ArtiklerInnspillPressemeldingerJuridisk stoffHumorLenker
  Artikler
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  Innspill
  Pressemeldinger
  Juridi§k stoff
  Humor
  Lenker
  Formål med RN
  Kontakt RN
  Hovedsiden
Artikler i Rettsnorge
05.12.00
Riis - saken
I dag avsluttes Riis-saken, nærmere et kvart år etter at hovedforhandlingene tok til. "Vi må få bort denne svarte flekk på fru Justitias kappe," sa advokat Aabø-Evensen i går i sin avsluttende prosedyre. Hvilke problemer har dommerne å stri med, og hva blir konsekvensene? >>>

12.05.00
RettsNorge informerer
I tiden fremover legger RettsNorge ut artikler som vil omhandle den krisen staten Norge var oppe i tidlig på 70 -tallet. Bl.a. vil det bli redegjort for den politiske så vel som den økonomiske situasjonen som førte frem til krisen. Her vil vi bl.a. komme inn på Norges Banks konstitusjonelt rettsstridige subsidieordning; Norway Scheme, som kunne endt med tap av nærmest hele valutabeholdningen. Vi vil også se på forholdene i etterkant av krisen, hvor det vil bli lagt vekt på politikernes og embetsmennenes handlinger for å skjule egne og andres handlinger mht krisen. Bl.a. kommer vi inn på de to granskingene som ble foretatt i forbindelse med Reksten-saken. Rapportene er et klart ledd i statens og Stortingets hemmeligholdelse av hva som virkelig skjedde.

I den siste granskingskommisjonen satt bl.a. tidligere høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, samt to advokater som nå sitter som dommere i Høyesterett. Hele kommisjonens arbeid bærer preg av manipuleringer av avhør, så vel som manipuleringer av dokumenter og faktiske forhold, alt tilsynelatende som et ledd i å skjule eller dekke over sannheten. Vi kommer tilbake til denne rapporten i en egen artikkel. Andre interessante saker er den falske fullmakten regjeringen brukte for å låne 250 millioner kroner i utlandet våren 1975, noe Stortinget var ukjent med. Vi kommer altså tilbake til dette etter hvert

Lesere som har saker de ønsker belyst, bør ta kontakt. Dog vil ting beklageligvis ta tid. Vi håper på forståelse for dette. RN

10.03.00 
Skal vi stjele en supertanker?
Amelia Riis skip - forstørret
Amelia Riis' skip, bulkcarrieren M/S SOGNEFJELL
I denne artikkelen, som også sto å lese i Stud.Jur. nr. 4 1997, blir det redegjort for hvordan rederne, verftsindustrien og sentraladministrasjonen i fellesskap klarte å kjøre Norge til randen av en massekonkurs. Hvorfor ble ikke Fred. Olsen etterforsket på lik linje med Hilmar Reksten? Hvordan var det mulig at rederne kunne beholde milliardgevinster utenfor norsk beskatning? Hva var det som muliggjorde at Norges Bank kunne intervenere i et kontraktsforhold med krav om kontraktsbrudd og med krav om å ta, dvs stjele? Hvordan har det seg at Høyesterettsdommer Gunnar Aasland kunne lyve om et notorisk faktum uten å at dette fikk følger for hans stilling? Spørsmålene er mange, og reises helt naturlig etter å ha lest artikkelen.   >>>
20.03.00
Lagdommer tiltalt for rettsstridig adferd og grov uforstand i tjenesten
Lagdommer Ivar Oftedal anklaget for rettsstridig adferd og grov uforstand i tjenesten.Tidligere politimester i Trondheim, nå lagdommer i Frostating lagmannsrett, Ivar Oftedal, er anklaget for rettsstridig adferd i forbindelse med en arbeidsrettssak som han administrerte. Oftedal må nå møte i retten i forbindelse med straffesaken som er reist mot han. I Finansavisen onsdag den 1 mars 2000 kommenterte han kritikken mot dommen på denne måten: "Kanskje Hokland (den tapende part red.anm) burde beskyttes mot seg selv." >>>

12.05.00
Vold og mishandling i hjemmet
De forskjellige former for mishandling i hjemmet og Symptomer. Stikkord er trusler, maktmisbruk og kontroll.
Materialet er, med tillatelse fra Metro Nashville Policedepartement, USA, innhentet og oversatt fra deres Domestic-Violence-nettside.
Mange opplever mishandling i hjemmet, uten å komme ut av det. Slikt skal ikke forekomme. Derfor legger RettsNorge nå ut en liste over forskjellige former for og symptomer på mishandling/misbruk, slik at den som det eventuelt måtte gjelde lettere kan få øynene opp for den mishandling denne er utsatt for, og slik få kontroll på problemet, og derved få løst den umulige situasjonen vedkommende lever under. >>>

17.05.00
Leger må etterforskes - dommere går fri Riksadvokat Tor-Aksel Busch gir i en uttalelse til Aftenposten av 11 mai 2000 klart uttrykk for at leger ikke må tro at de kan stå utenfor det norske rettsvesen. Legene må finne seg i å bli etterforsket hvis det er aktuelt, sier han til Aftenposten. Videre sier han at "…det er ikke slik at de som yrkesgruppe kan stå utenfor det norske rettsapparat." >>>

12.05.00
Statens maktovergrep mot familien Riis
Riis-saken en norsk menneskerettstragedie - For 26 år siden eide Amelia Riis MS SOGNEFJELL, et bulkskip på 37.000 tdw. Samtidig utviklet det seg en nasjonal økonomisk krise hvis følger var katastrofale dersom Stortinget og regjeringen ikke grep inn. I løpet av våren 1975 tok regjeringen skipet fra Amelia, som et ledd i den redningsplan regjeringen hadde utviklet. Staten stjal Amelia's formue for å redde bergensrederen Hilmar Reksten, ikke direkte for å redde Reksten, men får å redde bankene, de enorme mengder skip og verftsindustrien. I dette spillet ble Amelia's formue benyttet, uten at hun i ettertid har fått tilbake det som regjeringen i sin tid stjal fra henne, ca 100 milloner kroner. >>>
16.6.00
Bergenspolitiet anklaget for dokumentmanipulering
Bergenspolitiet og påtalemyndigheten i Bergen er kjent for sine "resultatorienterte" etterforskningsmetoder fra mange tidligere saker. Vi kan bare nevne de meget alvorlige "Boomerang-sakene", den like alvorlige "Siren-saken" og "Reksten-sakene". >>>

12.09.00
Gigantsak mot staten
Gigantsak mot statenEtter at staten har hindret sakens fremme i 22 år, er det nå duket for maratonsak mot staten hvor bl.a. Statoil-sjef Ole Lund må vitne.

Tirsdag den 12 september starter hovedforhandlingene (i Oslo byrett) i en sak som Einar og rederdatteren Amelia Riis reiste mot staten v/Oslo skifterett allerede sommeren 1978. >>>

12.09.00
Riis-saken utsatt
Riis-saken, som skulle startet i dag, ble etter et par timer i retten utsatt til kommende fredag. Årsaken ligger i at regjeringsadvokaten (RA) for en uke siden la frem over 1000 nye dokumenter.
Nye dokumenter: Dommeren - byrettsdommer Margarethe Hoff - reiste spørsmål om ikke Riis' advokat, Ole Kristian Aabø-Evensen, KPMG Law, kunne godta RA's fremleggelse av denne nye dokumentmassen, hvor for øvrig brorparten av dokumentene aldri har vært kjent for saksøker.
>>>
16.09.00
Høy sigarføring
I går startet endelig hovedforhandlingene i erstatningssaken som familien Riis reiste mot Oslo skifterett i 1978.
Amelia Riis sammen med krigshelten, jagerflyveren og flymegleren, konsul Einar Riis, sitter i Oslo Byrett på meget kompromitterende og kanskje avgjørende dokumenter i sin kamp mot staten. Deres prosessfullmektig, advokat Ole Kristian Aabø-Evensen i KPMG Law, åpnet da også med å fortelle retten hva som hadde fått ham til å ta denne saken. >>>
03.10.00
Temperaturen stiger - vil Ole Lund få spesialservice?
Står Statoil-boss Ole Lund foran sin største utfordring? Gjennom de siste to ukene har advokat Ole Kristian Aabø-Evensen, KPMG Law, dokumentert den ene ikke-forretningsmessige disposisjonen etter den andre. Statoil-boss høyesterettsadvokat og partner i advokatfirmaet BAHR, Ole Lund, går som en rød tråd igjennom de fleste av disse ikke-forretningsmessige transaksjonene. >>>
17.10.00
Pinlig for regjeringsadvokaten
Forsvarer regjeringsadvokaten straffbare forhold? Byrettsdommer Margarethe Hoff valgte i dag å stoppe regjeringsadvokaten i hans innledningsforedrag med følgende spørsmål: "Unnskyld at jeg spør, men når jeg hører denne fremstillingen, så synes jeg disse handlingene minner svært mye om straffeloven §270. Er det ikke et straffbart forhold du står her og forsvarer?" >>>
30.10.00
Hjelmelandsaken i perspektiv
16 mai år 2000 avsa Høyesteretts kjæremålsutvalg kjennelse i sak nr. 2000/553: A(adv Odd Jo Forsell) mot B(adv Kristin Haugstad) . Rettsavgjørelsen innebærer at kontakt mellom far (A) og barn er avskåret så lenge "saken" er til behandling i det norske domstolsapparat. Kjæremålssaken er en del av et større sakskompleks, heretter kalt Hjelmelandsaken, hvori inngår både sivilsak om barnefordeling og to straffesaker. Den ene straffesaken omhandler angivelig voldtekt fra den ene (faren) av de to partene i sivilsaken om barnefordeling - mot den andre (moren). Den andre straffesaken har sin opprinnelse i det gisseldrama den ene (faren) av de to partene iscenesatte den 15. mai som uttrykk for reell og eller opplevd urett. >>>

Av Ole Texmo, free-lance skribent
01.11.00
Foreldreansvar, Omsorg og Samvær
Kronikk: Foreldreansvar, Omsorg og Samvær.
Debatten om Barneloven går videre. Så lenge loven er grunnleggende diskriminerende vil politikere og andre myndighetspersoner fremdeles ha store problemer med sine begrunnelser når spørsmål om å gi foreldrene lik status dukker opp på agendaen. >>>

av Ole Texmo, free-lancer

05.11.00
Rettssikkerhet i norske rettssaler
Stenografering eller båndopptak i norske rettssaler?
Ett av hovedproblemene i norsk rett i dag, er at det som skjer i rettssalen ikke kan dokumenteres for ettertiden. Det er i tillegg kanskje intet annet sted hvor det lyves mer enn nettopp i rettssalen. Det er ikke ukjent at bøllete advokater med et noenlunde godt kjent navn, serverer løgner over en lav sko, uten å tenke over konsekvensene, og uten at dommeren griper inn. Mange av vitnene som opptrer er ikke bedre. Noe må gjøres. >>>
27.11.00  
Skifteretten - en smidig og hurtig instans?
Kommunal- og regionaldepartementet har lagt frem et forslag om et eget husleietvistutvalg i Oslo. I Juristkontakt nr. 7/2000 kommer skifterettsjustitiarius i Oslo skifterett, Anne Cathrine Frøstrup, med en del generelle kommentarer om skifteprosessens muligheter og fordeler i forhold til en normal prosess. Kan vi tro på henne? >>>
29.11.00
Riis - saken
Dommer og regjeringsadvokat i sabotasje-samarbeid. Det heter seg at man ikke skal rope "ulv" for mange ganger. Til slutt vil man jo ikke tro på varselet. Når vi til stadighet kommer tilbake til dette brevet fra dommer Hohle, så er det ikke gjort for å varsle om "ulv" i terrenget. Vi gjør det derimot for å be dere om å bli med for å se "ulven". Med dette ønsker vi å gjøre leseren oppmerksom på graden av alvor som ligger i at en dommer og regjeringsadvokatembetet går sammen for å eliminere (saboterer) statens motpart.
Dommerens brev: Det var vel med en noe rar smak i munnen regjeringsadvokaten ut på ettermiddagen i dag tok til med å bortforklare ett av de mer graverende momentene i erstatningssøksmålet Amelia Riis har reist mot staten. Dommer Nils B Hohles brev (les det her) til regjeringsadvokaten bekrefter til fulle det Andreas Skartveit i en artikkel i Aftenposten 6 juli 1998 beskrev som "råte i den norske rettsstaten". >>>


 

 

Abonnere på RN-nyheter
 
Ditt navn :  
Din epost-adresse :
 
Siste 20 innlegg
 
01.01.05
Rettsnorge i ny drakt! >>>
04.03.04
Stortingspresident Kosmo vil ikke mer, eller? >>>
17.10.03
Barnevern og rettsstat >>>
05.07.03
Riis-forlik til kr 55 mill. >>>
26.06.02
Hvem bærer ansvar for menneskerettighetsbrudd?
"Bergen hevet over menneskerettigheten" >>>
"Bergens barne"vern" og menneskerettighetene?" >>>
"Misbruk av "foreldelse"" >>>
Andre relevante artikler er det lenket til her >>>
04.06.02
Juryordningen under angrep
>>>
29.03.02
Barn som fjernes fra foreldre av politi og barnevern >>>
29.03.02
I forbindelse med påsken utgir vi en rekke artikler av freelancer Ole Texmo.
Artiklene; "Hvilken troverdighet", "Rettslig interesse", "Kjønn og rett" og "Hvem trenger beskyttelse" tar opp rettslige problemer omkring barne- og barnevernrett.
08.02.02
Sensur-saken v. juridiske fakultet i Oslo >>>
01.11.01
Bjugn-saken - en sakkyndigskapt tragedie? >>>
30.10.01
Hvem drepte Olof Palme?
ikke så helt oppsiktsvekkende tilståelsen. >>>
Ole Texmos artikkel "Hvilken troverdighet". >>>
19.10.01
Kristensen-saken >>>
28.08.01
Overgrepshysteriet >>>
10.08.01
Nordmann mistenkt for økokrim i Unicef >>>
22.06.01
Ny vending i Riis-saken Jørgen Kosmo, merkelig nok er satt inn som settestatsråd i Riis-saken. >>>. Les også våre artikler om Kosmo's tidligere befatning med Riis-saken >>> og >>>
11.06.01
Pressemelding
Justisdepartementet arrangerer i morgen et symposium for pressen omkring straffesakskjeden. >>>
30.05.01
Aksjon - Kvalitetssikring i rettsvesenet >>>
18.05.01
www.rettsnorge.no
Fra og med i dag finnes vi både på www.rettsnorge.com og www.rettsnorge.no!
05.05.01
Samværet som forsvant >>>
04.05.01
Barneombudet: "Likeverdig foreldreskap" og "barnets beste". >>>
RettsNorge.no © 1997-2009 • Opphavsrett
Rettsnorges hjemmeside Tips en venn Kontakt Rettsnorge Rettsnorges hjemmeside