Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

E-mail               : herman.berge@rettsnorge.no

 

 

 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet          Luxembourg den 27. september 2007

co/Thommesen Krefting Greve Lund AS

Postboks 1484 Vika

N-0116 Oslo

Norway

 

 

 

Att                        : Advokat Christian Bruusgaard, Tilsynsrådets leder

Ad                         : Tilsynssak mot advokat Ole Kristian Aabø-Evensen m.fl.

Saks nr                  :

Deres Referanser      : 07/CB - 07/1222 IAJ og 07/IAJ

Vår Referanse          :

Oversendelse           : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 23 11 10 10

Antall sider              : 2

Vedlegg                  :

Kopi                       :

 

Jeg viser til korrespondanse i saken, senest brev fra Thommesen Krefting Greve Lund AS advokatfirma av 29. august 2007. Som følge av Bruusgaards siste brev benyttes også Tilsynsrådets adresse hos advokatfirmaet Thommesen.

 

Interesse i saken

Jeg ber Tilsynsrådets leder om å avklare hvorvidt han har personlig interesse i saken.

 

Habilitet

Jeg tillater meg å spørre Tilsynsrådets leder hvorvidt han ser på seg selv som inhabil i forhold til noen av de involverte partene i saken.

 

Jeg ber Tilsynsrådets leder om å informere meg hvorvidt de øvrige medlemmene av Tilsynsrådet kan være inhabil i forhold til noen av de involverte partene i saken.

 

Advokatfirmaet Thommesen – forholdet til Tilsynsrådet

Som en vil se av henvendelse fra Tilsynsrådet av 29. august 2007, kommer denne fra advokatfirmaet Thommesen, hvor Christian Bruusgaard er partner og tidligere styreformann.

 

I følge Tilsynsrådets internettsider har Tilsynsrådet et eget sekretariat med adresse: Postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo. Som det derimot fremgår av Tilsynsrådets siste brev, synes Advokatfirmaet Thommesen å inneha sekretariatsoppgaver for Tilsynsrådet, dog uten å tilkjennegi dette på noen måte.

 

Samtidig som jeg utber meg en avklaring omkring dette forhold, anmoder jeg om få en avklaring på hvorfor Tilsynsrådet nå synes å se seg tjent med å benytte seg av muligheten for å trakassere og skremme seg til et svar ved å sende korrespondansen fra et advokatfirma. I den forbindelse bes det avklart hvorvidt Thommesen har andre oppdrag for Tilsynsrådet, og hvilke disse i så fall består av.

 

Tilsynsrådets leders virksomhet – troverdighet og allmenn tillit til Tilsynsrådets virksomhet

Like over årtusenskiftet åpnet ØKOKRIM flere saker mot Veidekke ASA, hvor advokat Christian Bruusgaard satt som styrets leder fra 1991 til 2004. Én av disse sakene var den s.k. Asfaltsaken, hvor Veidekke iverksatte mafialignende operasjoner gjennom sitt advokatfirma Thommesen, dette tydeligvis for å søke å skremme, forkludre eller stoppe NRK’s dekning av saken, og samtidig få tilgang til materiale som NRK i sitt arbeid med de kriminelle forhold kunne være i besittelse av.

 

I 2002 åpnet ØKOKRIM etterforskning mot Veidekke ASA, v/styreformann advokat Christian Bruusgaard, i forbindelse med at en representant for selskapet skal ha betalt $10.000,- (en ikke-forretningsmessig transaksjon) til Ugandas energiminister i tilknytning til et prosjekt Veidekke ønsket gjennomført i landet.

 

I 2006 utstedte ØKOKRIM forelegg (bøter og inndragninger på til sammen kr 25 mill) til bl.a. Veidekke ASA for ulovlig prissamarbeid, utstedelse av uriktige fakturaer samt regnskapsovertredelser i perioden 1993-1998. I denne perioden satt som nevnt Christian Bruusgaard som styrets leder og øverste ansvarlig for de kriminelle handlingene Veidekke ble ilagt bot for å ha utøvet.

 

Jeg ber om en avklaring om hvorvidt advokat Christian Bruusgaard fremdeles har status som siktet i korrupsjonssaker som Veidekke ASA er involvert i.

 

I følge førstestatsadvokat Morten Eriksen var det kun praktiske årsaker til at man ikke kunne ta enkeltpersoner i tilknytning til den kriminelle virksomhet som Veidekke ble tatt for; rettssystemet ville ikke maktet å håndtere alle sakene.[1]

 

ØKOKRIM’s siktelser mot Veidekke tilsier at advokat Bruusgaard er uskikket til dette meget spesielle og særdeles tillitskrevende verv.

 

På denne bakgrunn – og av allmenne hensyn – anmoder jeg derfor advokat Christian Bruusgaard om å trekke seg fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, idet lederen som følge av ovennevnte synes ugild i alle saker, jf eksempelvis dl §108.

 

Henvendelser til Tilsynsrådet

Jeg merker meg at det er gjort henvendelser til Tilsynsrådet vedrørende meg, samt at disse henvendelser er blitt besvart, uten at jeg er blitt gjort kjent med dette. Disse henvendelser er gjort i forkant av den samordnede sverte- og utpresningskampanje som jeg ble utsatt for på TV2.

 

Dokumenter viser at Tilsynsrådet kan ha gjort seg skyldig i straffbart forbund med TV2, advokat Aabø-Evensen m.fl. iverksatt i den hensikt å: 1) bryte ned min troverdighet gjennom Norges største kommersielle TV-kanal, TV2, og 2) medvirke til bounndragelse ved å forsøke å presse meg ut fra min stilling som eksekutor av Einar Riis’ testament.

 

I den forbindelse utber jeg meg en forklaring på hvorfor jeg ikke er blitt informert om verken henvendelsene eller deres innhold, hvor jeg i stedet – av Tilsynsrådet – ble søkt villedet til å tro at det ikke hadde funnet sted slike henvendelser.

 

 

Herman J Berge

Luxembourg den 27. september 2007

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett