klikk her for å se originaldokumentet

 

The estate of the late Consul Einar Riis Johannessen

c/o Herman J Berge

665, rue de Neudorf

L-2220-Luxembourg

Luxembourg

 

Phone                : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

 

 

 

H.M.K. Harald V                                                                  Luxembourg 02.08.2009

Det Kongelige Hoff

Det Kongelige Slott

0010 Oslo

 

 

 

Att                         : Kongen – Kongen i Statsråd

Re                          : Hanne Tenden – Straffesak/suspensjon

Case #                   :

Your reference         :

Our reference                    :

Posting by               : Faks og post

Your fax #               : +47 22 04 87 90

Numbers of pages   : 2

Attachment             :

Copy                      : Stortingets Presidentskap; EOS-utvalget; styreleder i ”domstoladministrasjonen” Karl Arne Utgård; Knut Storberget; Jens Stoltenberg; Lovdata.

 

Som dokumentert i denne artikkelen: (http://www.rettsnorge.no/artikler/2009/Juli/300709_Hanne_Tenden_Råten_i_det_Norske_Rettsvesen.htm) signerte Hanne Tenden Dommerforsikringen, jf dl §60, 29. mai 2008. Samme dag signerte hun Embetseden, jf grl §21.

 

Det er kjent at Hanne Tenden har utøvet dommerhandlinger i en periode på nær tre år før hun signerte de nevnte dokumenter. Som direkte følge er disse dommerhandlingene nulliteter uten rettsvirkning, dette idet det er en absolutt forutsetning for å kunne utøve dommeryrket at vedkommende person har signert de nevnte dokumenter, jf grl §21, og dl §60, hvor jeg viser til Rt-1916-559:

 

” Det er et i vor rettergangsordning inden dens hele omraade gjennemført princip, at ingen maa utøve dommermyndighet uten først at ha avlagt den i loven for tilfældet foreskrevne ed.”

 

Jeg begjærer herved at alle Hanne Tendens ”dommerhandlinger” i perioden 5. juli 2005 til 29. mai 2008 for ordens skyld blir slettet fra alle registre, databaser m.v. og at partene i disse saker umiddelbart blir informert om forholdet i tillegg til å bli informert om at deres saker rettslig sett står slik de sto på det tidspunkt Hanne Tenden fikk disse på sitt bord.

 

Hanne Tenden har som enhver annen jurist vært kjent med at hun ikke hadde anledning til å utøve dommerhandlinger før hun hadde signert de ovennevnte dokumenter, og at hun ved å krenke regelverket og handle som om hun var en dommer har skapt fullstendig kaos i Oslo byfogdembete.

 

Tenden var seg bevisst sine handlinger da hun i perioden frem til 29. mai 2008 utøvet et yrke hun, som følge av absolutte mangler, var på det rene med at hun ikke kunne utøve. Tenden har – som tidligere nevnt – krenket en rekke straffebud som følge av sine handlinger og sin virksomhet.

 

Idet Tenden uavbrutt har krenket straffeloven §129 siden senest 5. juli 2005 frem til 29. mai 2008, vil Kongens utnevnelse av henne som dommer i Statsråd 16. mai 2008 åpenbart være basert på bristende forutsetninger. Tenden har derved heller ikke etter 16. mai 2008 oppfylt vilkårene for å inneha et dommerembete, idet hun bevisst har handlet i strid med strl §129.

 

Utover dette er det dokumentert at Tenden har deltatt i (og må derved ha inngått) straffbart forbund med TV2-journalist Mats Ektvedt og ”advokatene” Ole Kristian Aabø-Evensen og Ingjald Ørbeck Sørheim, jf strl §162 c (organisert kriminalitet), og vil bare av denne grunn være diskvalifisert til å inneha et dommerembete.

 

Jeg begjærer med dette igjen at etterforskningen mot Hanne Tenden og dette kriminelle ”forbundet” fortsetter, hvor jeg krever at Tenden umiddelbart blir suspendert i påvente av straffesak og pådømmelse for de straffbare forhold.

 

Idet det er overhengende fare for at Tenden vil rømme fra Norge, skal hun settes i varetekt inntil straffesaken mot henne er endelig avsluttet. Det skulle være unødvendig å understreke hvor alvorlig Tendens krenkelser av straffeloven er. Inntil det etterforskningmessig sett er avklart hvem Tenden arbeider for, hvem hun samarbeider med, hvem som er hennes medskyldige, samt for å unngå at hun skal kunne fortsette sitt samarbeid med det nevnte kriminelle forbund fra sin varetektscelle, og dermed kunne ødelegge, skade eller på annen måte hindre nødvendige etterforskningsskritt, bør hun settes i fullstendig isolat.

 

Jeg forbeholder meg retten til å legge inn mine og dødsboets erstatningskrav i straffesaken mot Hanne Tenden.

 

De straffbare handlingene er å anse som cross-border crime. Kong Harald V (REX) har blitt varslet over en årrekke om det ovennevnte kriminelle forbundet (som synes å være kontrollert og styrt av det ulovlige H.M.K. Okkupasjonsberedskap, tidligere Stay Behind), og om Hanne Tendens handlinger spesielt.

 

Til tross for sin viten om kriminell virksomhet utøvet av hans ”embetsmenn”, har Konge Harald V kontinuerlig tillatt og/eller bifalt urettmessige og i dette tilfellet straffbare handlinger, utøvet under dekket av å være fattet av en ”dommer” under den Norske Krone. Kong Harald V er som følge av det ovennevnte direkte ansvarlig for de skader dette forbundet og denne dommeren har påført meg, dødsboet og andre. Kongen har ikke internasjonal immunitet.

 

Luxembourg 02.08.2009

 

Herman J Berge,
Testamentary Executor of the estate of the late consul Einar Riis Johannessen

 

klikk her for å se originaldokumentet