3. årgang - Sist oppdatert 26.02.2012
Home page
 
RettsNorge er en nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen. Vi skal bringe leserne inn i aktuelle og betente temaer som media vegrer seg for å omtale. Vi skal også søke å være en juridisk informasjonskanal både for menigmann, praktikere og studenter.
Artikkelarkiv
Innspill
Lese i RN
Formål
Ideen bak RN
Humor
Pressemeldinger
Kommentarer
Juridisk
Linker
Annet

RettsNorge's rettigheter

All utgivelse av stoff i RettsNorge's publikasjoner skal skje i henhold til RettsNorge's generelle vilkår og rettigheter til stoff. Med stoff menes både tekst, bilder, tegninger og illustrasjoner.

Vilkårene gjelder både for stoff som honoreres og stoff som ikke honoreres. Det innebærer at;
RettsNorge forbeholder seg rett til å arkivere og distribuere stoff som kjøpes eller utgis av RettsNorge, i elektronisk og annen form, enten gjennom egne tjenester fra egen database eller gjennom samarbeidspartnere som avisen har inngått avtale med. Avfotografering av stoff og annonser for videreproduksjon i alle typer medier er ikke tillatt uten etter avtale med RettsNorge.

Eksterne leverandører og innsendere av stoff kan, etter spesiell avtale med RettsNorge, i hvert enkelt tilfelle, reservere seg mot at deres stoff distribueres til kunder fra RettsNorge's elektroniske redaksjonsarkiv.

For RettsNorge's elektroniske utgivelser gjelder følgende:
Alt stoff, såvel redaksjonell tekst som multimedia materiale, som publiseres i RettsNorge's elektroniske utgaver er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.
Rettighetshavere er RettsNorge og den enkelte bidragsyter. Elektronisk kopiering, helt eller delvis, eller utskrift av stoff fra RettsNorge's elektroniske utgaver er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk. Utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller annen ulovlig bruk av publisert stoff kan medføre honorarkrav, eller straffe- og erstatningsansvar. Linker til RN's hovedside på Internett fra andre operatørers internettjenester er tillatt.
Linker til RN's internettsider der innholdet tas ut av sin sammenheng, skal avtales. Anbefalte linker fra RN's internettsider til andre operatørers internettsider velges etter de kriterier som RN setter på sine produkter. RettsNorge har likevel ikke ansvar for linkenes innhold.

Utgiver:
RettsNorge DA, Doktor Holms vei 17 D, 0787 Oslo
Redaksjonen:
Herman J. Berge herman.berge@rettsnorge.no Redaktør
Katalin Baranyi katalin.baranyi@rettsnorge.no Administrativt
 
eller ring 22 42 12 80 eller fax 22 42 12 81
Copyright © 1998 RettsNorge
felt