Pressemelding

 

Nr.:

85-2001

Dato:

22.06.2001

Kontaktperson:

Informasjonsrådgiver Roar Hanssen 22 24 52 02

 


Kosmo settestatsråd i ankesak

Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo er oppnevnt som settestatsråd i for å treffe avgjørelser i anledning rettssaken mellom staten og Amelia Riis. Det er justisminister Hanne Harlem som til nå har vært ansvarlig for saken.

– På grunn av diskusjonen rundt min habilitet i denne saken ønsker jeg at det oppnevnes settestatsråd for det videre arbeidet med denne saken. Jeg vil ikke at det skal oppstå unødig uro om statens prosessførsel dersom beslutninger, i en så spesiell sak, fortsatt skal treffes av meg eller under mitt ansvar, sier statsråd Hanne Harlem.

 

Bakgrunnen for inhabilitetsspørsmålet er byrettens vurdering av den forklaring som høyesterettsadvokat Ole Lund hadde gitt som vitne om sin befatning med dødsboet på 1970-tallet. Ole Lund gikk i 1998 inn som partner i advokatfirmaet BAHR. Firmaet har ca. 30 partnere, deriblant justisminister Hanne Harlems mann og hennes nevø Knut Brundtland.

 

Settestatsråden vil også foreta en vurdering av om anken bør opprettholdes, og eventuelt forelegge spørsmålet for regjeringen. Settestatsråden vil, om anken opprettholdes, treffe de avgjørelser og foreta de vurderinger i saken som i motsatt fall ville bli gjort av statsråd Harlem.

 

Rettssaken mellom Amelia Riis og staten v/Justisdepartementet springer ut av arveoppgjøret etter hennes far Kristoffer Olsen, som var medeier i rederiet Olsen & Ugelstad. Dødsboet har vært under offentlig skifte ved Oslo skifterett. Den pågående tvisten mellom Amelia Riis og staten gjelder krav om erstatning for tap som følge av disposisjoner som skifteretten foretok eller unnlot å foreta.

 

 

 

Postadresse

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Org.nr.:972 417 831

Kontoradresse

Akersgt. 42

Telefon: 22 24 51 04 Telefaks: 22 24 27 20

Informasjonssjef

Bjørn Talén

Telefon: 22 24 51 09

Mobil: 90 75 28 14

Informasjonsrådgiver

Espen Strai

Telefon: 22 24 51 41

Mobil: 91 11 82 53

Informasjonskonsulenter

Lise Steensland

Stig Kolstad

Linn Beate K. Thoresen