Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

E-mail               : herman.berge@rettsnorge.no

 

 

 

 

                           
H.M. Kong Harald V                                                  Luxembourg 26. november 2007
Det Kongelige Hoff
Det Kongelige Slott
0010 Oslo

 

 

 

Att                        : H.M. Kong Harald V

Re                         : Anmeldelse advokat Christian Bruusgaard – utpresning, straffbar trussel m.v.

Case #                   :

Your reference         :

Our reference          :

Posting by              : Faks og alm. post

Your fax #              : +47 22 04 87 90

Numbers of pages     : 3

Attachment             : Tilsynsrådets brev av 12. november 2007

Copy                      :

Priority                   :

 

ANMELDELSE II

 

I medhold av strpl §64, første ledd, første pkt, begjærer jeg herved styreleder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, advokat Christian Bruusgaard, Arnebråtv. 23 C, 0376 Oslo, tiltalt og straffet for nedenfornevnte forhold.

 

Herværende anmeldelse må ses i sammenheng med anmeldelse av 30. oktober 2007, samt andre anmeldelser i samme sakskompleks.

 

I brev av 16. oktober 2007 ble jeg gjort kjent med at ”saken” mot meg hadde vært styrebehandlet av anmeldte. Styret v/anmeldte hadde besluttet at dersom jeg ikke besvarte henvendelsen, skulle saksbehandleren true meg med politianmeldelse, for på den måten å presse meg til en handling. Handlingen er straffbar, og er anmeldt.

 

Henvendelsen ble ikke besvart.

 

Tilsynsrådet tok på ny kontakt med meg i henvendelse av 12. november 2007, mottatt her den 14. november 2007. I denne henvendelsen blir jeg på ny forfulgt, mobbet, trakassert og truet.

 

Tilsynsrådets leder synes nå bevisst å ha gått ett skritt tilbake idet det denne gangen trues med at saken – dersom jeg ikke besvarer henvendelsen – vil bli fremlagt for Tilsynsrådets styre for videre behandling. Som Kongen ser, så har den allerede vært behandlet der én gang. Jeg får ikke innsyn i noen dokumenter og er igjen gjenstand for hemmelige aksjoner fra offentlige organer som styres av private interesser.

 

Jeg antar at man under neste styremøte vil komme frem til at det igjen skal trues med politianmeldelse, eller at man bent frem politianmelder meg.

 

Det er viktig å understreke overfor Kong Harald at det som her pågår mot meg, ikke bare betegnes som forfølgelse, trakassering, mobbing og annen truende atferd, men også som tortur og psykisk mishandling i sin reneste og verste form, jf strl kap 11, EMK art. 3. Torturkonvensjonens art. 2, og FN konv. SOP art. 7.

 

Jeg minner om at Okkupasjonsberedskapen gjennom Ole Lund, Tore S. Engelschiøn anmeldte, med flere, har ilagt meg yrkesforbud i Norge. Allerede så tidlig som i 1997 ble jeg direkte truet av Ole Lund og Engelschiøn med yrkesforbud.

 

Kongen er ansvarlig for de han tilsetter, også for deres handlinger; Tortur, forfølgelse, trakassering, mobbing, og annen truende atferd.

 

Jeg ber om at anmeldte tiltales og straffes for de nevnte handlinger. Jeg anmoder også om at det blir reist avskjedigelsessak mot anmeldte, hvor jeg ber om at erstatningskravet bl.a. for yrkesforbud i Norge, blir tatt med under avskjedssaken.

 

 

 

Luxembourg 26. november 2007

 

 

Herman J Berge

 

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett