Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                   : +352 26 43 12 11

E-mail               : herman.berge@rettsnorge.no

 

 

 

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet          Luxembourg den 12. desember 2007

co/Thommesen Krefting Greve Lund AS

Postboks 1484 Vika

N-0116 Oslo

Norway

 

 

 

Att                        : Advokat Christian Bruusgaard, Tilsynsrådets leder

Ad                         : Tilbakelevering av autorisasjon

Saks nr                  :

Deres Referanser      : 07/CB - 07/1222 IAJ og 07/IAJ m.v.

Vår Referanse          :

Oversendelse           : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 23 11 10 10

Antall sider              : 4

Vedlegg                  :

Kopi                       : Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, sekretariatet

 

Krav om tilbakelevering av autorisasjon.

 

Vedlagt følger kopi av brev til tingrettsdommer Jarle Amundsen av 3. november 2004, samt kopi av Amundsens svar av 9. november 2004, hvor det fremgår at regjeringsadvokaten har intervenert i sak mellom Amelia Riis og advokat Aabø-Evensen, til fordel for sistnevnte, og instruert om straffbar hemmelig tilbaketrekking av advokatfullmektigautorisasjon.

 

Tingrettsdommer Amundsen beskriver i sitt svar til meg at regjeringsadvokaten (Thomas K. Svensen) hadde ringt til Tilsynsrådet, og bedt Tilsynsrådet (dvs; Christian Bruusgaard) om å kalle tilbake min autorisasjon, samt å svarteliste meg. Årsaken til regjeringsadvokatens instruks ligger bl.a. i det forhold at jeg nektet å la meg verve av dette Clandestine-nettverket de siste ukene av august 2000.

 

Dette nettverket, som har plyndret Amelia og Einar Riis’ formue, gjemmer seg åpenbart bak regjeringsadvokatembetet.

 

Videre ønsker jeg å rette Bruusgaards oppmerksomhet mot det såkalte ”beviset” som advokat Aabø-Evensen forsøker å benytte i fiktiv sak reist mot meg for Oslo tingretten. ”Beviset” er et brev av 9. mai 2007, skrevet på Tilsynsrådets ark, forfattet på ekstremt dårlig engelsk, inneholdende flere vesentlige faktafeil, signert av en adviser og ment brukt i straffbar hensikt overfor Monegaskiske myndigheter.

 

Jeg har gjentatte ganger bedt Bruusgaard om å utlevere kopi av dette falskneriet av 9. mai 2007 fra adviseren, samt kopi av Aabø-Evensens forespørsel av 7. mai 2007, uten at mine henvendelser er blitt besvart. Brevet blir benevnt falskneri, idet vesentlige opplysninger helt bevisst er blitt holdt tilbake av Bruusgaard og/eller adviseren. Disse opplysningene er bl.a.:

 

  • Mitt advokatfullmektigforhold og gyldig autorisasjon hos advokat Ingjald Ørbeck Sørheim.

 

    • Senest april 2004 ble autorisasjonen bekreftet av Tilsynsrådet til en av mine forretningspartnere.

 

    • Idet advokat Ørbeck Sørheim ikke ville betale den påbudte forsikringen, måtte denne betales av meg. Jeg ringte kort tid etter til Tilsynsrådet og fikk bekreftet at alt var i orden med autorisasjonen. Forsikring betales alltid av prinsipal!

 

  • Regjeringsadvokatens instruks av 2004 til Bruusgaard om å trekke tilbake min autorisasjon (instruks om spesialstraff/spesialreaksjon).

 

  • Regjeringsadvokatens instruks til Bruusgaard av 2004 om å svarteliste meg pga mitt engasjement i Riis-saken, og derved nedlegge yrkesforbud for meg.

 

  • Christian Bruusgaards (personlige) straffevedtak av 2004 om gjennomføring av regjeringsadvokatens instrukser.

 

  • Samtlige etterfølgende vedtak (også hemmelige) som Christian Bruusgaard har truffet i denne saken.

 

I tillegg til dette kommer at Christian Bruusgaard senest 16. oktober 2007 truet meg med politianmeldelse. Instrukser og vedtak i denne forbindelse blir i straffbar hensikt holdt tilbake av advokat Christian Bruusgaard.

 

Christian Bruusgaards handlinger kan – etter disse straffbare handlinger samt det totale hemmelighold av offentlige dokumenter/saksdokumenter i egen sak – ikke tolkes annerledes enn at Bruusgard og/eller hans hustru; EFTA-dommer/advokat Bjørg Ven, og/eller andre i denne familie, har en direkte eller indirekte egeninteresse i Riis-saken, eller mer presist; i Einar Riis’ midler i utlandet.

 

I forvaltningen er det for øvrig normalt at en person som anser seg inhabil sender saken til sin overordnede. Bruusgaard la aldri denne saken frem for justisministeren, noe som bare kan bety at justisministeren selv har medvirket i denne Clandestine-operasjonen mot meg og Riis; bl.a. nedleggelse av yrkesforbud, og den i den forbindelse utstrakte mishandling og tortur.

 

Både Bruusgaard så vel som justisministeren har forsøkt å skjule denne mishandling og tortur som jeg har vært utsatt for, bl.a. gjennom å nekte meg innsyn i mine egne dokumenter, og i stedet true med politianmeldelse. Jeg viser her for øvrig til den rekke av innsynsbegjæringer som er blitt sendt, og som er blitt forsettlig neglisjert av Tilsynsrådet og dets leder, advokat Christian Bruusgaard.

 

Jeg krever at min autorisasjon som fullmektig tilbakeleveres umiddelbart.

 

Luxembourg den 12. desember 2007

 

Herman J Berge

 

RettsNorge.no © 1997 - 2008 • Opphavsrett