at det nå bare gjenstår ca kr 800.000 inklusive renter og advokatutgifter. Restbeløpet er delvis sikret ved pant, og vil bli betalt i løpet av kort tid.

 

       Det må også tillegges vekt at det har gått tre år siden forholdet ble oppdaget, og at saken har vært gjenstand for mediaomtale.

 

       Forsvareren har nedlagt påstand om at straffen nedsettes.

 

       Aktor har gjort gjeldende at allmennpreventive hensyn tilsier streng reaksjon når det som her er underslått midler fra en pensjonsinnretning. Underslaget gjelder et beløp som i seg selv er betydelig og som dessuten utgjør en vesentlig del av fondskapitalen. Det foreligger et grovt tillitsbrudd. Pål Ugelstad har som styremedlem og signaturberettiget i fondet utnyttet mangelfulle rutiner og uttakene er foretatt systematisk over en periode på nesten ett år.

 

       Pål Ugelstad har begått underslaget i egen vinnings hensikt. Selv om det er en formildende omstendighet at han har tilbakebetalt en del av beløpet, gir forholdet verken grunnlag for deldom eller nedsettelse av fengselsstraffen.

 

       Aktor har nedlagt påstand om at anken forkastes.

 

       Lagmannsretten bemerker:

 

       Pål Ugelstad er 56 år gammel og selvstendig næringsdrivende. Ugelstad er gift og har ingen å forsørge. Han er tidligere verken domfelt eller bøtelagt. Saken gjelder grovt underslag av midler fra et pensjonsfond opprettet til fordel for ansatte innenfor Olsen & Ugelstads rederiselskaper. Pål Ugelstad var en av tre styremedlemmer i fondet, som i henhold til vedtektene § 2 var en selvstendig juridisk enhet. Det vises til byrettens utførlige redegjørelse for pensjonsinnretningens rettslige forhold.

 

       Pål Ugelstad hadde disposisjonsretten over fondets bankkonto. Fra denne konto har han i tiden fra 13 juni 1994 til 12 mai 1995 foretatt overføringer av fondets midler til sin egen bankkonto for et samlet beløp kr 3.550.000. De enkelte overføringer var i 1994 på kr 1.700.000, kr 300.000 og kr 500.000, i alt kr 2.500.000, og i 1995 på kr 300.000, kr 300.000 og kr 450.000, i alt kr 1.050.000. Det var ikke stillet sikkerhet, men Pål Ugelstad hadde, som beskrevet av byretten, fortløpende utstedt gjeldsbrev til fondet for beløpene. Han har etter det opplyste betalt renter til fondet med kr 60.000 i 1994 og kr 102.000 i 1995.

 

       Ugelstad har forklart at han var i en vanskelig økonomisk situasjon. Han hadde betydelige aktiva, men manglet likviditet, og pengene gikk med til å dekke gjeldsforpliktelser.

 

       Lagmannsretten legger i skjerpende retning vekt på at underslaget gjelder et betydelig beløp, kr 3.350.000 av en samlet fondskapital på ca kr 4,3 millioner. Underslaget er begått i egen vinnings hensikt og tillitsbruddet er grovt. Det må videre anses som straffskjerpende at forbrytelsen er begått overfor en pensjonsinnretning, jf Rt-1993-244.

 

       Allmennpreventive hensyn tilsier at det anvendes ubetinget fengselsstraff, og dette følger også av rettspraksis.

 

       Det må i formildende retning legges vekt på at Pål Ugelstad tidlig begynte å gjøre opp for seg. Han hadde da saken var til behandling i byretten tilbakebetalt kr 1,6 millioner, og han har fortsatt betalingen etter byrettsdommen. Restgjelden er ca kr 800.000 inklusive renter og advokatutgifter, og det foreligger nå betryggende pantesikkerhet for en del av beløpet. Lagmannsretten har grunn til å tro at full innfrielse av gjelden vil skje i løpet av kort tid. Det legges videre en viss vekt på at han har etterlatt gjeldsbrev for overføringene, og at han ikke har forsøkt å skjule forholdet.

 

       At det har gått tre år siden det straffbare forholdet ble avsluttet og at saken har vært gjenstand for mediaomtale, kan i nærværende sak ikke tillegges nevneverdig vekt.

 

       Etter en samlet vurdering av Ugelstads handlemåte er lagmannsretten kommet til at straffen bør nedsettes til fengsel i 1 år og 8 måneder. Retten finner ikke grunn til å gjøre noen del av straffen betinget.

 

       Byrettens saksomkostningsavgjørelse blir stående, jf strpl § 442.

 

       Dommen er enstemmig.

 

 

 

Domsslutning:

 

 

 

       I byrettens dom gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 1 -ett- år og 8 -åtte- måneder.