Pressemelding

 

 

Nr.:

82-2001

Dato:

11.06.2001

Kontaktperson:

Inger Granli, telefon 22 24 51 77

 


Invitasjon til seminar om straffesakskjeden

Justisdepartementet er opptatt av å øke hastigheten i straffesakskjeden, og arrangerer tirsdag seminar om straffesakskjeden. Pressen inviteres med dette til å overvære seminaret.

Seminartet arrangeres 12. juni 2001 mellom 09.30­-15.30 i plenumssalen i R-4. (Regjeringskvartalet, inngang fra Grubbegt./Einar Gerhardsens plass vis a vis høyblokken).

 

Tema denne gang er blant annet status for oppfølgningen av de to tiltaksrapportene som ble langt frem under tilsvarende seminar i fjor.

 

Se vedlagte program.

 


TILTAK FOR HURTIGERE STRAFFESAKSBEHANDLING

 

Et symposium arrangert av Justisdepartementet 12. juni 2001 i plenumssalen i R-4 i Oslo

 

PROGRAM

 

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe/te og rundstykker.

 

Del 1 – Åpning og innledning

10.00 – 10.15 Åpning v/justisministeren

 

Del 2 – Statusrapporter

10.15 – 11.00

politiet (v/riksadvokat Tor-Aksel Busch)

domstolene (v/ekspedisjonssjef Kristin Bølgen Bronebakk)

kriminalomsorgen (v/ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen)

fra forsvarersiden (v/advokat Sigmund Øien)

 

Del 3 – Oppfølging av forslagene fra arbeidsgruppene – hva har skjedd det siste året? 

11.00 – 11.20 Ny rammeinstruks for politiets straffesaksbehandling (v/underdirektør Svein Wiiger Olsen) 

 

11.20 – 11.50 Fosheimutvalgets rapport om statsadvokatembetene (v/lagmann Berit Fosheim)

 

11.50 – 12.10 Elektronisk samhandling i straffesakskjeden (v/avdelingsdirektør Odd Storm-Paulsen)

 

12.10 – 12.30 Lovendringer (v/avdelingsdirektør Toril Marie Øie)

 

12.30 – 13.30 Lunsj

 

13.30 – 13.45 Kompetansehevende tiltak for nytilsatte politijurister (v/ass. politidirektør Hans Sverre Sjøvold)

 

Del 4 – utvalgte enkelttemaer

13.45 – 14.15

hurtighet i saker med unge lovbrytere (bl.a. om frister er et egnet virkemiddel) (v/ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre og herredsrettsdommer Helge Ståland)

problemstillinger fra høringsinnspillene til Justisdepartementets forslag om endringer i straffeprosessloven m.v. (v/avdelingsdirektør Toril Marie Øie):

bør visse saker berammes for lagmannsretten samtidig som saken berammes for herreds- og byretten?

bør forsvarer og påtalemyndighet avklare tidspunkt for hovedforhandling før saken sendes over til domstolene?

bør flere lovbrudd som i dag straffes med betinget fengsel kunne avgjøres med forelegg på bot?

bør øvre strafferamme for dom i forhørsrett heves fra 10 til 12 år (slik at bl.a. grove ran kan pådømmes i forhørsrett)?

 

Del 5 – Diskusjon

14.15 – 15.15

 

Del 6 – Oppsummering og avslutning

15.15 – 15.30 v/departementsråd Sven Ole Fagernæs

 

 

 

Postadresse

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Org.nr.:972 417 831

Kontoradresse

Akersgt. 42

Telefon: 22 24 51 04 Telefaks: 22 24 27 20

Informasjonssjef

Bjørn Talén

Telefon: 22 24 51 09

Mobil: 90 75 28 14

Informasjonsrådgiver

Espen Strai

Telefon: 22 24 51 41

Mobil: 91 11 82 53

Informasjonskonsulenter

Lise Steensland

Stig Kolstad

Linn Beate K. Thoresen