Originalbrevet finner du her

 

Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

Phone                : +352 24 52 78 12

Fax                   : +352 26 68 73 61

 

 

 

 

Lovdata                                                                    Luxembourg 25. november 2011

Postboks 2016 Vika

0125 Oslo

 

 

Att                         : Rette vedkommende

Re                          : Anne Ellen Fossum og Mary-Ann Hedlund – Fjerning av avgjørelser i databasen

Case #                   :

Your reference         :

Our reference          :

Posting by               : Fax og brev

Your fax #               : +47 23 11 83 01

Numbers of pages   : 1

Attachment             :

Copy                      :

 

Anne Ellen Fossum og Mary-Ann Hedlund er begge dommere i Borgarting lagmannsrett, og har virket i denne rett i henholdsvis 12 og 21 år.

 

Det har blitt avdekket at ingen av dem har avgitt dommerforsikring. De har heller ikke avgitt embetsed. Fossum og Hedlund oppfyller derved ikke vilkårene for å kunne ta sete som dommere, jf dl § 60 og grl § 21.

 

Avgjørelser avsagt av personer som ikke har avgitt dommerforsikring og som av den grunn ikke er dommere, skal – i medhold av lov – anses som nulliteter, og har følgelig ingen rettskraft.

 

Ved et enkelt søk i Rettsdatas database finner en omtrent fem hundre rettsavgjørelser signert Fossum og Hedlund. Tallet over rettsavgjørelser disse personene har medvirket i, må antas å være langt høyere.

 

Mot denne bakgrunn anmoder jeg Lovdata om å slette/fjerne – fra databasen – alle avgjørelser som de to ovennevnte personene har deltatt i, dette slik at det ikke skal være mulig å benytte/vise til disse ugyldige avgjørelsene i den alminnelige rettspraksis og utdannelse av jurister.

 

Dersom Lovdata skulle se behov for en grundigere dokumentasjon på forholdet, kan jeg vise til artikkelen ”Domstolenes uavhengighet - Dommerforsikringens betydning”, som finnes ved å følge denne linken: www.rettsnorge.no

 

Jeg ber om at henvendelsen blir prioritert og at jeg blir holdt orientert om saken.

 

Med vennlig hilsen

 

Luxembourg 25. november 2011

Herman J Berge

 

 

 

RettsNorge.no © 1997 - 2011 • Opphavsrett