ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
  Artikler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
Artikler i Rettsnorge
Rettsnorge i ny drakt!01.01.05
Rettsnorge i ny drakt!
RN har kommet i ny drakt. Vi ønsker gamle og nye brukere velkommen til nye omgivelse RettsNorge er nå inne i sitt 8 år som kritisk nettavis, og det er på tide med enkelte endringer. >>>
04.03.04
Stortingspresident Kosmo vil ikke mer, eller?
I går fikk vi meldingen om at president, Jørgen Kosmo, ønsker å forlate vervet som Stortingspresident. Det var en behagelig melding om et nødvendig skifte. >>>
17.10.03
Barnevern og rettsstat
For 2 år siden ble en gutt hentet med makt hos sin far og etter et opphold på barnepsykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus, sendt tilbake til moren bosatt i Danmark. Historien er beskrevet i TV og presse, bl.a VGs kronikk Hvilken rettsstat? >>>
05.07.03
Riis-forlik til kr 55 mill.
For en måned siden inngikk familien Riis og staten v/justisdepartementet forlik i en av sakene som Riis har reist mot staten. Saken må betegnes som Norgeshistoriens verste rettsskandale. Staten - borgernes serviceorgan - understreker i forliket at utbetalingen ikke innebærer erkjennelse av ansvar. >>>
26.06.02
Hvem bærer ansvar for menneskerettighetsbrudd?
Blir slike brudd foreldet? I Bergen har det i lengre tid versert saker hvor mennesker som har vært holdt på barnehjem, nå krever erstatning for forhold under oppholdene der. Det kan settes flere spørsmålstegn ved Bergen kommunes behandling av sakene. Spesielt merker man seg at Bergen kommune v/kommuneadvokat Karstein Rye hevder at den europeiske menneskerettighetskonvensjon er Bergen uvedkommende, samt at sakene er foreldet. Men står disse påstandene for kritikk? Rettsnorge bringer her tre artikler om dette, av hhv Knut Grepstad og Marianne Skånland.
"Bergen hevet over menneskerettigheten" >>>
"Bergens barne"vern" og menneskerettighetene?" >>>
"Misbruk av "foreldelse"" >>>
Andre relevante artikler er det lenket til her >>>
04.06.02
Juryordningen under angrep
Juryordningen er under stadig angrep. I denne artikkelen reiser professor Marianne Skånland spørsmålet om lekfolks skjønn i realiteten er underlegent, og om kvaliteten er høyere i kjennelser og dommer avsagt av jurister og fagekspertisen. En oppfølging av artikkelen kommer senere. >>>
29.03.02
Barn som fjernes fra foreldre av politi og barnevern
Professor Marianne Skånland tar opp et par av fjorårets mest omtalte barnefordelingssaker, samt en barnevernssak, hvor hun bl.a. retter kritikk mot media for å ha vridd fokus mot foreldrene og dermed bort fra det egentlige problemet, nemlig samfunnets skremmende overgrep. >>>
29.03.02
I forbindelse med påsken utgir vi en rekke artikler av freelancer Ole Texmo.
Artiklene; "Hvilken troverdighet", "Rettslig interesse", "Kjønn og rett" og "Hvem trenger beskyttelse" tar opp rettslige problemer omkring barne- og barnevernrett.
08.02.02
Sensur - saken
Som enkelte nå etter hvert er blitt kjent med, så har Det juridiske fakultet i Oslo gjort en del feil som har medført at jeg ikke har fått utdelt mitt vitnemål. På denne linken vil det etter hvert bli lagt ut informasjon om saken. >>>
01.11.01
Bjugn-saken - en sakkyndigskapt tragedie?
Gjennom en årrekke har vi sett gjennomført et antall saker befengt med så alvorlige mangler at de aldri skulle vært reist for en domstol. Hvem er det som skaper en uholdbar sak for domstolen? Er det påtalemyndighetene selv, eller er det mange ganger deres eller rettens elastiske sakkyndige? Vitnepsykolog Astrid Holgerson har gransket påstander og vurderinger fra to av de mer fremtredende sakkyndige som retten brukte i Bjugn-saken. Artikkelen har en innledning av professor Marianne Haslev Skånland, hvor Skånland lar det komme klart frem at takket være de sakkyndiges uholdbare vurderinger og konklusjoner, fikk vi en Bjugn-sak. >>>
30.10.01
Hvem drepte Olof Palme?
Mot en liten slump penger skal Christer Pettersson atter en gang ha tilstått ugjerningen, en tilståelse han deler med over 90 andre syndere. Professor Marianne Haslev Skånland gjengir i denne artikkelen vitnepsykolog Astrid Holgersons analyse av øyenvitnet Lisbet Palmes identifikasjon av Olof Palmes drapsmann. Skånland avslutter artikkelen med en kommentar til denne ikke så helt oppsiktsvekkende tilståelsen. >>> En ytterligere diskusjon av grunnlaget for Lisbet Palmes identifikasjon er å finne i Ole Texmos artikkel "Hvilken troverdighet". >>>
19.10.01
Kristensen-saken
I sommer hadde Per Kristensen begge sine sønner på besøk. Den eldste sønnen på 12 år nektet å dra fra sin far da tiden var inne for å reise til mor igjen. Dette var opptakten til TV2's innslag hvor TV-kanalen viser farens videoopptak av sivile politifolk som ved bruk av uhjemlet vold tvangshenter sønnen. I denne kronikken stilles spørsmålene: Har vi en rettsstat i Norge? Vil flere fagfolk forebygge slike episoder TV2 formidler? Hvilke hensyn veier tyngst: systemets prestisje eller barnets psykiske helse? >>>
28.08.01
Overgrepshysteriet
Hva skal til for å bli straffet for voldtekt? Blir 100.000 jenter banket opp hver dag i Norge? Kan man erfare noe uten å vite hva som er gjort? Hva kan gjøres for å dempe overgrepshysteriet? Dette er spørsmål som stilles i dagens artikkel fra vår faste artikkelforfatter og litteraturkritiker, Ole Texmo >>>
10.08.01
Nordmann mistenkt for økokrim i Unicef
Svenske medier melder i dag at rettssaken mot nordmannen starter i Oslo byrett i september. Norsk presse er taus >>>
22.06.01
Ny vending i Riis-saken
Justisdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding hvor det blir gjort kjent at tidligere formann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Jørgen Kosmo, merkelig nok er satt inn som settestatsråd i Riis-saken. >>>. Les også våre artikler om Kosmo's tidligere befatning med Riis-saken >>> og >>>
11.06.01
Pressemelding
Justisdepartementet arrangerer i morgen et symposium for pressen omkring straffesakskjeden. >>>
30.05.01
Aksjon - Kvalitetssikring i rettsvesenet
Foreningen for Bedring av Rettssikkerheten (FBR) setter i disse dager igang en massiv aksjon mot Justisdepartementet. Ønsket er at flest mulig enkeltpersoner sender hvert sitt brev, inneholdende konkrete krav om bedring av rettssikkerheten, til Justisdepartementet. >>>
18.05.01
www.rettsnorge.no
Fra og med i dag finnes vi både på www.rettsnorge.com og www.rettsnorge.no!
05.05.01
Samværet som forsvant
Barnelovsystemet er under revisjon. Publikum som ikke selv har vært part i rettsaker etter barneloven får imidlertid lite eller ingen ting vite om hvordan barneloven praktiseres i rettsapparatet. I denne artikkel fremstilles deler av en barnefordelingssak som nå ligger til behandling i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. >>>
04.05.01
Barneombudet: "Likeverdig foreldreskap" og "barnets beste".
I denne kronikken som ble sendt til Aftenposten August 1999 forsøker kronikkforfatteren å identifisere enkelte strukturnivåer til forståelse av Barnelovsystemets innebygde motsetninger. >>>
06.04.01
Dom har falt i Kristensen - saken
Per Kristensen, fra Halsnøy i Sunnhordland, har i dag blitt dømt for å ha gjenopprettet en lovlig situasjon, en situasjon ingen myndigheter ønsket å hjelpe til med å rette opp i. >>>
02.04.01
Makt og omsorg
I denne artikkelen belyser artikkelforfatter Ole Texmo forholdet mellom makt og omsorg i barneretten, og konsekvensene av at omsorgsvurderingen som materielt spørsmål av Høyesterett blir forskøvet til et prosessuelt spørsmål. >>>
31.03.01
Pressemelding Riis-saken
27.03.01
Linksiden er nå oppdatert
25.03.01
Erstatning - renter og rentesrente
Amelia Riis har blitt tilkjent kr 10 mill. i erstatning - samt flat rente på dette beløp - for Oslo skifteretts uaktsomme bobehandling. Temaet i denne artikkelen er erstatningsutmåling; hvorfor ble ikke Riis tilkjent rentesrente? Forskjellen utgjør nær kr 200 mill. Konklusjonen mht erstatningsutmålingen blir at loven ikke beskytter de svake parter i et skiftebo. >>>

far og barn i barnefordelingssak23.03.01
Far skal straffes - Mor og barnevernet slipper unna Mandag morgen møter Per Kristensen i Sunnhordland herredsrett tiltalt for å ha hjemført sine barn fra Danmark. Barnas mor hadde før dette bedt Kvinnherad kommune (barnevernet) om bistand til i all hemmelighet å rettsstridig føre barna ut av landet. Både kommunen og kvinnen slipper i følge Riksadvokaten straff da forholdet deres hevdes å være foreldet. Oppdaterte rettsreferater. Saken er avsluttet. >>>

08.03.01
Om RettsNorge
Som en kan se av artikkelen i Universitas av 070301 får RettsNorge noe av æren for at Riis-saken nå har fått en foreløpig løsning. Dommen er dog ikke rettskraftig, og ankefristen løper ikke ut før 31 mars.Til ovennevnte artikkel må det tilføyes at jeg ikke ønsker å ta all ære for det som har skjedd. >>>
08.03.01
Misbruk av makt gjennom pressen
Mennesker med makt har en tendens til å få lov til å avfeie kritikk med ubegrunnede anklager og bortforklaringer. Sist ute i pressen er høyesterettsadvokat Ole Lund i forbindelse med at han ikke ble trodd av dommerne da han vitnet for Oslo byrett i fjor høst. >>>
06.03.01
Kolle - saken
Gjennom et juridisk kunstgrep (tvistemålsloven §149) av en lagdommer, ble Bjørn Kolle fra Brevik fratatt store deler av den eiendommen han og hans familie i over 40 år hadde festet. I dagens artikkel kan du lese om hans kamp for å få sin rett, og om dommeres imunitet. >>>
02.03.01
Dom i Riis - saken
Norges lengste rettsprosess ferdig - Justismord av dimensjoner - Tilkjent 43 mill. etter enestående rettsskandale - Tilkjent 43 millioner i erstatning - Norges lengste søksmål - Kjempet 22 år - Får 43 mill. etter 23 års arvestrid - Ja, dette er en del av pressens overskrifter etter gårsdagens dom i Riis-saken. RettsNorge vil om ikke lenge komme tilbake med en analyse av den 150 sider lange dommen hvor altså familien Riis etter en over 22 år lang kamp nå har vunnet mot staten. Dommen kan leses >>>
19.01.01
Status quo i norsk Barnerett
Ved å holde på "status quo - prinsippet" viser man strengt tatt ikke annet enn at man frykter for risikoen ved nytenkning. >>>
05.12.00
Riis - saken
I dag avsluttes Riis-saken, nærmere et kvart år etter at hovedforhandlingene tok til. "Vi må få bort denne svarte flekk på fru Justitias kappe," sa advokat Aabø-Evensen i går i sin avsluttende prosedyre. Hvilke problemer har dommerne å stri med, og hva blir konsekvensene? >>>

12.05.00
RettsNorge informerer
I tiden fremover legger RettsNorge ut artikler som vil omhandle den krisen staten Norge var oppe i tidlig på 70 -tallet. Bl.a. vil det bli redegjort for den politiske så vel som den økonomiske situasjonen som førte frem til krisen. Her vil vi bl.a. komme inn på Norges Banks konstitusjonelt rettsstridige subsidieordning; Norway Scheme, som kunne endt med tap av nærmest hele valutabeholdningen. Vi vil også se på forholdene i etterkant av krisen, hvor det vil bli lagt vekt på politikernes og embetsmennenes handlinger for å skjule egne og andres handlinger mht krisen. Bl.a. kommer vi inn på de to granskingene som ble foretatt i forbindelse med Reksten-saken. Rapportene er et klart ledd i statens og Stortingets hemmeligholdelse av hva som virkelig skjedde.

I den siste granskingskommisjonen satt bl.a. tidligere høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, samt to advokater som nå sitter som dommere i Høyesterett. Hele kommisjonens arbeid bærer preg av manipuleringer av avhør, så vel som manipuleringer av dokumenter og faktiske forhold, alt tilsynelatende som et ledd i å skjule eller dekke over sannheten. Vi kommer tilbake til denne rapporten i en egen artikkel. Andre interessante saker er den falske fullmakten regjeringen brukte for å låne 250 millioner kroner i utlandet våren 1975, noe Stortinget var ukjent med. Vi kommer altså tilbake til dette etter hvert

Lesere som har saker de ønsker belyst, bør ta kontakt. Dog vil ting beklageligvis ta tid. Vi håper på forståelse for dette. RN

10.03.00 
Skal vi stjele en supertanker?
Amelia Riis skip - forstørret
Amelia Riis' skip, bulkcarrieren M/S SOGNEFJELL
I denne artikkelen, som også sto å lese i Stud.Jur. nr. 4 1997, blir det redegjort for hvordan rederne, verftsindustrien og sentraladministrasjonen i fellesskap klarte å kjøre Norge til randen av en massekonkurs. Hvorfor ble ikke Fred. Olsen etterforsket på lik linje med Hilmar Reksten? Hvordan var det mulig at rederne kunne beholde milliardgevinster utenfor norsk beskatning? Hva var det som muliggjorde at Norges Bank kunne intervenere i et kontraktsforhold med krav om kontraktsbrudd og med krav om å ta, dvs stjele? Hvordan har det seg at Høyesterettsdommer Gunnar Aasland kunne lyve om et notorisk faktum uten å at dette fikk følger for hans stilling? Spørsmålene er mange, og reises helt naturlig etter å ha lest artikkelen.   >>>


 

 

Abonnere på RN-nyheter
 
Ditt navn :  
Din epost-adresse :
 
Siste 20 innlegg
 
07.03.00
"Sorte kvinner har ikke utdannelse !", utbryter bergenspolitiet - >>>
10.03.00 
Skal vi stjele en supertanker? - >>>
10.03.00 
Makt og forakt - hånd i hånd  - >>>
10.03.00 
Pressen og makten - >>>
20.03.00
Lagdommer tiltalt for rettsstridig adferd og grov uforstand i tjenesten- >>>
12.05.00
Vold og mishandling i hjemmet - >>>
17.05.00
Leger må etterforskes - dommere går fri - >>>
12.05.00
Statens maktovergrep mot familien Riis - >>>
16.6.00
Bergenspolitiet anklaget for dokumentmanipulering - >>>
12.09.00
Gigantsak mot staten
- >>>
12.09.00
Riis-saken utsatt - >>>
16.09.00
Høy sigarføring - >>>
03.10.00
Temperaturen stiger - vil Ole Lund få spesialservice? - >>>
09.10.00
Oppdatert; pressemeldinger og kommentarer
17.10.00
Pinlig for regjeringsadvokaten - >>>
30.10.00
Hjelmelandsaken i perspektiv - >>>
01.11.00
Foreldreansvar, Omsorg og Samvær - >>>
05.11.00
Rettssikkerhet i norske rettssaler - >>>
27.11.00  
Skifteretten - en smidig og hurtig instans? - >>>
29.11.00
Riis - saken - >>>
RettsNorge.no © 1997-2009 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside