Straffelovens kap I

Kapittel 1 regulerer straffelovgivningens stedlige virkeområde og fastlegger hvilke handlinger som kan straffes i Norge. Kapitlet viser at norsk straffelovgivning til en viss grad også kan anvendes på handlinger begått utenfor landets grenser.

© Copyright, 2000 RettsNorge