Pressemelding

 

Nr.:

69-2001

Dato:

10.05.2001

Kontaktperson:

Informasjonsrådgiver Roar Hanssen 22 24 52 02

 


Justisministeren ikke inhabil i Riis-saken

Justisdepartementets lovavdeling anser det klart at justisministeren ikke var inhabil til å treffe beslutningen om å anke Oslo byretts dom i Amelia Riis-saken.

Justisminister Hanne Harlem har fulgt regjeringsadvokatens råd om å anke dommen i Oslo byrett hvor staten ble pålagt å betale 43 mill. kr i erstatning til Amelia Riis.

 

I etterhånd har noen reist spørsmål om justisministeren var habil til å treffe avgjørelse om å anke dommen til lagmannsretten. Bakgrunnen er at Oslo byrett ikke fant å kunne legge helt til grunn den forklaring som høyesterettsadvokat Ole Lund hadde gitt som vitne i saken. Lund er nå partner i advokatfirmaet BAHR, der også justisministerens mann Sam Harris og hennes nevø Knut Brundtland er partnere.

 

– Jeg vurderte spørsmålet om inhabilitet nøye med mine nærmeste medarbeidere før jeg besluttet anke, sier justisminister Hanne Harlem. Det er viktig å overholde reglene om inhabilitet. Det er samtidig viktig at jeg ikke bruker påskudd om inhabilitet til å tre ut av beslutningsprosessene og lar være å ta de avgjørelser som jeg som justisminister har ansvar for å ta. Derfor ble det ikke oppnevnt en settestatsråd i denne saken, sier statsråd Harlem.

 

Justisministeren er etter reglene og fast praksis heller ikke inhabil til å anke en dom som pålegger staten ansvar for et vedtak som Justisdepartementet har truffet.